Česká unie sportu MŠMT Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace MŠMT Program Můj klub 2018

13.2.2019 
Zpracování vyúčtování Dotace MŠMT MŮJ KLUB za rok 2018
RS ČUS v Opavě všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program MŮJ KLUB pro rok 2018 a kterým vede účetnictví, kompletně zpracovalo vyúčtování dotace a toto vyúčtování předalo sdruženým SK-TJ k nahrání do IS-SPORT MŠMT a odeslání. Celkem bylo pro SK-TJ zpracováno 40 vyúčtování.

13.2.2019 
Odeslání vyúčtování Dotace MŠMT MŮJ KLUB za rok 2018
RS ČUS v Opavě připomíná všem sdruženým SK-TJ, které obdržely dotaci na Program MŮJ KLUB pro rok 2018, že konečný termín pro nahrání vyúčtování do IS-SPORT MŠMT a jeho odeslání v písemné podobě MŠMT je 15.2.2019.

31.1.2019 
Můj klub 2018 - vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport a následně odeslat na MŠMT v termínu do 15.2.2019. RS ČUS v Opavě všem SK-TJ, které obdržely dotaci na Program Můj klub a kterým vede účetní služby, zahájilo zpracovávání vyúčtovávání programu a tyto SK-TJ  budou postupně vyzvány, aby si toto vyúčtování přebraly do nahrání do systému IS-SPORT a k odeslání na MŠMT.

25.11.2018
Můj klub 2018 - vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018. U ostatních programů je zpřístupněno postupně. Všechny materiály potřebné k vyúčtování naleznete v příloze:
- Manuál k vyúčtování dotací je platný pro všechny neinvestiční dotační programy.
- Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB – přílohy 1-3
- Formulář vypořádání

8.10.2018
MŮJ KLUB - VII. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo VII. část rozdělení dotací z programu (154 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze.

26.8.2018
Použití účelové dotace MŮJ KLUB
Použití účelové dotace MŮJ KLUB naleznete v příloze – výtah z vyhlášení programu a výtah z rozhodnutí.

25.8.2018
Vyúčtování dotace MŮJ KLUB pro SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví
Pro zpracování vyúčtování dotace MŮJ KLUB je potřeba, aby SK-TJ, které obdržely dotaci a kterým RS ČUS vede účetnictví, je potřeba, aby tyto SK-TJ zaslaly své ekonomce – účetní, která jim zpracovává účetnictví, návrh rozpočtu, který předložily k žádosti o dotaci. Zpracovatelé vyúčtování jednak potřebují vědět, zda SK-TJ v žádosti požadovaly i o dotaci na údržbu a provoz TVZ a jednak jaké náklady z dotace SK-TJ plánovaly hradit.

22.8.2018
MŮJ KLUB - VI. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo VI. část rozdělení dotací z programu (237 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze.

1.8.2018
MŮJ KLUB - V. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo V. část rozdělení dotací z programu (1 002 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze.

31.7.2018 
Informace k programu MŠMT - Můj klub
Dle informací z MŠMT by měla být tento čtvrtek, tedy 2.8.2018, na stránkách MŠMT uveřejněna pátá část rozdělení dotačního programu MŮJ KLUB. Další část rozdělení by pak měla následovat cca za 3 týdny. MSMT rovněž poskytlo informace, jakým způsobem vypočítávalo dotace - naleznete v příloze.

27.6.2018
MŮJ KLUB - IV. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo IV. část rozdělení dotací z programu (1 118 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze.

11.6.2018
Informace k poskytnutí a vyúčtování dotace ze státního rozpočtu  MŠMT 2018 - Můj klub - vzorové rozhodnutí o přidělení dotace 
MŠMT započalo rozesílat těm SK-TJ, které obdržely dotaci Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, kde vedle výše dotace jsou uvedeny povinnosti příjemce - podmínky použití dotace včetně vzorových tiskopisů k vyúčtování dotace - vzorové rozhodnutí je uvedeno v příloze. Doporučujeme všem SK-TJ, které o dotaci požádaly, aby se s uvedenými materiály podrobně urychleně seznámily a připravily se na čerpání dotace tak, aby splnily všechny uvedené povinnosti.   

10.6.2018
Informace ke kontrolám vyúčtování a podání žádostí programů MŠMT pro mládež
K opakujícím se dotazům ke stavu kontrol vyúčtování a podání žádostí programů pro mládež P VIII. a Můj klub sdělujeme nositelům dotací a žadatelům SK-TJ, že MŠMT z e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zasílá oznámení o úspěšném provedení kontrol
- IS-SPORT_Vyúčtování projektu SPORT-VIII-xxxx/2017 přijato
- IS-SPORT Úspěšné ukončení formální kontroly projektu SPORT-2-B-xxxx/2018,
popřípadě, že žádost či vyúčtování je neúplné či chybné, na toto rovněž upozorňuje příslušný pracovník MŠMT. Doporučujeme všem SK-TJ sledovat svůj e-mail.

30.5.2018
MŮJ KLUB - III. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo III. část rozdělení dotací z programu (595 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze.

27.4.2018
MŮJ KLUB - II. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo II. část rozdělení dotací z programu (546 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze.

4.4.2018
MŮJ KLUB - I. část rozdělení dotace
MŠMT zveřejnilo I. část rozdělení dotací z programu (642 SK-TJ). Rozdělení dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze.

