Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Spolky - Občanský zákoník

22.5.2020
Dopis předsedy NSA M. Hniličky zástupcům sportovních organizací 
Dopis M. Hniličky k problematice správnosti údajů sportovních spolků vedených ve veřejném rejstříku s pokyny naleznete zde.

21.5.2020
Školení Národní sportovní agentury k problematice spolkového rejstříku
 
Školení NSA pro zástupce servisních sportovních organizací na téma správnost vedení údajů ve spolkovém rejstříku se dne 21.5.2020 v Praze zúčastnil sekretář L. Kreisel.

24.3.2020
Postup spolku při nemožnosti konání volební valné hromady

Postup řeší mandát statutárního orgánu spolku po uplynutí funkčního období. Doporučujeme využít v SK/TJ, které měly plánované volební výroční členské schůze - valné hromady, kdy statutárnímu orgánu skončilo funkční období, a volby se z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob nemohly či nebudou moci uskutečnit včas. Postup naleznete zde.

11.3.2020
Upozornění pro spolky SK-TJ a svazy na zcela nové ustanovení § 158a) občanského zákona č. 89/2012 Sb. účinné od 1.1.2021
-  povinnost uchovávat po celou dobu své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami
Parlament ČR dne 21.1.2020 schválil zákon č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena novelizace také občanského zákona a to instalací zcela nového ustanovení 
§ 158a
(1) Právnická osoba uchovává po celou dobu své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami.
(2) Rozhoduje-li orgán podle odstavce 1 mimo zasedání v písemné formě, uchovává právnická osoba i všechny dokumenty související s takovým rozhodováním.
(3) V případě zániku právnické osoby s právním nástupcem zajistí uchování dokumentů podle odstavce 1 nebo 2 její právní nástupce. Zrušuje-li se právnická osoba s likvidací, zajistí uchování těchto dokumentů likvidátor. Zrušuje-li se právnická osoba bez likvidace, zajistí uchování těchto dokumentů insolvenční správce nebo jiná osoba určená soudem. Osoba podle vět druhé a třetí zajistí uchování dokumentů po dobu 10 let od zániku právnické osoby.“.

2.8.2019
Platnost funkce členů orgánů SK-TJ
V souvislosti s podáváním žádostí o dotace na další období, upozorňujeme SK-TJ, aby si provedly kontrolu, zda členům orgánů - statutárnímu orgánu nevypršelo příslušné funkční období (ve většině případů čtyřleté). V tomto případě, kdy volební období již uplynulo, je potřeba provést volby orgánů na další volební období (toto se v současné době týká SK-TJ, kterým byly prováděny úpravy dle NOZ v I. pololetí r. 2015).  Tyto SK-TJ, kterým uplynulo funkční období a na valné hromadě neprovedlo volby na další funkční období, nechť se obrátí na sekretáře L. Kreisla.

27.8.2018
Potvrzení o vedení bankovního účtu po změně názvu - z.s.
Ty SK-TJ, které si doposud neprovedly opravu názvu svého bankovního účtu po změně názvu dle NOZ, nechť obratem si sjednají nápravu – předseda SK-TJ s osobním dokladem a aktuálním výpisem ze spolkového rejstříku (výpis získáte tak, že ve svém Informačním systému ČUS https://iscus.cz/login po otevření „Rejstříku“ z nabídky vyberete „Úplný výpis“ a následně „ Stáhnout PDF verzi výpisu“, který vytisknete) se dostaví do banky a po provedení opravy si nechá vystavit potvrzení o vedení účtu, který naskenuje do formátu pdf a zašle na e-mal Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

30.6.2018
Změny členů orgánů SK-TJ – dle NOZ

Usnesení § 160 NOZ - Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Na toto usnesení je třeba pamatovat při prováděných změnách členů orgánů. Po provedených změnách v zapisovaných funkcích u SK-TJ je potřeba provést změny ve spolkovém rejstříku – při tomto všem bude SK-TJ opět plně L. Kreisel nápomocen, tak jak tomu bylo při provádění základních změn.

3.11.2017 
Legislativní servis u spolků - SK-TJ
RS ČUS v Opavě stále pokračuje v legislativním servise pro SK-TJ, tj. ve zpracování přípravy valných hromad, kompletním zpracování materiálů k zápisu změn do spolkového rejstříku při provedení změn stanov, sídla, změn členů orgánů. V případě potřeby kontaktujte sekretáře L. Kreisla - mobil: 604 360 980. 

