Česká unie sportu Národní sportovní agentura Moravskoslezský kraj Statutární město Opava

Aktuality

25.2.2021
Rozesílání Konceptu rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na program Můj klub 2021 a rozesílání dotací
NSA začala s rozesíláním Konceptu rozhodnutí a pak následným vyplácením finančních prostředků žadatelům. Rozhodnutí je zasíláno na e-mail uvedený v žádosti – doporučujeme všem SK-TJ doručovanou poštu na tomto e-mailu průběžně sledovat. Obracíme se na ty SK-TJ, kterým RS ČUS v Opavě poskytuje účetní služby, aby přeposlaly e-mail s Konceptem rozhodnutí své ekonomce – účetní.

25.2.2021
Volby do Českého olympijského výboru pozastavil soud
Někteří členové ČOV nesouhlasili s připraveným modelem voleb, soud jim dal za pravdu. Více zde.

25.1.2021  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 02/2021 - znění naleznete zde.

21.2.2021
Členské příspěvky členů SK-TJ za rok 2021 ve vztahu k podání žádosti o dotaci programu SPORT MSK 2021
Podle vyhlášeného programu PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKEM KRAJI SPORT MSK 2021 - TJ-SK v žádosti SK-TJ uvedly počet členů, na který obdrží dotaci – viz zde. Tuto výši členských příspěvků je SK-TJ povinna od svých členů vybrat, požadovaná výše vybraných členských příspěvků se bude dokládat ve vyúčtování – v protokolu a v účetní sestavě. Těm SK-TJ, kterým SCS ČUS vede účetnictví, bude ekonomka – účetní nápomocna ve sledování výše těchto členských příspěvků tak, aby SK-TJ dodržely podmínku pro poskytnutí dotace.

21.2.2021
Výše členských příspěvků členů SK-TJ v roce 2020 ve vztahu k podání žádosti o dotaci programu Můj klub 2021
Oprávněný žadatel o dotaci mzj. musí splňovat podmínku výše vybraných členských příspěvků za rok 2020 – SK-TJ má stanovenou výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci v minimální výši 100,- Kč na osobu a rok za kalendářní rok 2020. NSA doporučuje stanovit obdobnou výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci i v roce 2021, neboť předpokládá, že pro poskytování dotací z výzvy Můj klub se bude jednat o pravidelnou podmínku.

21.2.2021
Podepisování rozvahy a výsledovky, vyúčtování daní a daňových přiznání a zveřejnění účetní závěrky do spolkového rejstříku za rok 2020
Předsedové těch SK-TJ, kterým je vedeno účetnictví, budou prostřednictvím e-mail zprávy či telefonicky v průběhu měsíce března 2021 postupně vyzýváni svou ekonomkou – účetní, aby se dostavili k podepsání výše uvedených materiálů. Při návštěvám prosíme všechny předsedy SK-TJ, aby důsledně dodržovali všechna vydaná nařízení v souvislosti s přijatými opatřeními k pandemii COVID-19.

21.2.2021
Členské příspěvky členů SK-TJ za rok 2019
Při kontrole bylo zjištěno, že některé účetní SK-TJ ve výsledovce chybně nebo vůbec nezapsaly výši vybraných členských příspěvků členů SK-TJ do příslušného řádku výsledovky - jedná se o účetní, které zpracovávají firemní účetnictví a které tyto členské příspěvky obecně zařazují do přijatých příspěvků. Upozorněte proto své účetní, aby výši vybraných členských příspěvků uváděly na správném řádku výsledovky. Výše vybraných členských příspěvků kontrolují poskytovatelé dotací - NSA, MSK i další.

20.2.2021
Podepisování smluv o poskytnutí dotace Statutárního města Opavy Programu SPORT 2021
Na základě opakovaných dotazů sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území SMO a které si o dotaci požádaly, že podepisování smluv o poskytnutí dotace pro SK-TJ sdružených v RS ČUS se bude provádět na RS ČUS v Opavě. K podpisu budou SK-TJ vyzvány e-mailem ihned po tom, co smlouvy k podpisu budou ze SMO na pracoviště SCS ČUS doručeny.

17.2.2021
Zpráva z únorového zasedání Výkonného výboru České unie sportu - VV ČUS rozhodoval korespondenčním hlasováním
Vzhledem k aktuálnímu znění vyhlášených vládních protiepidemických opatření v České republice nebylo možné schůzi Výkonného výboru České unie sportu, plánovanou na 16.2.2021, z organizačních důvodů v tomto termínu uskutečnit. Výkonný výbor České unie sportu proto rozhodoval korespondenčním hlasováním. Více zde.

17.2.2021
Výkonný výbor České unie sportu vyzývá k nápravě nedostatků v činnosti Českého olympijského výboru
Jiří Kejval je pro ČUS nedůvěryhodnou osobou pro další vedení Českého olympijského výboru. Takový signál vyslali zástupci sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot v únorovém usnesení výkonného výboru ČUS. A to více jak půl roku po valné hromadě ČUS, která vyzvala Český olympijský výbor ke změnám stanov. Předseda Kejval na jakékoliv výzvy ke změně stanov nereagoval, stejně jako tři roky předtím. Výkonný výbor ČUS vycházel i z právních analýz, které poukazují na prokorupční jednání, porušování interních předpisů ČOV a etického kodexu MOV. Více zde.

16.2.2021
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 14. 02. 2021 č. 126 (dále jen „Usnesení 126“), č. 127 (dále jen „Usnesení 127“) a č. 139 (dále jen „Usnesení 139“) sdělujeme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Výkladové stanovisko zde. Více zde.

12.2.2021
Členské příspěvky SK-TJ pro rok 2021
Úhradu členských příspěvků sdružených SK-TJ upravuje ustanovení stanov a Směrnice o členských příspěvcích SK/TJ – viz zde. V souladu s těmito ustanoveními je úhrada členského příspěvku nově řešena vystavenou fakturou. Toto řešení umožňuje tento náklad, pokud je uznatelným nákladem vypsané dotace, lépe využít při vyúčtování této dotace. Fakturu za členský příspěvek je rovněž možno uhradit hotově v pokladně RS ČUS v Opavě.

11.2.2021
Můj klub 2020 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci MŠMT Můj klub 2020, že termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2021. Pracovníci RS ČUS zpracovali a předali vyúčtování k odeslání všem 55 SK-TJ, kterým RS zpracovává účetnictví.

11.2.2021
Národní sportovní agentura výrazně navyšuje přímou podporu malým klubům
Vzhledem k rekordnímu zájmu o dotační programy vypsané Národní sportovní agenturou rozhodl předseda NSA Milan Hnilička o navýšení alokace programu Provoz a údržba o 100 milionů korun na půl miliardy. Společně s navýšením programu Můj klub o 144 milionů korun bude letos přímá podpora sportovních klubů nejvyšší v historii. Více zde.

11.2.2021
Můj klub 2021
Národní sportovní agentura započala s rozesíláním Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek čerpání dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace třeba je potřeba dle instrukcí odsouhlasit, podepsat úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce a zaslat Národní sportovní agentuře. Rozhodnutí je zasíláno na e-mail uvedený v žádosti – doporučujeme všem SK-TJ doručovanou poštu na tomto e-mailu průběžně sledovat.

9.2.2021
Česká unie sportu podporuje prohlášení Hospodářské komory ČR: Kompenzace pro sportoviště jsou nedostatečná a nespravedlivá
Česká unie sportu se připojila k prohlášení Hospodářské komory České republiky, jímž se zásadně ohradila proti podobě, ve které vláda odsouhlasila záměr Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva financí ČR – více zde.

