Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Anketa a ceny

    RS ČUS v Opavě je vyhlašovatelem Ankety nejúspěšnějšího sportovce a sportovního kolektivu okresu Opava a Ceny fair play.

    Anketa byla poprvé vyhlášena v roce 1963. Od roku 1991 anketa získala novou podobu, kdy sportovci jsou vyhlašováni s určením pořadí. Od roku 2001 slavnostní vyhlášení probíhá ve Slezském divadle v Opavě a je spojeno s plesem sportovců.

Statut Ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava
1. Anketu „Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava“ (dále jen anketa) vyhlašuje Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. (VV RS ČUS) každoročně pro příslušný rok pro sportovce a sportovní kolektivy okresu Opava. Anketa je vyhlašována prostřednictvím Aktuálních informací RS ČUS a denního regionálního tisku.
2. V anketě se stanovuje pořadí nejúspěšnějších jednotlivců dospělých, jednotlivců juniorů, nejúspěšnějších kolektivů a zdravotně postiženého sportovce. Při slavnostním vyhlašování výsledků ankety se ohodnocuje 10 nejúspěšnějších jednotlivců dospělých, 5 nejúspěšnější jednotlivců juniorů (dle věkové kategorie daného sportu – společně dorostenecká – juniorská věková kategorie – nejméně od 15 let a nejvýše však do 21 let), 5 kolektivů - společná kategorie dospělých a juniorů (dle věkové kategorie daného sportu – společně dorostenecká – juniorská věková kategorie – nejméně od 15 let) a 1 nejúspěšnější zdravotně postižený sportovec. Sportovec je hodnocen ve věkové kategorii, ve které dosáhl příslušného výsledku. Sportovec věkem junior může být zařazen do ankety dospělých teprve v případě, kdy započne pravidelně soutěžit za kategorii dospělých. O zařazení sportovce do příslušné kategorie ankety ve sporných příkladech rozhoduje Výkonný výbor.
3. Vyhodnocení ankety za příslušný rok se provádí vždy počátkem roku následujícího v termínu stanoveném vyhlašovatelem ankety.
4. Návrhy na vyhodnocení ankety podávají SK-TJ, sportovní svazy a oddíly, města a obce a sportovní novináři u sportovců, kteří patří do dorostenecké a vyšší věkové kategorie a dosáhli vynikajících výsledků na soutěžích OH, MS, ME, mezistátních, mezinárodních, mistrovstvích a přeborech ČR. Výsledek, za který je jednotlivec navrhován, musí dosáhnout v době, kdy byl aktivním členem družstva, mající sídlo v okrese Opava. Návrhy do ankety je možno podávat nejpozději v termínu stanoveném Výkonným výborem vyhlašovateli ankety.
5. Podávané návrhy na vyhodnocení do ankety musí obsahovat:
Jednotlivci - příjmení a jméno, datum narození, adresa bydliště, telefonní kontakt, e-mail kontakt, sportovní odvětví, věková kategorie, jméno trenéra, účast a umístění na jednotlivých soutěžích a výkon včetně rekordu.
Kolektivy - název družstva, věková kategorie, sportovní odvětví, stupeň soutěže, jméno trenéra – jeho kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail kontakt), účast a umístění v soutěžích a výkon včetně rekordu.
Veškeré podané návrhy musí být doložené technickými výsledky.
Povinnou přílohou přihlášky jsou minimálně elektronicky zaslané 2 fotografie – 1 foto portrét a 1 foto akční snímek, kdy zasláním zasílatel souhlasí s jejich zveřejněním při vyhlašování.
6. Hlasování ke stanovení pořadí v anketě provádějí hlasující tajně na hlasovacích lístcích. Pro hlasování se stanovuje systém přidělování bodů za pořadí:
Kategorie jednotlivců dospělých a jednotlivců juniorů:
1. místo – 15 bodů, 2. místo – 12 bodů, 3. místo – 10 bodů, 4. místo – 8 bodů, 5. místo – 6 bodů, 6. místo – 5 bodů, 7. místo – 4 body, 8. místo – 3 body, 9. místo – 2 body, 10. místo – 1 bod
Kategorie zdravotně postiženého sportovce:
1. místo - 5 bodů, 2. místo - 3 body, 3. místo - 2 body, 4. místo - 1 bod Kategorie kolektivů: 1. místo – 9 bodů, 2. místo – 6 bodů, 3. místo – 4 body, 4. místo – 2 body, 5. místo – 1 bod
7. Hlasující určuje vyhlašovatel ankety. V anketě hlasují:
a) zástupci sportovních svazů a sportovních odvětví dle rozhodnutí vyhlašovatele ankety
b) sportovní novináři regionálního tisku
c) zástupci vyhlašovatele
d) další hlasující dle rozhodnutí vyhlašovatele ankety
Hlasující s hlasovacím lístkem obdrží seznam předložených návrhů na nejúspěšnější sportovce a kolektivy, vyplněný hlasovací lístek jsou povinni hlasující odevzdat v termínu stanoveném vyhlašovatelem ankety.
8. Umístění v anketě je dáno součtem bodů všech odevzdaných platných hlasovacích lístků. Vítězem ankety se stane jednotlivec - družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů. V případě rovnosti bodů o lepším umístění rozhoduje větší počet získaných lepších umístnění.
9. Slavnostní vyhlášení ankety se uskutečňuje zpravidla v měsících únoru nebo březnu v termínu stanoveném vyhlašovatelem ankety. Slavnostního vyhlášení se účastní nejúspěšnější sportovci, u vyhlašovaného kolektivu trenér, hlasující, další přizvaní hosté a sponzoři ankety.
10. Nejúspěšnější sportovci a kolektivy se oceňují pohárem a cenami.
11. Významný sportovní výkon, událost nebo akci může RS ČUS ocenit cenou „Sportovní výkon – událost roku“. O udělení ceny rozhoduje Výkonný výbor.
12. RS ČUS může ocenit cenou trenéra za dosažení mimořádného výkonu jednotlivce nebo družstva, především v případě trénování jednotlivce či družstva české reprezentace. O udělení ceny rozhoduje Výkonný výbor.
13. RS ČUS může ocenit význačnou sportovní osobnost uvedením do Síně slávy opavského sportu. O udělení ceny rozhoduje Výkonný výbor.
14. Statut ankety nabývá platnosti dnem jeho schválení.
15. Novela statutu ankety byla schválena VV RS ČUS dne 25.10.2017.