12.4.2017
Oznamování změny názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. - sportovnímu svazu
Všechny SK/TJ – z.s. musí nahlásit svým národním sportovním svazům provedenou změnu – formou písemné žádosti o změnu názvu a dalších údajů (adresy sídla), kterou podepíše dle platných stanov statutární orgán SK-TJ (předseda SK-TJ ) a jako příloha se připojí výpis z registru spolku, který naleznete na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx , kde z nabídky vyberete „Úplný výpis“ a následně „ Stáhnout PDF verzi výpisu“, který vytisknete a přiložíte jako přílohu k žádosti.

11.4.2017
Změny členů orgánů SK-TJ
Při plánovaných změnách členů orgánů SK-TJ (předseda, výkonný výbor, kontrolní komise), kteří jsou zapsáni ve spolkovém rejstříku, doporučujeme SK-TJ před valnou hromadou přípravu valné hromady a zápis z jednání valné hromady konzultovat se sekretářem RS ČUS L. Kreislem. Po provedených změnách je potřeba provést změny ve spolkovém rejstříku – při tomto všem bude SK-TJ opět plně L. Kreisel nápomocen.

16.9.2016
Změna názvu - z.s. - těch SK-TJ, které mají zřízený účet u ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA
Ve spolupráci s ČSOB a.s. sekretář L. Kreisel bude od 19.9.2016 nápomocen při zajišťování změny názvu SK-TJ se z.s. u bankovních účtů ČSOB a.s. K provedení změny je potřeba návštěva předsedy SK-TJ (musí mít sebou občanský průkaz) na RS ČUS v Opavě a to po předchozím telefonickém ohlášení. 

15.9.2016
Změna názvu - z.s. - smlouvy o pronájmů sportovišť
SK-TJ, které mají s městy - obcemi uzavřenou smlouvu o pronájmu sportovišť, musí po novele stanov - změně názvu - z.s. - musí s městy - obcemi urychleně uzavřít dodatek smlouvy o pronájmu sportovišť. Při podávání žádosti o dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017 v případě, že SK-TJ má již provedenou změnu - z.s. - je třeba podávat v příloze již upravenou smlouvu nebo dodatek s názvem SK-TJ se z.s. Vzorový dodatek smlouvy naleznete na této stránce v příloze.

8.9.2016
Změny názvů - z.s. - těch SK-TJ, které mají zřízený účet u ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA
Sekretář L. Kreisel bude nápomocen všem SK-TJ, které mají zřízený účet u - ČSOB a.s. - Poštovní spořitelny - ERA - u změny názvů účtů SK-TJ, který je nutný při předkládání žádostí o dotace, kde je nutno předložit potvrzení o provedené změně názvu - z.s. Vyzýváme předsedy těch SK-TJ, které již mají ve spolkovém rejstříku zapsán název SK-TJ se z.s., aby kontaktovali L. Kreisla. U ostatních bank si toto SK-TJ provedou samostatně. Toto potvrzení o změně názvu pak naskenované zašlete elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tak, aby toto potvrzení z banky o změně názvu jsme obdrželi nejpozději do konce měsíce září.

10.8.2016
Oznámení o změně názvu SK/TJ
Oznámení o změně názvu SK/TJ – dle NOZ - není nutné zasílat tzv. agendám státní správy, které by jako oprávněné orgány a instituce měly údaje o změnách převzít automaticky prostřednictvím základních registrů (Registr osob - ROS). Jednotlivé agendy jsou informovány o změnách prostřednictvím notifikačního systému a jsou povinny přizpůsobit stav své evidence stavu příslušných údajů v ROS.
Agendová místa jsou např.:
- Český statistický úřad (změna názvu v ROS i ve vztahu k přidělenému IČO – Identifikačnímu číslu osoby)
- Generální finanční ředitelství a všechny dotčené finanční úřady (DPH, daně z nemovitostí, ostatní daně, udělené plné moci pro zastupování ČUS)
- Katastrální úřady (zápis vlastníka na LV ve vztahu k nemovitostem zaspaným ve vlastnictví ČUS v agendách jednotlivých katastrálních úřadů).
- Česká správa sociálního zabezpečení
- Dále obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, evidence nebo informační
systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, obcí, krajů, a dále informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík.
Oznámení o změně názvu SK/TJ – dle NOZ - je nutné zaslat obci - městu, RS ČUS v Opavě (pouze v případě, kdy si z.s. dle NOZ zajišťujete sami bez RS ČUS)  bance, pojišťovně, sportovním svazům (těm, ve kterých startují družstva SK/TJ) a všem ostatním subjektům, se kterými má SK/TJ uzavřeny smluvní vztahy (např. dodavatelé služeb, energií atd.). Vhodné je pak k oznámení přiložit výpis ze spolkového rejstříku, ve kterém je uvedena příslušná změna.