9.2.2021
Můj klub 2020 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci MŠMT Můj klub 2020, že termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2021. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete zde. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT. Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě na MŠMT. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, tiskopisy předvyplní příslušný pracovník, předseda SK-TJ vyúčtování podepíše a SK-TJ si tyto následně naskenované vloží do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ a v písemné podobě rovněž odešle na MŠMT.

8.2.2021
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2021 – TJ/SK
V RS ČUS v Opavě bylo podáno celkem 170 žádostí SK-TJ, které splnily podmínky vyhlášení. Z toho bylo 163 žádostí SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě, 2 SK-TJ Orla, 3 SK-TJ ostatních sportovních organizací a 1 ČOS a 1 Českého střeleckého svazu. Pro SK-TJ sdružené v ČUS žádost, čestné prohlášení a veškeré podkladové materiály připravil administrátor programu L. Kreisel. L. Kreisel byl nápomocen při podávání žádostí i nesdruženým SK-TJ.

30.1.2021
Odevzdání vyúčtování dotačního programu SPORT 2020 Statutárnímu městu Opava 
RS ČUS v Opavě všem těm 49 SK-TJ, které mají sídlo na území SMO a kterým RS ČUS vede účetnictví, odevzdalo vyúčtování dotace programu SPORT 2020.

29.1.2021  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 01/2021 - znění naleznete zde.

28.1.2021 
Zpráva z lednového
zasedání VV ČUS
Lednový VV ČUS opět prostřednictvím per rollam - projednal výsledky hospodaření v roce 2020 i přípravu rozpočtu na rok 2021 a další problematiku. Více zde.

28.1.2021
Funkční období členů volených orgánů spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021
V reakci na množící se dotazy ze sportovního prostředí ohledně prodloužení funkčního období členů volených orgánů spolku dle pravidel tzv. Lex covid (zákon č. 191/2020Sb., v platném znění) v roce 2021, sděluje ČUS následující informace zde.

27.1.2021
Vyúčtování dotačního programu SPORT 2020 Statutárního města Opava
Připomínáme, že termín vyúčtování Programu za rok 2020 je stanoven do 31.1.2021. Vyúčtování leze podat na podatelnu magistrátu do pátku 29.1.2021 nebo jej odeslat poštou s podáním do 31.1.2021. Každá SK-TJ podává vyúčtování samostatně, těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Bližší informace včetně tiskopisů k vyúčtování naleznete zde.

26.1.2021
Výzva k ověření smlouvy a případné úpravě rozpočtu dotačního programu SPORT 2021 Statutárního města Opava
SMO rozesílá jednotlivým žadatelům e-mail zprávu k provedení kontroly návrhu smlouvy a k případné úpravě tabulky s rozpočtem, kde u podaného návrhu došlo ke změnám. SK-TJ zkontrolují smlouvu a upraví rozpočet a zašlou jej zpět. Rozpočet doporučujeme případně upravovat u těch plánovaných položek, kde hrozí ovlivnění nákladů pandemií COVID-19. O případnou radu se lze telefonicky obrátit na sekretáře RS ČUS L. Kreisla – mobil 604 360 980.

25.1.2021
Vítezství na dosah - 5 důvodů, proč se očkovat proti covid-19
Po prioritních skupinách bude příležitost pro očkování všech, včetně sportovců. Otázky sportovců a odpovědi lékařů naleznete - zde.

18.1.2021
Platba členských příspěvků SK-TJ v RS ČUS v Opavě – daňovým dokladem
Sděluje všem SK-TJ, že veškeré členské příspěvky budou SK-TJ hradit pouze na základě vystavené faktury, která je daňovým dokladem a která pak je uznatelným nákladem k použití k vyúčtování dotace a to z příspěvku z Moravskoslezského kraje (je uznatelným nákladem) popř. z měst a obcí (pokud to to vyhlašovatel – město či obec má v uznatelných nákladech).

18.1.2021
Ukončení pracovní neschopnosti účetní Pavly Štalzerové
Sděluje všem SK-TJ, kterým účetní Pavla Štalzerová zpracovává účetnictví, že ukončila pracovní neschopnost a dne 18.1.2021 nastoupila do práce.

14.1.2021
Dotační program SPORT 2021 Statutárního města Opava
Výši přidělených finančních prostředků pro rok 2021 v programech S1, S2 a S3 naleznete zde.

14.1.2021
Dotační program SPORT 2020 Statutárního města Opava
Termín vyúčtování Programu za rok 2020 je stanoven do 31.1.2021 s podáním na Podatelnu SMO. Sdělujeme všem SK-TJ, které mají sídlo na území Statutárního města Opavy, že po provedené změně poskytování finančních prostředků, kdy dotace je poskytována přímo SK-TJ, v tomto případě si každá SK-TJ podává vyúčtování samostatně. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Bližší informace včetně tiskopisů k vyúčtování naleznete zde.

9.1.2021
Můj klub 2020 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2021. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete zde. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT. Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě na MŠMT.
Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, tiskopisy předvyplní příslušný pracovník, předseda SK-TJ vyúčtování podepíše a SK-TJ si tyto následně naskenované vloží do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/  a v písemné podobě rovněž odešle na MŠMT.

9.1.2021
Výzva k dodání zbývajících účetních dokladů roku 2020
Ekonomka a účetní vyzývají své SK-TJ, kterým zpracovávají účetnictví, aby co nejdříve dodaly zbývající účetní doklady a výpisy z banky, které patří do kalendářního roku 2020.

8.1.2021
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 7.1.2021 č. 12 sdělujeme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Výkladové stanovisko zde. Více zde.

8.1.2021
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu
Česká unie sportu postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností. Více zde.

6.1.2021
Kontrola a postih dopingu ve sportu
Nové platné směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu včetně nového seznamu zakázaných látek naleznete zde.

5.1.2021  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2020 - znění naleznete zde.

4.1.2021 
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK - podepsání připravených materiálů 
Sdružené SK-TJ budou postupně od 11.1.2021 e-mailem vyzývány k podpisu připravených materiálů k podání žádosti.
Prosíme všechny SK-TJ, aby ihned po obdržení e-mailu se dostavily na RS ČUS k podpisu. Administrátor L. Kreisel pak následně všechny materiály bude skenovat a nahrávat na datový nosič.

4.1.2021 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci lednu 2021
VV RS ČUS v Opavě a SCS ČUS sděluje všem sdruženým subjektům, že P. Štalzerová od 31.12.2020 má pracovní neschopnost, o jejím nástupu do práce budeme SK-TJ informovat. A. Dvouletá bude čerpat dovolenou dne 8.12021 a Bc. M. Nevřalová od 4. do 8.1.2021 bude mít upravenou pracovní dobu, návštěvy u ní je potřeba si předem telefonicky dojednat. 

2.1.2021
Převod členské základny SK-TJ - Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 
Dne 1.1.2021 byly převedeny data členské základny z Informačního sytému ČUS https://iscus.cz do Informačního systému SPORT MSK.

29.12.2020
Kontrola členské základny v Informačním systému ČUS v termínu do 31.12.2020
Opakovaně vyzýváme SK-TJ k provedení kontroly členské základny v Informačním systému ČUS ( https://iscus.cz/login ) - doplnění nových členů, vyřazení těch, kteří ukončili činnost, kontroly, zda jsou členové správně zařazeni - k termínu k 31.12.2020. Tento termín je termínem statistického zjišťování stanoveným ČUS a je především rozhodujícím termínem pro výpočet příspěvku z členské základny Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK, kdy 1.1.2021 dojde k převedu členské základny do Informačního systému SPORT Moravskoslezského kraje.