Statut Ceny Fair- play okresu Opava
1. „Cenu fair – play okresu Opava“ (dále jen cena) vyhlašuje Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. (VV RS ČUS) každoročně pro příslušný rok pro sportovce okresu Opava. Cena je vyhlašována prostřednictvím Aktuálních informací RS ČUS a denního regionálního tisku.
2. V ceně se oceňuje sportovec za mimořádný čin fair - play.
3. Vyhodnocení ceny za příslušný rok se provádí vždy počátkem roku následujícího v termínu stanoveném vyhlašovatelem ankety.
4. Návrhy na vyhodnocení ceny podávají SK-TJ, sportovní svazy a oddíly, města a obce a sportovní novináři u sportovců, kteří jsou aktivním členem družstva, mající sídlo v okrese Opava. Návrhy na cenu je možno podávat nejpozději v termínu stanoveném Výkonným výborem vyhlašovateli ankety.
5. Podávané návrhy na vyhodnocení do ceny musí obsahovat:
Příjmení a jméno, datum narození, adresa bydliště, telefonní kontakt, e-mail kontakt, sportovní odvětví, věková kategorie, SK-TJ, přesný popis činu Fair – play.
Podaný návrh musí být doložitelný.
Povinnou přílohou přihlášky jsou minimálně elektronicky zaslané 2 fotografie – 1 foto portrét a 1 foto akční snímek, kdy zasláním zasílatel souhlasí s jejich zveřejněním při vyhlašování.
6. Slavnostní vyhlášení ceny se uskutečňuje zpravidla v měsících únoru nebo březnu v termínu stanoveném vyhlašovatelem ankety.
7. Nositel ceny se oceňuje pohárem a cenami.
8. O udělení ceny rozhoduje Výkonný výbor.
9. Statut ankety nabývá platnosti dnem jeho schválení.
10. Novela statutu ankety byla schválena VV RS ČUS dne 25.10.2017.

Joomla templates by a4joomla