5.8.2016
Pomoc pro SK/TJ při změně dle NOZ na z.s.
Při kontrole spolkového rejstříku bylo zjištěno, že řada SK-TJ doposud nemá provedenou změnu dle novely občanského zákoníku. Sekretář RS ČUS L. Kreisel  zajišťuje pro SK/TJ přímou pomoc při adaptaci na nové podmínky, stanovené od 1.1.2014 novelou občanského zákoníku. Základní informace o změnách, které čekají každý SK/TJ, naleznete na našich webových stránkách, avšak konkrétní postup pro každý subjekt doporučujeme osobně konzultovat s Ladislavem Kreislem, který v rámci poskytování služeb SK/TJ Vám zpracuje návrh stanov vhodných pro každý konkrétní SK/TJ, zpracuje materiály pro přípravu valné hromady včetně návrhu zápisu a usnesení, dále Vám pak provede po valné hromadě elektronický zápis do spolkového rejstříku, včetně vlastního vyplnění inteligentního formuláře pro návrh zápisu do spolkového rejstříku u krajského soudu a předá  Vám zpracovaný soubor materiálů, které si pak SK/TJ odešle krajskému soudu. Zatím takto bylo zpracováno více než 100 našich SK/TJ. Doporučujeme Vám telefonicky kontaktovat L. Kreisla a dojednat si termín návštěvy k projednání zajištění splnění podmínek stanovených novelou občanského zákoníku.

4.8.2016
Příprava podkladových materiálů k žádostem o dotaci na údržbu TVZ pro rok 2017 po změně názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. 
V nejbližším čase očekáváme vyhlášení programu MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení pro rok 2017. Již dopředu upozorňujeme všechny žadatele, kteří splnili podmínku novely občanského zákoníku a mají provedenou novelu stanov s úpravou - se změnou názvu se z.s., že k žádostem bude potřeba přikládat přílohy - doklady - smlouvu s bankou, smlouvu s obcí – městem o pronájmu apod., kde SK/TJ bude uveden již s názvem uvedeným ve spolkovém rejstříku – tedy i se z.s. Doporučujeme všem SK/TJ, které si doposud nezajistily opravy názvu u výše uvedeného, aby tak učinily obratem.  U změny názvu SK/TJ u ČSOB a.s. – Poštovní spořitelny – ERA při změně názvu bude pomoc zajišťovat sekretář L. Kreisel, podklady ke změnám se budou zpracovávat na RS ČUS v Opavě, termín zahájení zpracování žádostí bude SK/TJ oznámen.

20.7.2016
Oznamování změny názvu SK-TJ po registraci ve spolkovém rejstříku – z.s. - sportovnímu svazu
Po provedeném zápisu do spolkového rejstříku – změna údajů SK-TJ – z.s. je potřeba mzj. i nahlásit tuto změnu příslušnému národnímu sportovnímu svazu – formou písemné žádosti o změnu názvu a dalších údajů, kterou podepíše dle platných stanov statutární orgán SK-TJ (předseda SK-TJ ) a jako příloha se připojí výpis z registru spolku, který naleznete na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx , kde z nabídky vyberete „Úplný výpis“ a následně „ Stáhnout PDF verzi výpisu“, který vytisknete a přiložíte jako přílohu k žádosti.

