Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Náležitosti účetních dokladů

19.4.2020 
Náležitosti účetních dokladů a pokyny k vedení účetních služeb
V příloze naleznete pokyny k vedení účetních služeb pro SK-TJ a informaci o náležitostech účetních dokladů.

19.7.2019
Náležitosti účetních dokladů
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že veškeré účetní doklady musí být vystavené na přesný název a přesné sídlo SK-TJ a IČO - tak jak je uvedeno ve spolkovém rejstříku. Pouze takové doklady lze zařadit do účetnictví a použít k vyúčtování dotace. V případě, že to tak není, nechť si SK-TJ nechají vystavit opravené účetní doklady – faktury.

20.5.2014
Náležitosti účetních dokladů a jejich příprava k vyúčtování dotací
Vzhledem k tomu, že vyúčtování Programu III. (dotace na činnost) bude probíhat stejným způsobem jako u Programu IV. (údržba a provoz), kdy u veškerých použitých dokladů k vyúčtování se pořizuje jejich fotokopie, či se skenují, je potřeba, aby v případě, že zpracováváte účetní podklady, jste je připravili tak, aby se doklady navzájem nepřekrývaly a to včetně vypsaných příjmových či výdajových dokladů, obdobným způsobem budou vyúčtovávány dotace z měst a obcí.

Na základě výsledků auditů NKÚ, revizních komisí ČUS, RS ČUS a sportovních svazů upozorňujeme na to, aby veškeré účetní doklady měly dle zákona veškeré náležitosti, zvlášť upozorňujeme na nutnost správného označení příjemce (SK-TJ) u vystavených dokladů, kdy název příjemce se musí shodovat s oficiálním  názvem SK-TJ, tak jak je uveden v registru spolku (dle stanov), není možno do názvu příjemce vkládat název oddílu či jméno osoby, či sponzorský název SK-TJ. Takovéto doklady nelze zařadit do účetnictví a samozřejmě ani vyúčtování dotace. V případě, že takové doklady Vám již byly vystaveny, je potřeba, abyste vystavovatele požádali o vystavení nových dokladů se správným názvem. U těchto dokladů je rovněž nutné, aby byla uvedena adresa sídla a IČO SK-TJ. V případě, kdy SK-TJ u více oddílových SK-TJ potřebuje znát, kterému oddílu doklad náleží, požádejte v objednávce, ať název oddílu uvede vystavovatel účetního dokladu v textu dokladu.

6.5.2014
Kontrola účetních dokladů
V příloze naleznete tabulku "Kontrola účetních dokladů", která obsahuje upozornění, co vše musí doklady z účetnictví obsahovat při vyúčtovávání dotace.

5.5.2014
Daňový doklad
Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH předepisuje náležitosti daňového dokladu, ten musí obsahovat tyto údaje:
• označení (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo) osoby, která uskutečňuje plnění,
• daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
• označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
• daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (pokud jí bylo přiděleno),
• evidenční číslo daňového dokladu,
• rozsah a předmět plnění,
• den vystavení daňového dokladu,
• den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
• jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
• základ daně,
• sazbu daně,
• výši daně (v české měně).

Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost) u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.

Ve specifických případech musí daňový doklad obsahovat rovněž tyto údaje:
• odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
• „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,
• „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Zjednodušený daňový doklad
Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč.

Daňový doklad naopak nelze vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě:
• dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
• zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
• uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo
• prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.

Zjednodušený daňový doklad nemusí (oproti „běžnému“ daňovému dokladu) obsahovat:
• označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
• daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
• jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
• základ daně,
• výši daně.

Neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem. Částku základu daně a výši daně si potom dopočítá plátce, pro kterého byl tento zjednodušený daňový doklad vystaven.

(1) Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

(2) Na listině podle odstavce 1 lze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem.

Podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje. Na obchodních listinách (faktura, objednávka, obchodní dopis, smlouva) podnikatel uvádí tedy údaj o zápisu do živnostenského registru, seznamu advokátů, daňových poradců, znalců atd.

Pokud má podnikatel internetové stránky, musí na nich uvést své jméno a sídlo. Povinnost mít internetové stránky má pouze akciová společnost. Na internetových stránkách musí zveřejnit všechny údaje, které musí uvádět na obchodních listinách. Pokud si internetové stránky zřídí společnost s ručením omezeným, vztahuje se na ni ustanovení o povinném uvádění některých údajů stejně jako na akciovou společnost.

Za porušení povinností uvádět na obchodních listinách stanovené údaje, může být podnikateli uložena pokuta až do výše 50.000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu jednoho roku (§ 24 zákona o přestupcích).

Joomla templates by a4joomla