Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Dotace MŠMT program Můj klub 2020

11.2.2021
Můj klub 2020 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci MŠMT Můj klub 2020, že termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2021. Pracovníci RS ČUS zpracovali a předali vyúčtování k odeslání všem 55 SK-TJ, kterým RS zpracovává účetnictví.

9.2.2021
Můj klub 2020 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci MŠMT Můj klub 2020, že termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2021. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete zde. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT. Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě na MŠMT. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, tiskopisy předvyplní příslušný pracovník, předseda SK-TJ vyúčtování podepíše a SK-TJ si tyto následně naskenované vloží do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ a v písemné podobě rovněž odešle na MŠMT.

9.1.2021
Můj klub 2020 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2021. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete zde. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT. Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě na MŠMT.
Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, tiskopisy předvyplní příslušný pracovník, předseda SK-TJ vyúčtování podepíše a SK-TJ si tyto následně naskenované vloží do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/  a v písemné podobě rovněž odešle na MŠMT.

16.11.2020
MŮJ KLUB 2020 - podklady pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace
Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020 je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem výzvy MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2020.
Všechny potřebné informace naleznete v manuálu v příloze. Formulář „Vyúčtování a finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv", který naleznete v příloze, musí příjemce dotace nahrát a zaslat nejpozději do 15. 2. 2021 (MŠMT doporučuje nahrání i zaslání provést v termínu dřívějším, a to do 31. 1. 2021).

20.7.2020
Průběžné vyplácení dotací z programu Můj klub 2020
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2020. Z téměř 6.500 podaných žádostí má podle MŠMT k 30.6.2020 finanční prostředky na svém bankovním účtu téměř 80% tělovýchovných jednot a sportovních klubů. K 30.5.2020 byly zkontrolovány všechny žádosti přijaté v rámci výzvy MŮJ KLUB 2020. Z celkového počtu 6 485 žádostí splnilo k 30.6.2020 všechny náležitosti 5. 910 žádostí, 461 žádostí musí odstranit nedostatky či doplnit některé náležitosti, 114 žádostí nesplnilo podmínky stanovené výzvou.K 30.6.2020 pak byly vyplaceny dotace 5 132 žadatelům v celkové výši 1 175 164 519,- Kč. přehled o poskytnutých dotacích pro SK-TJ z RS ČUS v Opavě naleznete v příloze. Pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě bylo zatím zasláno 69 dotací v celkové výši 13 242 600 Kč.

18.1.2020
Můj klub 2020 – hodinová sazba
K opakujícím se dotazům SK-TJ sdělujeme, že dle Výzvy MŠMT Můj klub 2020 jako uznatelný náklad byl stanoven limit platný pro výkon práce v pracovním poměru, v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba v tomto případě však nesmí překročit 300 Kč / hodinu.

11.11.2019
Zveřejnění výroční zprávy SK-TJ v Informačním systému IS-SPORT MŠMT - dotace MŮJ KLUB
Při pomoci RS ČUS při zpracování podání žádosti MŮJ KLUB 2020 bylo zjištěno, že některé SK-TJ neměly vloženou výroční zprávu za rok, kdy obdržely dotaci (v roce 2019 za rok 2018). Proto opětovně upozorňujeme všechny SK-TJ, které obdržely dotaci a o dotaci budou žádat, že v Informačním systému IS-SPORT MŠMT musí mít zveřejněnou výroční zprávu. Vzor výroční zprávy naleznete zde. Doporučujeme všem SK-TJ si provést kontrolu a v případě, že výroční zprávu za minulý rok nemají vloženou, ať ji tam obratem vloží.

23.10.2019
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2020
V návaznosti na vyhlášení neinvestičního dotačního programu MŮJ KLUB 2020 byl PTU zpracován manuál, který by měl pomoci žadatelům v doplňování údajů a založením nové žádosti (projektu) v informačním systému MŠMT - IS-SPORT. Manuál naleznete v příloze.

22.10.2019
Doplňující informace k programu MŮJ KLUB 2020

Pracovníci České unie sportu uskutečnili konzultace s MŠMT k programu MŮJ KLUB 2020 k některým nejasnostem - zveřejňujeme doplňující informace:
1) V žádosti (projektu) na rok 2020 mají žadatelé, pokud žádali o dotaci v tomto programu v roce 2019, uvést číslo rozhodnutí. V případě, že SK/TJ požádaly o dotaci v roce 2019 a nemají ještě číslo rozhodnutí, tak mají v kolonce Dotace z MŠMT v roce 2019 uvádět toto číslo rozhodnutí 502019_2B_9999 (poslední čtyřčíslí je 9999).
2) V uznatelných nákladech limit max. 300,- Kč za hodinu se vztahuje pouze k dohodám konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP).

22.10.2019
Nabídka bezplatné asistence klubům při zpracování dotačních žádostí
SCS ČUS v Opavě v rámci své servisní činnosti pro SK-TJ poradí se zpracováním žádosti o dotaci MŠMT MŮJ KLUB na rok 2020.

7.10.2020
Program MŮJ KLUB 2020 - Manuál členská základna 
Ve Výzvě na rok 2020 nejsou významné změny oproti loňské Výzvě. Je tedy z větší částí možné využít manuál, který ČUS poskytla v loňském roce. Malá změna se týká uznatelných nákladů, kdy je omezena hodinová sazba max. 300 Kč za hodinu v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Dále se nyní dokládá jmenný seznam dětí do 23 let na předepsané příloze (excel soubor). Tento soubor zároveň slouží jako kalkulačka k výpočtu maximální možné dotace, o kterou klub může žádat. Na druhém listu tohoto souboru je Rozpočet, který se vyplňuje na částku maximální možné dotace či nižší, o kterou klub může žádat. K doložení jmenného seznamu doporučujeme znovu využití Informačního systému ČUS. Manuál zobrazuje návod k využití členské základny z IS ČUS, naleznete ho v příloze.

2.10.2020
Program MŮJ KLUB 2020
MŠMT zveřejnilo Výzvu na program MŮJ KLUB na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let - http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020 . Žádosti se budou podávat prostřednictvím systému IS-SPORT - http://is-sport.msmt.cz . Systém má být aktivován nejpozději od 7.10.2019. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019.
Znění Výzvy a příloh naleznete v příloze.

Joomla templates by a4joomla