14.6.2016
Osvobození spolků od soudních poplatků při zápisu do spolkového rejstříku
Na základě § 11 odstav. 1 písm. k) zákona 549/1991 Sb. o soudních poplatcích jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku, tedy i „prvozápisy“, od soudních poplatků osvobozeny. Změnou zákona o soudních poplatcích se osvobozují všechny spolky od povinnosti platit poplatky při zápisech či změnách ve spolkovém rejstříku.

10.4.2016
Zajištění doručování korespondence SK-TJ
V souvislosti se zřizováním nových adres sídel SK-TJ, doporučujeme všem SK-TJ, aby si zajistily řádné doručování korespondence. V případě, že sídlo mají ve svém bydlišti, aby na své poštovní schránky čitelně uvedli název SK-TJ. V případě, že mají sídlo na svém objektu TVZ, aby si instalovali přístupnou poštovní schránku, popř. si dojednali doručování korespondence na své poště.

10.8.2015
Zajištění přidělení čísel popisných – čísel orientačních u objektů šaten SK-TJ
Obracíme se na ty SK-TJ, které nemají přidělené u objektů svých šaten a sociálních zařízení čísla popisné (popř. jsou-li v obci i orientační), které jsou zapsány jako objekty občanských vybavení či jiné stavby, aby na svých městských – obecních úřadech požádaly o přidělení čísel popisných – orientačních. Přidělení je potřebné pro stanovení adres sídel SK-TJ – doručovací adresy, které jsou potřebné při registraci spolků – SK-TJ dle NOZ. Po přidělení čísla popisného, které přidělí obecní úřad, je potřeba provést i zápis tohoto čísla popisného na Katastrálním úřadě v Opavě.

7.5.2015
Informace pro SK/TJ v RS ČUS v Opavě k zápisům do spolkového rejstříku
K zápisu spolků (SK/TJ) do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sdělujeme, že údaje o SK/TJ jsou uvedeny na serveru českého soudnictví http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx . Po provedeném novém záznamu dle NOZ,  jsou zde pak uvedeny všechny údaje o SK/TJ včetně nových stanov, usnesení a zápisu z valné hromady, kterou byly změny dle NOZ provedeny.

3.4.2015
Informace pro SK/TJ v RS ČUS v Opavě k novému Občanskému zákoníku
Výkonný výbor RS ČUS v Opavě zajišťuje pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty konkrétní pomoc a podporu při adaptaci na nové podmínky, stanovené od 1.1.2014 novelou občanského zákoníku. Základní informace o změnách, které čekají každý SK/TJ, naleznete sice na těchto webových stránkách, avšak konkrétní postup pro každý subjekt doporučujeme osobně konzultovat s Ladislavem Kreislem, který v rámci poskytování služeb bude nápomocen při zpracování stanov vhodných pro každý konkrétní SK/TJ, při zpracování přípravy valné hromady, při zpracování potřebných materiálů k zápisu do spolkového rejstříku včetně vlastního vyplnění inteligentního formuláře pro návrh zápisu do spolkového rejstříku.

Osvobození spolků od soudních poplatků při zápisu do spolkového rejstříku

Zákonem č. 335/2014Sb. došlo s účinností od 29.12.2014 ke změně zák. č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích. Tato novela je výsledkem společné snahy neziskového sektoru, která směřovala především k tomu, aby nově vzniklá povinnost zápisu stanovených údajů do spolkového rejstříku nebyla pro stávající spolky přílišnou finanční zátěží.

Nově jsou tedy od soudních poplatků osvobozeny (nemusejí ho hradit) spolky a další neziskové organizace ve věcech veřejného rejstříku. Ze zákonné definice vyplývá, že se osvobození týká:
- prvního zápisu spolku do rejstříku, což je případ vzniku úplně nového SK/TJ
- zápisu změn a doplnění údajů do spolkového rejstříku, což je případ všech SK/TJ a sportovních svazů při plnění jejich povinnosti nechat si do rejstříku zapsat všechny zákonem požadované údaje, a to ve lhůtě do 1.1.2017 (v souvislosti s povinnou změnou stanov).

Toto osvobození od soudních poplatků je však časově omezeno, a to do 30. 6. 2016. Předpokládá se totiž, že v průběhu této doby bude přijat prováděcí zákon, který vymezí podmínky získání statusu veřejné prospěšnosti. Následně by tedy měly být od soudních poplatků osvobozeny již jen spolky, které budou mít tento status zapsán.