26.12.2020
Program SPORT MSK 2021 – TJ/SK pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě
SCS ČUS Opava – L. Kreisel - poskytne SK-TJ plnou pomoc při podávání žádostí stejně jako v předchozích dvou letech – L. Kreisel kompletně připraví žádost, předseda SK-TJ bude tuto žádost pouze podepisovat a orazítkuje.
V současné době byly SK-TJ opakovaně vyzvány ke kontrole a k doručování naskenovaných nových průkazů – licencí či sestav trenérů a cvičitelů (na e-mail adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a ke kontrole členské základny v Informačním systému ČUS v termínu do 31.12.2020. Rozhodujícím termínem pro výpočet příspěvku z členské základny je její stav k 1.1.2021. SK-TJ uvádí své členy pouze v Informačním systému ČUS - https://iscus.cz/login - odtud SCS ČUS Opava po 1.1.2021 převede členskou základnu do Informačního systému SPORT Moravskoslezského kraje. Je potřeba, aby SK-TJ provedly kontrolu členské základny – doplnění nových členů, vyřazení těch, kteří ukončili činnost, kontrolu, zda jsou členové správně zařazeni.
V souvislosti s pandemií COVID-19 dochází k úpravám programu vydáním dodatku – do programu budou zařazeni i členové, kteří soutěžili v roce 2019 (mnohé soutěže v jarní části SR 19/20 či SR 20/21 nebyly zahájeny), do programu lze zařadit i trenéry, kterým skončila platnost trenérských průkazů již i v roce 2019 či 2020 (mnoha doškolení byla z důvodů pandemie odložena) – více zde. Z tohoto důvodu SK-TJ ponechají v Informačním systému ČUS charakteristiku Aktivní sportovec – soutěže i u těch sportovců, kteří soutěžili v roce 2019.

24.12.2020
Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 17.12.2020 schválilo Memorandum o spolupráci s Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS v oblasti podpory sportu v Moravskoslezském kraji. Byl také schválen Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK, který MS KO ČUS doplnil upřesněním dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, které postihly v roce 2020 sportovní prostředí a přetrvávají i v době vyhlášení Programu a budou dopadat na sport také v roce 2021.
Program podpory sportu - SPORT MSK 2021 - TJ/SK vyhlašuje a zajišťuje MS KO ČUS.
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory je obdobný jako v předchozích dvou letech. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60% celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 130 000 Kč a minimálně 13 000 Kč pro jednoho žadatele. Termín podávání žádostí je od 10.1. do 31.1.2021.
Administraci programu v okrese Opava bude zajišťovat Regionální sdružení České unie sportu v Opavě – svým servisním pracovištěm – administrátorem bude sekretář Ladislav Kreisel. Bližší informace – znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete zde.

23.12.2020
Česká unie sportu upravila matici PES pro sport
Česká unie sportu v těsné spolupráci s Národní sportovní agenturou přišla s návrhem sportovního protiepidemického systému (PES) pro sport - návrh byl odeslaný 23.12. 2020 na ministerstvo zdravotnictví – více zde.

23.12.2020
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům i v této nelehké době příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, brzký návrat na sportoviště k tréninkové a soutěžní sportovní činnosti s mnoha sportovními úspěchy.

21.12.2020
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK
SCS ČUS Opava – L. Kreisel - poskytne SK-TJ plnou pomoc při podávání žádostí stejně jako v loňském roce. V současné době SK-TJ opakovaně vyzýváme ke kontrole a k doručování naskenovaných pouze nových průkazů – licencí či sestav trenérů a cvičitelů - těch, které ještě SCS nemá k dispozici (na e-mail adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a ke kontrole členské základny v Informačním systému ČUS. Podle připravovaného návrhu k poskytování příspěvku na činnost pro SK-TJ z rozpočtu Moravskoslezského kraje je rozhodujícím termínem pro výpočet příspěvku z členské základny - její stav k 1.1.2021. SK-TJ uvádí své členy pouze v Informačním systému ČUS - https://iscus.cz/login - odtud SCS ČUS Opava po 1.1.2021 převede členskou základnu do Informačního systému Moravskoslezského kraje. Je potřeba, aby SK-TJ provedly kontrolu členské základny – doplnění nových členů, vyřazení těch, kteří ukončili činnost, kontrolu zda jsou členové správně zařazeni u Role (aktivní sportovec – soutěže) Ostatní role (Trenér).

21.12.2020
Pokyny k závěrečnému vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu statutárního města Opavy v rámci dotačního programu SPORT 2020
Kompletní informace k programu včetně tiskopisů k vyúčtování naleznete zde. Pokyny k závěrečnému vyúčtování naleznete zde.

18.12.2020
Moravskoslezský kraj - Sportovci se na krajskou podporu mohou spolehnout i v příštím roce
Sportovní organizace v regionu si opět budou moci zažádat o peníze na svou činnost. Moravskoslezskému kraji se v posledních dvou letech velmi osvědčil způsob vyplácení příspěvků přes Českou unii sportu, a tak na spolupráci naváže i v roce 2021. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Kraj by měl pro sportovce ve svém rozpočtu vyčlenit 30-ti milionovou podporu. Způsob vyplácení financí přes Českou unii sportu byl označen MSK za velmi efektivní, přehledný a transparentní. Více zde.

18.12.2020
Statistika členské základny za rok 2020 - vložení do IS ČUS do 31.12.2020
Připomínáme všem SK-TJ, že statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2020 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2020. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů a další opravy. Další informace naleznete zde.

18.12.2020
19. valná hromada MS KO ČUS
Pandemická situace neumožnila konat svolanou 19. Valnou hromadu MS KO ČUS v plánované prezenční formě a rozhodnutím statutárního orgánu, za souhlasu i schválení Krajskou radou MS KO ČUS proběhla VH hlasováním per rollam v souladu s „Lex Covid". Valná hromada novým předsedou MS KO ČUS zvolila Ing. Marka Hájka. Členem krajské rady za okresní sdružení byl zvolen Ing. Petr Kašný a členem revizní komise Ladislav Kreisel.

18.12.2020
Sportovní organizace vyzvaly ministra k restartu sportu
NSA, ČUS a další sportovní střešní organizace 17. 12. 2020 společně navrhly ministru zdravotnictví Janu Blatnému řešení k "nastartování" amatérského sportu a změnu Matice PES Sport. Více zde.

18.12.2020
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 18. 12. 2020
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 č. 1332 (dále jen „Usnesení 1332“) a č. 1334 (dále jen „Usnesení 1334“) sdělujeme Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Výkladové stanovisko zde. Více zde. Výklad podmínek uvádí též vládní COVID Portál zde.

18.12.2020
Výzva Můj Klub 2021 – případné opravy podání
Národní sportovní agentura v případě, že podaná žádost má nějaký nedostatek, vyzývá SK-TJ o sjednání nápravy prostřednictvím e-mail zprávy. K tomuto poskytuje termín pouze 5 dnů. Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, které si podaly žádost, pravidelně sledovat e-mail korespondenci.

18.12.2020
Snížení výše dotace všech podaných žádostí Výzvy Můj Klub 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila v souladu s čl. 12.2. Výzvy Můj Klub 2021 výsledný poměr, který činí 0,89, ve kterém bude provedeno snížení výše dotace všech podaných žádostí z důvodu překročení disponibilní alokace. Více zde.

18.12.2020
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě v závěru roku 2020
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště SCS a RS ČUS v Opavě bude v období od 23.12.2020 do 3.1.2021 omezen. Ekonomka Š. Gerecká a účetní P. Štalzerová, Bc. M. Nevřalová a A. Dvouletá budou čerpat dovolenou. Bc. M. Nevřalová navíc bude čerpat dovolenou ve dnech 21. a 22.12.2020. L. Kreisel bude na pracovišti v tomto období nepravidelně, bude částečně zajišťovat vyúčtovávání dotací. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) ohlásit.

