Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Rejstřík sportovců

12.7.2019
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ včetně jejich členů a trenérů do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. ČUS naposledy soubor dat z Informačního systému ČUS zaslala na MŠMT k datu 1.6.2019. Další zaslání dat na MŠMT provede ČUS po vyhlášení termínů podávání programů (Můj klub apod.).

27.12.2018
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ včetně jejich členů a trenérů do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT s to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. Zápis sportovních zařízení si pak samostatně provádí SK-TJ a to pouze v případě, že žádá MŠMT o dotaci na investiční výstavbu.

21.10.2018
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT s to z údajů z Informačního systému ČUS. ČUS rovněž následně zapíše do rejstříku všechny sportovce a trenéry a další vyžadované údaje. K opakovaným dotazům sdělujeme, že sdružené SK-TJ si tedy nemusí zřizovat datovou schránku pomocí které se data na MŠMT zasílají, ale toto za ně provede ČUS.

29.7.2018 
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do  Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT 
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT s to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. Zatím došlo k zapsání základních údajů o SK-TJ, v pozdější době budou zapsáni sportovci a další vyžadované údaje. Z těchto důvodů opětovně upozorňujeme SK-TJ, aby si provedly kontrolu členské základny a trenérů v Informačním systému ČUS a provedly příp. opravy a doplnění.

2.7.2018
Spuštění Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace, přístupné prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese https://rejstriksportu.msmt.cz , spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o první fázi Rejstříku, ve které budou probíhat zápisy střešních sportovních organizací a národních sportovních svazů s jejich strukturou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V této fázi bude umožněn hromadný zápis sdružených organizací (např. menší sportovní svazy) pomocí importu souborů ve formátu CSV, taktéž bude možnost sdružené organizace zapsat prostřednictvím elektronického formuláře přímo ve webovém rozhraní.
Webová aplikace Rejstříku bude postupně doplňována o další funkcionality a aktualizována. V souvislosti s rozšiřováním aplikace bude doplňován i podrobný manuál, který je sportovním organizacím k dispozici na webových stránkách Rejstříku. V dalších verzích během následujících měsíců bude aplikace obsahovat funkcionality pro zápis fyzických osob (sportovci, trenéři) a sportovních zařízení.
Rejstřík je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část. Údaje o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v Rejstříku jsou veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, ostatní údaje povinné ze zákona jsou obsaženy v neveřejné části Rejstříku.
Podrobný manuál k verzi 1.0 Rejstříku naleznete v příloze.

8.6.2018
Výzva k provedení kontroly údajů v Informačním systému ČUS 
Dne 1.7.2018 bude dle Zákona o sportu spuštěn Rejstřík - Informačním systém veřejné správy MŠMT, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské SK-TJ ČUS se nebudou muset samostatně registrovat (prostřednictvím datové schránky, kterou si budou muset k tomuto zřídit) za předpokladu, když budou mít v Informačním systému ČUS všechny potřebné údaje. Z těchto důvodů vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – jejich charakteristik, trenérů, rozhodčích atd.

6.6.2018  
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. zavedení nového informačního systému veřejné správy – Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.
Zavedení rejstříku významně posílí statistické informace ze sportovního prostředí, jak je obvyklé u jiných oblastí, kde dochází k distribuci veřejných zdrojů, což povede ke zvyšování transparentnosti při rozdělování dotací.
Rejstřík bude neveřejný informační systém, do kterého budou mít povinnost zapisovat údaje ty sportovní organizace, které žádají o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c zákona o podpoře sportu.
Veřejně přístupné budou pouze informace o sportovních zařízeních a sportovních organizacích zapsaných v rejstříku, s údajem o počtu sportovců a trenérů sdružených v těchto sportovních organizacích.
Lhůty stanovené zákonem č. 230/2016 Sb.:
Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy zprovozní rejstřík nejpozději do 30.6.2018. Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna zapsat údaje do rejstříku nejpozději do 31.12.2018.
Ostatní sportovní organizace jsou povinny zapsat údaje do rejstříku nejpozději do 30.6.2019.
Podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez ohledu na její zápis v rejstříku do uplynutí doby, ve které měla sportovní organizace splnit povinnost údaje do rejstříku zapsat.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Podrobny_manual_verze_1_0-1.pdf)Podrobny_manual_verze_1_0-1.pdf[ ]2306 kB
Joomla templates by a4joomla