20.12.2017
Další doporučení ke zpracování žádosti MŮJ KLUB
- vzor výroční zprávy naleznete http://www.cusopava.cz/vykazy/vyrocni-zprava.html za text zprávy se vkládá rozvaha a výsledovka
- seznam členů získáte pro dotaci - ročníky 1995 - 2012 z Informačního systému ČUS - https://iscus.cz/ - zde nabídka Reporty - dále Jmenný seznam členů s výběrem od 5 do 23 let (vyhledává se pro rok podávání žádosti) - Vyhledat - dále Export všech záznamů a z tabulky ponecháte Příjmení, jméno a rok narození, ostatní vymažete
- rozvahu a výsledovku získáte z Informačního systému ČUS - https://iscus.cz/ - zde nabídka Výkazy
- k Výpisu z rejstříku trestů právnických osob - na Czech POINT nahlastesvého SK/TJ
- pokud SK-TJ žádá o dotaci i na údržbu sportoviště, pak k žádosti přikládá v případě, že má majetek ve vlastnictví výpis z katastru nemovitosti (z  Czech POINT nebo Katastrálního úřadu) v případě, že se jedná o majetek obce či státu, pak vedle výpis z katastru nemovitosti ještě platnou nájemní smlouvu na dobu určitou a to ještě na dalších 8 let  

18.12.2017
Doporučení ke zpracování žádosti MŮJ KLUB
- vzhledem k tomu, že v žádném případě nelze počítat s prodloužením termínu pro podávání žádosti o dotaci MŠMT MŮJ KLUB, která je stanovena do 29.12.2017 zajistěte si s předstihem především Výpis z rejstříku trestů právnických osob (SK-TJ), o který lze žádat přes Czech POINT (dojděte si na obec, na poštách bývají velké fronty) a potvrzení o vedení účtu v bance, které nemá být starší 3 měsíců
- v projektu k žádosti, který má mít 2 normostrany se rozepisujte rozvláčně - projekt má obsahovat popis (popsat SK-TJ a její mládežnické oddíly a družstva od nejmladší přípravky až po družstvo dospělých, kde jsou ještě 23 letí sportovci), cíle (čeho chcete dosáhnout za přispění dotace - zlepšení výkonnosti, rozšíření mládežnické členské základny..), harmonogram (tréninky, soustředění, zahájení soutěží, vlastní soutěže...), rozsah aktivit projektu (jaké soutěže, účast v postupových soutěžích se záměrem postoupit do vyšší soutěže, postoupit na M-ČR a k tomu ekonomické zabezpečení - pronájmy, materiálové vybavení, personální zabezpečení trenéry apod...), popis cílové skupiny (komu je podpora určena - popsat stávající mládežnická družstva, jednotlivce, popsat záměr k získání mládeže - vytvoření přípravky apod.), působení sportovního klubu (v rámci obce, města, přínos zdravému životnímu stylu apod. - lze využít i textace ve stanovách - hlavní cíle a poslání na 1. stránce stanov SK-TJ)
- v rozpočtu k dotaci u členských příspěvku neopomeňte uvést částku v minimální výši 100 Kč na 1 člena
- výše hodinové sazby u dohod o provedení práce u trenérů je omezena 25 000 Kč/měsíc - hodinová sazba vychází do 140 Kč/hod.

18.12.2017
Projekt k žádosti MŮJ KLUB
Projekt žádosti MŠMT MŮJ KLUB musí obsahovat minimálně 2 normostrany, tj. 3600 znaků (znaků a mezer). Projekt napište v programu Word - kontrolu splnění podmínky si kontrolujte - otevřete si dialogové okno na dolní liště – počet slov na liště a tam se vám údaj zobrazí. Následně projekt překopírujte do žádosti.

15.12.2017
Často kladené otázky k Programu MŮJ KLUB na rok 2018 – vyplňování informačního systému k podávání dotací
Často kladené otázky naleznete na https://is-sport.msmt.cz/napoveda/faq---casto-kladene-dotazy/

14.12.2017
Nejčastější dotazy k programu MŮJ KLUB pro rok 2018 
Odpověď na nejčastější dotazy k programu naleznete na http://www.msmt.cz/sport-1/program-muj-klub-nejcastejsi-dotazy   

12.12.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018
Vyhlášení programu a tiskopisy k žádosti naleznete
http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

11.12.2017
Zpřístupnění vyplňování žádostí na program MŮJ KLUB pro rok 2018
MŠMT 8.12.2018 zpřístupnilo pro TJ, SK vyplňování žádostí na program MŮJ KLUB pro rok 2018 v IS-sport - http://is-sport.msmt.cz

5.12.2017
MŠMT opět posunulo termín pro zpřístupnění žádosti na programy
MŠMT opět posunulo termín pro zpřístupnění žádosti na Program "Můj klub" (i Talent a Repre) v systému is-sport a to na nový termín v týdnu 11.-15.12. 2017 (s neupřesněným datem). Termín 29.12.2017 pro podání žádosti však zůstává stejný.

4.12.2017
Nově vyhlášený program MŠMT „Můj klub“
Česká unie sportu je připravena pomoci klubům s žádostmi o finanční příspěvky z nového dotačního programu MŠMT – informace a komentář k vyhlášení programu naleznete zde.  

1.12.2017
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018
Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení. Program je určen pro SK-TJ. Bližší informace naleznete zde.

Joomla templates by a4joomla