17.12.2020
Zpráva z prosincového
zasedání VV ČUS
Milan Hnilička ocenil spolupráci s ČUS při nastavení Rejstříku sportovců, společném postupu v administraci programů a uvolňování covidových opatření – více zde.

17.12.2020
Výklad hygieniků k nafukovacím halám - jako venkovní sportoviště
Za venkovní sportoviště lze považovat i určitá hřiště zakrytá sezónním zimním opláštěním. Více informací ve výkladu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje zde.

16.12.2020
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky – stenozáznam části projednávání bodu o financích do sportu
Více zde zde.

11.12.2020
Rozhovor s předsedou NSA Milanem Hniličkou
Milan Hnilička aktuálně o sportu nejen v covidové době. Více zde zde.

9.12.2020
NSA - Výkladové stanovisko k provozu sportovišť od 9.12.2020
NSA zveřejnila Výkladové stanovisko k provozu sportovišť od 9.12.2020 do 12. 12.2020 – více zde.

8.12.2020
NSA - Výkladové stanovisko k aktuálním opatřením
Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 8.12.2020 bude upraveno nošení roušek pro amatérské sportovce uvnitř budov a pro trenéry a rozhodčí. Přinášíme vám výkladové stanovisko podle právníků NSA – více zde.

4.12.2020
Programy "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021"
Upozorňujeme SK-TJ na lhůtu pro podávání žádostí o dotaci pro rok 2021 - bližší informace naleznete zde. Žádosti se podávají prostřednictvím elektronického portálu od 1.12.2020 do 8.12.2020 do 14:30 hodin. Lhůta pro zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 1.12.2020 do 8.12.2020.

4.12.2020
Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila nové investiční programy
Stručný přehled investičních programů naleznete zde.

4.12.2020
Výzva NSA - Podpora SK/TJ ZPS
NSA zveřejnila výzvu Podpora SK/TJ ZPS, která je určená tělovýchovným jednotám a sportovním klubům realizujících sportovní aktivity v některém ze sportovních odvětví zdravotně postižených sportovců – více zde.

4.12.2020
Výzva NSA - Provoz a údržba 2021
Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení. Žádost je možno podat do 23.12.2020. K této výzvě NSA vytvořila návod na vyplnění žádosti a připravuje zveřejnění odpovědí na otázky k vyplňování žádosti – více zde.

1.12.2020
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 3. 12. 2020
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30.11.2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.11.2020, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Více zde  a výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. zde.

1.12.2020
NSA - Matice PES – aktuální opatření ve sportu
Vláda ČR 30.11.2020 schválila konkrétní podobu pravidel pro dílčí rozvolnění protiepidemických opatření s platností od 3.12.2020. Změny v krizových opatřeních, které souvisejí se čtvrtečním přechodem ČR do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES. Ministerstvo zdravotnictví k nim vydalo přehlednou matici – více zde.

1.12.2020
Vláda schválila Národní sportovní agentuře 2,3 miliardy na restart sportu
Vláda ČR dne 30.11.2020 schválila materiál Národní sportovní agentury „Podpora sportovní infrastruktury – Restart sportu“ s alokací 2 300 milionů Kč. Schválený materiál je předkládán v souvislosti s řešením dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor sportu a urychlení rozvoje sportovní infrastruktury - více zde.

1.12.2020
Výzva Můj klub 2021
Upozorňujeme Vás na čestné prohlášení ve Výzvě Můj Klub 2021:
11.8. Žadatel se sportovci uvedenými v žádosti dle bodu 10.1. vykonává pravidelnou sportovní činnost, a to s četností uvedenou v žádosti; skutečnost prokazuje žadatel čestným prohlášením.
Na základě tohoto čestného prohlášení, doporučujeme všem žadatelům ve Výzvě Můj Klub 2021 nechat si schválit tréninkový plán (týdenní plán tréninkových jednotek jednotlivých družstev) i se seznamem osob uvedených v žádosti, na valné hromadě a archivovat po dobu 10 let kvůli případným kontrolám. K výše uvedenému je možné využít i IS ČUS, kde je nově umožněno uvádět u jednotlivých osob četnost tréninkových jednotek.

27.11.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 09/2020 - znění naleznete zde.

26.11.2020
Česká unie sportu o návratu dětí na tréninky: Ať se zvýší počet osob na třicet, říká Jansta
V rámci postupného uvolňování protiepidemických opatření by se mohl vrátit organizovaný amatérský sport v pondělí 30. listopadu. A to včetně pravidelných tréninků dětí. Česká unie sportu vítá iniciativu Národní sportovní agentury, která hájí potřeby sportu v jednání o konkrétních podmínkách návratu. „Doporučujeme neotálet s otevřením sportovišť pro veřejnost, klidně i pro vyšší počet osob, pokud to bude v rámci jednoho týmu. Za naléhavé považujeme nastavení režimu, za jakého bude možné lyžovat na sjezdovkách,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. Více zde.

25.11.2020
Sdělení NSA k podaným žádostem Můj klub 2021
Prohlášení NSA: „Z důvodu množících se dotazů ujišťujeme, že do žádosti se v době podání zahrnou i osoby, které neprošly kontrolou ve veřejném registru (stav „nenalezeno“ nebo bez stavu). Tyto kontroly budou komunikovány v rámci administrace.“
Upozorňujeme, že opakovaně dochází k občasnému výpadku systému a vždy není možno opravy členů provádět, proto doporučujeme pokusit se přihlašovat k opravám mimo špičku – večer či o víkendu.

25.11.2020
Opravy členů v Informačním systému ČUS
V souvislosti s prováděnou kontrolou v Rejstříku sportu Národní sportovní agentury, kdy data jsou kontrolovány s databází občanů ČR, kdy se provádí kontrola především v chybách v diakritice – kdy chybí čárky, háčky apod. Případné chyby v diakritice si vedle opravy v Rejstříku si zároveň opravte i v Informačním systému ČUS https://iscus.cz/admin tak, aby při dalším exportu z IS ČUS do Rejstříku se již v Rejstříku sportu NSA neobjevovaly.

25.11.2020
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2020 - TJ/SK – vyúčtování finančních prostředků TJ/SK
SCS ČUS Opava jako administrátor příspěvku opětovně se obrací na všechny SK-TJ, aby informovaly své ekonomy-hospodáře o tom, že se jedná o příspěvek, který bude zaúčtován na Příspěvky - účet 681xxx a ve Výsledovce v Informačním systému ČUS bude uveden v části II. Přijaté příspěvky (dary) - 3.g Přijaté příspěvky od ČUS z prostředků krajů, měst a obcí.

25.11.2020
Výzva k dodávání účetních dokladů těch SK-TJ, kterým je zpracováváno účetnictví
Pracovníci SCS ČUS Opava vyzývají hospodáře SK-TJ, aby v co nejkratším termínu dodali účetní doklady se všemi náležitostmi, aby jim mohlo být dokončeno zpracovávaní vyúčtování poskytnutých dotací a příspěvků, které v roce 2020 obdržely. Doklady je možno vhodit do schránky, která se nachází u vchodových dveří. Pracovníci již dotace započali vyúčtovávat, předsedové SK-TJ budou vyzýváni k podpisu vyúčtování.