Informace k novému Občanskému zákoníku

Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů. Plné znění nového Občanského zákoníku a s ním souvisejících právních norem s dopadem do sportovního prostředí naleznete zde .

Nový zákoník tedy upravuje činnost občanských sdružení, automaticky mění jejich formu na spolek a mění také způsob jejich registrace. Všechny změny, které vyplývají z nového občanského zákoníku, jsou popsány v dokumentu „Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku“ – který je uveden v příloze. Principiálně se ale pro občanská sdružení působící ve sportu moc nemění.

Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle svých potřeb. Většina zákonných ustanovení se tak uplatní teprve v okamžiku, kdy stanovy pro konkrétní záležitost nebudou mít svou vlastní úpravu.

Pouze nepatrná část zákonných ustanovení tak spadá mezi ta, od kterých se nelze v rámci stanov odchýlit.

Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2017. Ve stejné lhůtě je třeba zapsat pobočný spolek v případě, kdy jsou zřízeny organizační jednotky, a to pod sankcí ztráty jejich právní osobnosti (subjektivity). Stanovy musí být povinně uloženy v úplném znění v sídle spolku.

O jeden rok kratší lhůtu poskytli zákonodárci spolkům na úpravu názvu. Název spolku musí povinně obsahovat odkaz na svou právní formu, tedy součástí názvu musí být slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí i zkratka „z.s.“

Svůj název (v minimální rozsahu přidání zkratky z.s.) musí spolky přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do dvou let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2016.

Jak je vidět z uvedených termínů změn výše, mají občanská sdružení dost času na úpravu jak stanov, tak vnitřní struktury, příliš otálet ale nedoporučujeme.

Spolky se podle nové právní úpravy povinně zapisují do veřejného rejstříku Podle znění zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. přebírají od 1. 1. 2014 agendu spojenou s registrací spolků (dosud občanských sdružení) místně příslušné rejstříkové soudy. Již existujícím spolkům doporučujeme ověřit si zapsané údaje.

V případě zjištění nesouladu skutečných údajů dříve nahlášených Ministerstvu vnitra ČR s údaji zapsanými ve spolkovém rejstříku není potřeba správné údaje zapisovat (zápis údajů je zpoplatněn). Nesoulad údajů je možné vyřešit podáním podnětu s vysvětlením chyby a dokumentem dokládajícím chybnost zápisu příslušnému rejstříkovému soudu.

Podle zákona o soudních poplatcích, č. 549/1991 Sb. ve znění platném od 1.1. 2014, bude každý zápis (nového spolku i změněných údajů) do rejstříku zpoplatněn částkou 1 000 Kč. Případné osvobození spolků (v zásadě všech právnických osob) od soudních poplatků je v zákoně navázáno na status veřejné prospěšnosti, který má být podle znění nového občanského zákoníku upraven zvláštním zákonem. Návrh tohoto zákona však nebyl schválen, a proto lze předpokládat, že poplatek bude soudy požadován.

20.8.2014

Od 1. 1. 2014 vešel v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož součástí je nově také úprava spolků, dříve občanských sdružení, která nahrazuje dosud užívaný zákon č. 83/90 Sb., o sdružování občanů.

Nový zákoník tedy upravuje činnost občanských sdružení, automaticky mění jejich formu na spolek a mění také způsob jejich registrace. Všechny změny, které vyplývají z nového občanského zákoníku, jsou popsány v příloze. Principiálně se ale pro občanská sdružení působící ve sportu moc nemění.

Zákonem stanovené termíny:
Úprava názvu (v minimálním rozsahu přidání zkratky z.s.) do dvou let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2016.
Úprava stanov a zapsaných údajů do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2017.

Vzor stanov vycházející z potřeb a zákonitostí fungování sportovního prostředí, který je však třeba přizpůsobit individuálním potřebám každého SK a TJ, je k dispozici na RS ČUS v Opavě. Zde Vám také rádi pomůžeme se zápisem do spolkového rejstříku a nabídneme k tomu potřebné vzory.

Všem sdruženým subjektům doporučujeme zatím vyčkat s veškerými úpravami, v této oblasti lze očekávat novelu zákona včetně osvobození od tisícikorunového poplatku při každé prováděné změně.

Joomla templates by a4joomla