Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace

V tomto bloku jsou poskytovány SK-TJ informace o poskytování dotací a grantů a jejich vyúčtování z rozpočtu RS ČUS v Opavě, ČUS, MŠMT, krajů a měst a obcí.

Příjemci dotace jsou povinni použít dotaci k účelů uvedeným u vyhlášené dotace, rozhodnutím o jejím přidělení či k uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace.

Příjemce dotace je povinen při použití dotace postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce dotace je povinen poskytovateli neprodleně oznamovat změny svých identifikačních údajů.

U téměř všech dotací je příjemce dotace povinen vybírat členské příspěvky.

Příjemce je povinen zpracovat a zveřejnit hodnotící výroční zprávu za období, v němž byla dotace poskytnuta. Tato zpráva musí obsahovat:
a) roční statistický výkaz o členské a organizační základně
b) rozvahu a výkaz zisku a ztrát

Příjemce odpovídá za hospodárné  a účelné použití rozpočtových prostředků na účel programu, pro který byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, které je v souladu s obecně platnými přepisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny číslem rozhodnutí, ke kterému se vztahují.

Joomla templates by a4joomla