25.11.2020
Vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2020 – TJ/SK
Připomínáme všem těm SK-TJ, které toto zatím neprovedly, že do 15.11.2020 bylo potřeba dle uzavřené smlouvy předložit předběžné vyúčtování dotace, tj. předložit originály účetních dokladů – faktury s výpisem z banky (úhrady) v případě že účetní doklad byl uhrazen hotově, pak k tomuto dokladu výdajový pokladní doklad tak, aby mohla být provedena jejich kontrola, zda splňují všechny náležitosti. Podrobné pokyny naleznete v příloze - Metodický pokyn pro vyúčtování příspěvku Programu podpora sportu MSK pro rok 2020. Bližší informace k programu naleznete zde. K předložení vyúčtování je potřeba se telefonicky ohlásit, tak aby vyúčtovávání bylo prováděno průběžně. SK-TJ, které obdržely příspěvek je totiž v okrese celkově 164, je potřeba dodržovat přijatá opatření COVID-19. Zpracování vyúčtování do předepsaných materiálů dle závazných pokynů provede administrátor dotace L. Kreisel. Ty SK-TJ, kterým je RS ČUS v Opavě vedeno účetnictví, těm vyúčtování kompletně zpracovává přímo SCS ČUS, předsedové těchto SK-TJ budou pozváni k podpisu materiálů. Konečné vyúčtování musí být provedeno do 15.12.2020.

24.11.2020
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 23.11.2020
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 20.11.2020 č. 1200 (dále jen „Usnesení 1200“) a č. 1201 (dále jen „Usnesení 1201“)sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Více zde. Výkladové stanovisko zde.

24.11.2020
Kontrola sportovců v Rejstříku sportu
Národní sportovní agentura zaslala žadatelům programu Můj klub 2021 výzvu, abyste si provedli kontrolu správnosti seznamu sportovců, kteří byli do žádosti vybráni. K tomuto Vám sdělujeme, abyste si v Rejstříku provedli kontrolu a u sportovců, kteří mají stav Nenalezeno, si provedli opravu – jedná se vesměs o chyby v diakritice – chybí čárky, háčky apod., toto si opravte. Případné chyby v diakritice si zároveň opravte i v Informačním systému ČUS https://iscus.cz/admin tak, aby při dalším exportu se již v Rejstříku sportu NSA neobjevovaly. Podanou smlouvu se doporučuje ponechat a z těchto výše uvedených důvodů ji nepodávat znovu.

23.11.2020
Prodloužení podávání žádostí ve výzvě Můj Klub 2021

Národní sportovní agentura vydala dodatek č. 4, kterým prodloužila lhůtu pro podávání žádostí ve výzvě Můj Klub 2021 do 27.11. 2020 do 17:00 hod. Více zde.

23.11.2020
Posunutí začátku příjmu podávaní žádostí ve výzvě Provoz a údržba 2021

Národní sportovní agentura vydala dodatek č. 1 k výzvě Provoz a údržba 2021, kterým posunula začátek příjmu žádostí v této výzvě od 30.11.2020 od 12:00 hod. Více zde.

19.11.2020
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 18. 11. 2020
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 16. 11. 2020 č. 1190 (dále jen „Usnesení 1190“) a č. 1192 (dále jen „Usnesení 1192“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Více zde. Výkladové stanovisko zde.

16.11.2020
MŮJ KLUB 2020 - podklady pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace
Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020 je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem výzvy MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2020. Více zde.

16.11.2020
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu - stav k 16.11.2020 
ČUS přináší stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Více zde.

15.11.2020
Ministerstvo zdravotnictví představilo protiepidemický systém (PES)
Ministr zdravotnictví J. Blatný představil nový systém hodnocení rizika, takzvaný PES. Rizikové skóre bude zveřejňované od 16.11. na webu úřadu.  Více informací na webu Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Kompletní prezentace ke stažení zde.

13.11.2020
Zpráva z listopadového zasedání VV ČUS konaného korespondenčně
Aktivity ČUS k opětovnému obnovení sportovní činnosti i aktuálním dotačním výzvám – více zde.

13.11.2020
Výzva Provoz a údržba 2021 - doplňující výklad
ČUS ve spolupráci s NSA zpracovala doplňující výklad k vyhlášené výzvě – více zde.

12.11.2020
Předběžné vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2020 – TJ/SK
Připomínáme všem těm SK-TJ, které toto zatím neprovedly, že do 15.11.2020 je potřeba dle uzavřené smlouvy předložit předběžné vyúčtování dotace, tj. předložit originály účetních dokladů – faktury s výpisem z banky (úhrady) v případě že účetní doklad byl uhrazen hotově, pak k tomuto dokladu výdajový pokladní doklad tak aby mohla být provedena jejich kontrola, zda splňují všechny náležitosti. Podrobné pokyny naleznete v příloze - Metodický pokyn pro vyúčtování příspěvku Programu podpora sportu MSK pro rok 2020. Bližší informace k programu naleznete zde. K předložení vyúčtování je potřeba se telefonicky ohlásit, tak aby vyúčtovávání bylo prováděno průběžně. SK-TJ, které obdržely příspěvek je totiž v okrese celkově 164.
Zpracování vyúčtování do předepsaných materiálů dle závazných pokynů provede administrátor dotace L. Kreisel.
Ty SK-TJ, kterým je RS ČUS v Opavě vedeno účetnictví, těm vyúčtování kompletně zpracovává přímo SCS ČUS, předsedové těchto SK-TJ budou pozváni k podpisu materiálů. 

12.11.2020
Prodloužení termínu podávání žádosti Výzvy Můj klub 2021
NSA vydala dodatek č. 3, kterým prodloužila lhůtu pro podávání žádostí ve Výzvě Můj Klub 2021 do 23.11.2020 do 17:00. Více zde.

12.11.2020
Rejstřík sportu - problémy
Hromadné importy, opravy, vkládání údajů – v současné době NSA registruje problémy při hromadném importu, oprav, vkládání údajů. Na odstranění problému NSA intenzivně pracuje. Jakmile bude situace vyřešena, budete obratem informováni na stránkách Národní sportovní agentury.

12.11.2020
Opakovaná výzva VV RS ČUS v Opavě SK-TJ k podávání žádosti programu Můj klub 2021
VV RS ČUS vyzývá všechny SK-TJ, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let, aby využily možnosti získat finanční prostředky – podaly žádost do programu vypsaného Národní sportovní agenturou Můj klub 2021. SK-TJ je k dispozici Ladislav Kreisel, který připraven pomoci při podání žádosti. Více http://www.cusopava.cz/dotace/dotace-nsa-muj-klub-2021.html . Ukončení příjmu žádostí je 23. 11. 2020 do 17:00 hod.
Podle našich informací již velká část SK-TJ má podanou žádost.
V případě, že SK-TJ nemá po původní registraci na MŠMT, provedou obnovu registrace v Rejstříku NSA, nechť okamžitě kontaktuje L. Kreisla, který napomůže s registraci, tak aby SK-TJ ve stanoveném termínu žádost stihla podat.

10.11.2020
Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu Provoz a údržba 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu Provoz a údržba 2021 - https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/ .
Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 23.11. do 14.12.2020. ČUS zjišťuje informace o záměru NSA s proškolením pracovníků Servisních center ČUS k pomoci klubům a tělovýchovným jednotám s podáváním žádostí o dotaci.

10.11.2020
Národní sportovní agentura vypisuje výzvu 8/2020 „Provoz a údržba 2021“.
Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech ne zcela systémově poskytována v rámci výzev Můj klub a Národní sportovní agentura se proto rozhodla vyčlenit podporu provozovatelů sportovních zařízení do samostatné výzvy. Více zde.

10.11.2020
Opakovaná výzva VV RS ČUS v Opavě SK-TJ k podávání žádosti programu Můj klub 2021
VV RS ČUS vyzývá všechny SK-TJ, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let, aby využily možnosti získat finanční prostředky – podaly žádost do programu vypsaného Národní sportovní agenturou Můj klub 2021. SK-TJ je k dispozici Ladislav Kreisel, který připraven pomoci při podání žádosti. Více zde. Ukončení příjmu žádostí je 16.11.2020 do 11:59 hod.

9.11.2020
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci listopadu 2020
VV RS ČUS v Opavě a SCS ČUS sděluje všem sdruženým subjektům, že účetní P. Štalzerová po dlouhodobější pracovní neschopnosti nastupuje znovu do práce dne 10.11.2020.

9.11.2020
Povinnost TJ-SK vybírat členské příspěvky od svých členů
Všichni žadatelé o dotace z rozpočtu Národní sportovní agentury, Moravskoslezského kraje, ČUS, obcí a měst a dalších organizací mají povinnost pokud žádají o dotaci vybírat členské příspěvky od svých členů, tato povinnost je uvedena v zásadách pro poskytování dotací. Např.:
Můj klub 2021
bod 7.2. Oprávněný žadatel musí vedle splnění podmínky dle bodu 7.1. splňovat následující podmínky:
d) žadatel má stanovenou minimální výši příspěvku hrazeného evidovanými sportovci 100,- Kč na osobu a rok, za kalendářní roky 2020 a 2021.
Upozorňujeme všechny SK-TJ, aby si řádně vedly seznamy svých členů s výši uhrazených členských příspěvků, lze k tomu využít výstup z informačního systému ČUS. Do tabulky pak zaznamenávejte vedle členských příspěvků i výši příspěvků oddílových.

6.11.2020
Rejstřík sportu a výzva Můj klub
Důležité informace k Provedení nahrání sportovců a trenérů (předcházení problémům při nahrávání – hláška počet řádků -1) a k Formuláři k doložení vlastnické struktury naleznete zde.

6.11.2020
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu
Česká unie sportu postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Přináší stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Více zde.

6.11.2020
Vyhlášení programu COVID-SPORT II.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlásilo Výzvu I programu COVID-SPORT II. Příjem žádostí o podporu bude zahájen dne 12. 11. 2020 a ukončen 7. 12. 2020. Veškeré podrobnosti k žádostem o podporu a způsobu jejich podávání naleznete zde.

6.11.2020
Program COVID – Sport 2
Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vypsala výzvu na podporu sportovních soutěží v rámci podpory programu COVID – Sport 2. Ta pomůže sportovním soutěžím ve fotbale, hokeji, basketbale, volejbale, házené a nově i florbalu a futsalu. Více zde.

4.11.2020
Územní pracoviště ČUS zaplavena žádostmi sportovního prostředí o pomoc při administraci dotační výzvy Můj klub 2021
Územní pracoviště České unie sportu jsou v současné době po celé České republice v maximální permanenci. Poté, co 22. října Národní sportovní agentura vypsala dotační výzvu Můj klub 2021, která je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let ve sportovních klubech, čelí mimořádnému náporu žadatelů o tuto formu podpory. Územní pracoviště ČUS navíc službu zajišťují bezplatně nejen pro své členské subjekty, ale i pro celé sportovní prostředí včetně České obce sokolské či neorganizovaných sportovních spolků. Prostřednictvím výzvy Můj klub 2021 chce NSA rozdělit 1,5 miliardy korun. Více zde.

4.11.2020
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 4.11.2020
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 2. 11. 2020 2020 č. 1142 (dále jen „Usnesení 1142“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s. Na základě Usnesení 1142 došlo s účinností od 04. 11. 2020 00:00 hod. ke změně Usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1113 (dále jen „Usnesení 1113“) upravujícího volný pohyb osob a Usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1116 (dále jen „Usnesení 1116“) upravujícího provozovny, další zařízení, akce apod. Předmětná změna se týká činnosti profesionálních sportovců a některých sportovních soutěží a sportovních akcí. Ve vztahu k amatérskému sportu tedy nadále platí dosavadní zákazy a omezení. Více zde. Výkladové stanovisko zde.

4.11.2020
Profesionální sportovci se vrací do práce, včetně sportovních soutěží
Vláda dne 2.11.2020 rozhodla na svém zasedání o tom, že se od 4.11.2020 mohou profesionální sportovci vrátit k tréninku v neomezeném počtu na venkovních i vnitřních sportovištích za dodržení přísných hygienických pravidel. Profesionálním sportovcem se rozumí člověk, který vykonává sport jako své zaměstnání nebo jako svou podnikatelskou či jinou obdobnou činnost. Více zde.

2.11.2020
Výzva VV RS ČUS v Opavě SK-TJ k podávání žádosti programu Můj klub 2021
VV RS ČUS vyzývá všechny SK-TJ, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let, aby využily možnosti získat finanční prostředky – podaly žádost do programu vypsaného Národní sportovní agenturou Můj klub 2021. SK-TJ je k dispozici Ladislav Kreisel, který připraven pomoci při podání žádosti. Pro SK-TJ jsou připraveny podklady – video-manuál a další pomocné materiály. Postup:
1. SK-TJ provede registraci v Rejstříku - www.rejstriksportu.cz , pokud již ji neprovedl.
2. Po zprovoznění Rejstříku doplní požadované údaje.
3. Provede nahrání sportovců a trenérů s využitím dat z Informačního systému ČUS - https://iscus.cz – z nabídky „Členové“ – na stránce úplně dole vpravo tlačítko „Export rejstřík“ – odtud importovaný soubor musí zůstat ve formátu CSV - textový soubor s oddělovači, kdyby byl uložen jinak, nebylo by možno data nahrát.
4. Pokud SK-TJ si nahrály členskou základnu před 15.10.2020, doporučuje se data přehrát znovu.
5. Následně dle video-manuálu - https://youtu.be/xA76BAtVm6I vyplní žádost a provedou podání.

2.11 .2020
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK
K opakujícím se dotazům SK-TJ sdělujeme, že Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Českou unií sportu plánuje vypsat Program podpory sportu i pro rok 2021. Vypsání programu podléhá schválení zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, v případě schválení lze očekávat, že žádosti se započnou podávat počátkem roku 2021. Administraci programu v okrese Opava by mělo zajišťovat stejným způsobem jako v předchozích letech Servisní centrum sportu ČUS Opava – svým servisním pracovištěm – administrátorem programu Ladislavem Kreislem.

2.11.2020
Výzva k dodávání účetních dokladů těch SK-TJ, kterým je zpracováváno účetnictví
Pracovníci SCS ČUS Opava vyzývají hospodáře SK-TJ, aby v co nejkratším termínu dodali, účetní doklady se všemi náležitostmi, aby jim mohlo být zpracováno vyúčtování poskytnutých dotací a příspěvků, které v roce 2020 obdržely. Doklady je možno vhodit do schránky, která se nachází u vchodových dveří. Pracovníci již dotace započali vyúčtovávat, předsedové SK-TJ budou vyzýváni k podpisu vyúčtování.

2.11.2020
Předběžné vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2020 – TJ/SK
Připomínáme všem těm SK-TJ, které toto zatím neprovedly, že do 15.11.2020 je potřeba dle uzavřené smlouvy předložit předběžné vyúčtování dotace, tj. předložit originály účetních dokladů – faktury s výpisem z banky (úhrady) v případě že účetní doklad byl uhrazen hotově, pak k tomuto dokladu výdajový pokladní doklad tak aby mohla být provedena jejich kontrola, zda splňují všechny náležitosti. Podrobné pokyny naleznete v příloze - Metodický pokyn pro vyúčtování příspěvku Programu podpora sportu MSK pro rok 2020. Bližší informace k programu naleznete zde. K předložení vyúčtování je potřeba se telefonicky ohlásit, tak aby vyúčtovávání bylo prováděno průběžně. SK-TJ, které obdržely příspěvek je totiž v okrese celkově 164.
Zpracování vyúčtování do předepsaných materiálů dle závazných pokynů provede administrátor dotace L. Kreisel.
Ty SK-TJ, kterým je RS ČUS v Opavě vedeno účetnictví, těm vyúčtování kompletně zpracovává přímo SCS ČUS, předsedové těchto SK-TJ budou pozváni k podpisu materiálů.

31.10.2020 
Program "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021" 
Rada kraje na své schůzi dne 12.10.2020 usnesením č. 97/8606 schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021. Bližší informace naleznete zde.
Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 4.1.2021 do 11.1.2021 do 16:00 hodin. Lhůta pro zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 4.1.2021 do 11.1.2021.

31.10.2020 
Video-manuál k Výzvě Můj klub 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách video-manuál k podávání žádosti Můj Klub 2021, který je zveřejněn na stránkách agentury - odkaz https://youtu.be/xA76BAtVm6I .

31.10.2020 
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI 2021"
Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2021. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají od mediálních partnerů ČUS finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu probíhá opět přes elektronickou přihlášku - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/ . Žádosti je možno podávat  do 8.11.2020 - více zde.

31.10.2020
Vyhlášené výzvy Národní sportovní agentury
Národní sportovní agentura do 31.10.2020 vyhlásila následující programy určené pro SK-TJ - zde.
Výzva Můj klub 2021 - Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let - termín podání do 16.11.2020 do 11:59 hod.
Výzva VSA ZPS 2021 - Výzva je zaměřena na významné sportovní akce zdravotně postižených sportovců konané v roce 2021 - termín podání do 19.11.2020 do 23:59 hod.

29.10.2020
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 28.10.2020
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 26.10.2020 č. 1102 (dále jen „Usnesení 1102“) a č. 1103 (dále jen „Usnesení 1103“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s. Oproti předchozím omezením dle Usnesení 1078 a Usnesení 1079 nedochází k žádným změnám, a to vyjma stanovení zákazu nočního vycházení, tedy od 21:00 do 04:59, když z hlediska sportu je stanovena jediná relevantní výjimka týkající se cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské či jiné obdobné činnosti (profesionální sportovci). Více zde. Výkladové stanovisko zde.

29.10.2020
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností. Bude přinášet stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace budou průběžně aktualizovány a budou zveřejněny až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích. Více zde.

29.10.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 08/2020 - znění naleznete zde.

24.10.2020
Informace k Výzvě Můj klub 2021
K vypsané výzvě poskytujeme doplňující informace:
- NSA oznámila, že je vše téměř optimalizováno do žádoucího stavu.
- Rejstřík sportu je opětovně zprovozněn a neměly by se projevovat závady - ty SK-TJ, které vyčkaly s registrací v Rejstříku do jeho nového zprovoznění, aby mohly požádat o dotaci, se musí urychleně zaregistrovat.
- Ty SK-TJ, které měly provedenou registraci s provedenými importy - ty by v Rejstříku měly být opraveny a fungovat, není však jistota, že všichni členové byli převedeni - všem SK-TJ doporučujeme před podáním žádosti provést znovu Import - nahrazení. Tento se provádí z IS ČUS https://iscus.cz - Členové - Export rejstřík (importovaný soubor se musí zůstat ve formátu CSV - textový soubor s oddělovači, kdyby byl uložen jinak, nebylo by možno data nahrát).
- Tak jako tradičně, SCS ČUS v Opavě - L. Kreisel bude všem SK-TJ plně nápomocen jak při registraci SK-TJ v Rejstříku, tak při podání žádosti výzvy Můj klub 2021.

24.10.2020
Výzva Můj klub 2021
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.
Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 22.10.2020 od 12:00 hod. Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 16.11.2020 do 11:59 hod. Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu.
Podání žádosti, stejně jako aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích provedete v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Formulář žádosti umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.
Přihlášení - registraci do Rejstříku sportu proveďte pod tímto odkazem - www.rejstriksportu.cz . Manuál k Rejstříku naleznete zde. Pro snadnější vyplnění žádosti byl pro Vás připraven manuál, který naleznete zde. Můžete využít i stránku s nejčastějšími dotazy zde.

23.10.2020
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 22.10.2020
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 č. 1078 (dále jen „Usnesení 1078“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Na základě Usnesení 1078 a Usnesení 1079 jsou s účinností od 22. 10. 2020 06:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení, a to jednak v souvislosti s volným pohybem osob (Usnesení 1078) a dále k zákazu či omezení provozoven, dalších zařízení a akcí (Usnesení 1079). Ve vztahu ke sportu pak dochází k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců na venkovních sportovištích a v podstatě individuální přípravy v přírodě či parku. Více zde.

20.10.2020
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu
Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností. Stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovní subjekty naleznete zde.

20.10.2020
ČUS je v kontaktu se sportovními kluby a podporuje dotační projekt Kabina
Mnoho SK-TJ a zejména pak vlastníků a provozovatelů sportovišť je ve velmi tíživé situaci kvůli koronavirové pandemii. Chybí tržby, docházejí peníze na výplaty zaměstnancům, na energie, nájmy, služby nebo údržbu. Česká unie sportu je v kontaktu se sportovním prostředím po celé České republice. Zároveň situaci a možnou pomoc konzultuje s Národní sportovní agenturou a dalšími kompetentními státními institucemi. Více zde.

17.10.2020
Informace k nově spuštěnému Rejstříku sportu NSA
Dne 16.10.2010 byl spuštěn nový Rejstřík sportu NSA. Některé věci v Rejstříku NSA v současné době nefungují, migrovaná data nejsou úplná či nejsou žádná, některé funkce doposud řádně nefungují. Doporučujeme zatím s editací v Rejstříku NSA vyčkat, až Rejstřík začne řádně fungovat a bude k němu vydán manuál k jeho fungování, pak Vás budeme ihned informovat.

16.10.2020
Doporučené postupy pro SK-TJ a sportovní svazy při nemožnosti konání valné hromady spolku
Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad. Česká unie sportu připravila pro své členské subjekty, jak v dané situaci optimálně postupovat. Více zde.

16.10.2020
Pro sportovní svazy a SK-TJ - zahájení provozu nového odběrového místa pro PCR testy SARS-Cov-2 v Praze (blízko sídla ČUS) a dále v Liberci, Brně a Ostravě
S ohledem na aktuální pandemickou situaci a potřeby na testování sportovců pro účast v přípravě, v domácích i mezinárodních soutěžích, k vycestování mimo ČR a při návratech zpět, bylo Centrem zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace (CZZSR) zřízeno s podporou ČUS v blízkosti sídla ČUS v Praze na Strahově nové odběrové místo pro testování PCR testy SARS-Cov-2. Odběrová místa byla dále zřízena v Liberci, Brně a Ostravě. Více zde.  K dispozici jsou také další odběrová místa v Liberci, Brně a Ostravě.

15.10.2020
Podané žádosti Dotace Sport 2021 Statutárního města Opavy – SK/TJ
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že podanou žádost o dotaci včetně všech požadovaných písemných příloh a nahraných dat na CD jsme odevzdali na podatelně SMO. Prostřednictvím RS - SCS ČUS v Opavě bylo odevzdáno celkem 77 žádostí SK/TJ, kdy SCS bylo plně nápomocno při zpracování žádostí a získávání všech potřebných příloh.

15.10.2020
Zveřejnění dodatku k Výzvě Můj klub – prodloužení termínu pro podávání žádosti do 16.11.2020
NSA vyhověla požadavkům sportovního prostředí a posunula lhůtu pro podání žádosti ve výzvě Můj klub od 22.10. do 16.11.2020. Rejstříku sportu, bude opět uživatelsky dostupný od 16.10.2020, Nová lhůta pro podání žádosti je ukotvena v dodatku č. 1 výzvy, zveřejněném zde. Dodatkem zároveň dochází k doplnění výkladu a upřesnění některých pravidel výzvy Můj klub.

15.10.2020
Aktuality k omezení přípravy profesionálních sportovců
Národní sportovní agentura připravila výkladové stanovisko k usnesení vlády č. 1021 ze dne 12.10.2020 o přijetí krizových opatření, které schválilo ministerstvo zdravotnictví. Odpovědi k nejdůležitějším otázkám týkající se profesionálního sportu informace naleznete zde.

14.10.2020
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 14.10.2020
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 (dále jen „Usnesení“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Na základě Usnesení jsou s účinností od 14. 10. 2020 00:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení. Ve vztahu ke sportu dochází k zásadnímu omezení provozování sportovní činnosti. Více zde. Stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. zde.  

14.10.2020
Vypsání programu COVID – Sport 2
Vláda ČR dne 14.10.2020 schválila vypsání programu COVID – Sport 2, který je určen na podporu sportovních soutěží a mezi oprávněné žadatele patří profesionální a poloprofesionální sportovní kluby. Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Více zde.

13.10.2020
Pravidla k nouzovému stavu ve sportu od 14.10.2020
Od 14.10.2020 dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda ČR na jednání 12.10.2020. Usnesení vlády zde. Více zde.

12.10.2020
Úřední hodiny na pracovišti RS ČUS a SCS ČUS v Opava
Ve smyslu Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 994, o přijetí krizového opatření jsou omezeny úřední hodiny ve dnech od 12.10. do 25.10.2020 následovně - nové úřední hodiny:
Pondělí 11:00 – 16:00 hod.
Středa 11:00 – 16:00 hod.
Vedle těchto oficiálních úředních hodin se mohou zástupci SK-TJ a sportovních svazů v případě potřeby objednat k příslušnému pracovníkovi telefonicky v čase normálních úředních hodin. Připomínáme, že písemné materiály pro pracovníky je možno vložit do velké poštovní schránky, která se nachází u vchodových dveří.

10.10.2020
Česká unie sportu Národní agentuře sportu a premiérovi A. Babišovi: Nechte trénovat profesionály a reprezentanty
Česká unie sportu se aktuálně snaží vyjednat lepší podmínky zejména pro profesionální sportovce či reprezentanty, kteří se na čtrnáct dní ocitnou bez tréninku. Představitelé největší sportovní organizace poslali v pátek dopis Národní sportovní agentuře a premiérovi Andreji Babišovi. Více zde.

10.10.2020
Covid - Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 12.10.2020

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 996 (dále jen „Usnesení“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Více zde. Stanovisko zde.

9.10.2020
COVID - Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 995
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 995 sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s. Více zde. Stanovisko zde.

9.10.2020
Výkladové stanovisko k nouzovému stavu ve sportu
Vláda ČR schválila na mimořádném jednání 8.10.2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Kompletní informace o opatřeních platících pro sport od pondělí 12. října najdete na webu ministerstva zdravotnictví - zde. Další informace včetně otázek a odpovědí k problematice nouzového stavu ve sportu naleznete zde.

6.10.2020 
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI 2021"
Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2021. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají od mediálních partnerů ČUS finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/ . Žádosti je možno podávat od 7.10. do 8.11.2020 - více zde.

5.10.2010
Nové rozhraní Rejstříku sportu Národní sportovní agentury
Národní sportovní agentura připravuje nové uživatelské rozhraní Rejstříku sportu, což si na nezbytně nutnou dobu vyžádá technickou odstávku. Technická odstávka Rejstříku sportu bude zahájena v pátek 9. října 2020 v 00:00 hod. a její ukončení předpokládáme ve čtvrtek 15. října 2020 ve 12:00 hod. Po ukončení technické odstávky bude Rejstřík sportu opět dostupný na adrese www.rejstriksportu.cz .

2.10.2020
COVID - Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 957 a 958
V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 957 (dále jen „Usnesení 957“) a č. 958 (dále jen „Usnesení 958“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s. Více zde. Stanovisko zde.

1.10.2020
Rejstřík sportu Národní sportovní agentury
Zásadní pro podání žádosti Můj Klub 2021 bude Rejstřík sportu NSA ( https://rejstriksportu.cz/  ). V rámci výzvy Můj Klub 2021 doporučujeme pro SK-TJ provést registraci do Rejstříku sportu NSA (pokud už tak neučinily) i se zasláním vygenerovaného dokumentu na NSA (bez tohoto kroku nebude NSA data migrovat do „nové“ podoby Rejstříku) - více zde.

1.10.2020
Aktuální usnesení Vlády ČR ve vztahu ke sportu
Od pondělí 5.10.2020 začne platit na území ČR nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda ČR 30.září 2020. Od tohoto dne zároveň začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.
Část týkající se sportovních akcí - Usnesení vlády omezuje
sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy. Celé usnesení Vlády ČR naleznete zde.

1.10.2020
Převod členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy
Sdělujeme všem SK-TJ sdruženým v RS ČUS v Opavě mající sídlo na území statutárního města Opavy, že dne 1.10.2020 v 8.00 hod. došlo k převodu členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy.  

30.9.2020 
Programy "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021" 
Rada MSK schválila podmínky uvedených dotačních programů v roce 2021. Bližší informace naleznete zde.
Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 1.12.2020 do 8.12.2020 do 14:30 hodin. Lhůta pro zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 1.12.2020 do 8.12.2020.

29.9.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 07/2020 - znění naleznete zde.

29.9.2020
Pronájem nové sportovní haly v Malých Hošticích – k pronájmu jsou volné termíny a to i o víkendech
TJ Slavia Malé Hoštice zahájila provoz Sportovní haly v Malých Hošticích - https://halamalehostice.cz/. Zájemci o pronájem info - v záložce "Kontakty" na webu nebo - Roman Grygarčík, mobil: 737 948 937, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Ceny pronájmu v záložce "Ceník" na webu. Prohlídka haly je možná kdykoliv po předchozí dohodě na uvedených kontaktech. V hale je k dispozici nejmodernější povrch, lze provozovat veškeré míčové sporty, na které má TJ většinu vybavení k dispozici a také ostatní sportovní aktivity včetně badmintonu.

29.9.2020
Program Sport 2021 Statutárního města Opava - převod členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy
Připomínáme všem SK-TJ mající sídlo na území statutárního města Opavy, že k převodu členské základny z IS ČUS do IS SPORT Statutárního města Opavy dojde pracovníkem sw firmy, která zabezpečuje provoz obou IS, dne 1.10.2020 v 8.00 hod. Počty členů uváděných v žádosti o dotaci programu Sport 2021 musí odpovídat stavu převedené členské základny  v IS SPORT Statutárního města Opavy.

29.9.2020
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci říjnu 2020
VV RS ČUS v Opavě a SCS ČUS sděluje všem sdruženým subjektům, že P. Štalzerová pokračuje v dlouhodobější pracovní neschopnosti, o jejím nástupu do práce budeme SK-TJ informovat. Š. Gerecká bude čerpat dovolenou ve dnech 29.9-2.10.2020, A. Dvouletá ve dnech 30.9-2.10.2020 a Bc. M. Nevřalová dnech 8.-9.10.2020. L. Kreisel předběžně (dle situace v souvislosti s opatřeními COVID) nebude na pracovišti přítomen ve dnech 12.-16.10.2020 – zasedání KK ČUS a seminář v Praze a dovolená.

25.9.2020
Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke sportu
V návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Česká unie sportu poskytuje informace k opatřením při provádění sportovní činnost - více zde  s výkladovým stanoviskem JUDr. Daniela Viduny, LL.M. - více zde.

25.9.2020
Aktuální informace k protiepidemickým opatřením u hromadných akcí
24.9.2020 vstupuje v platnost nařízení ministerstva zdravotnictví ohledně pořádaní hromadných akcí a provozování stravovacích zařízení. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí tedy 7.10.2020.
V celé ČR se snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup. Více informací zde  a mimořádné opatření MZČR zde.

24.9.2020
Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura (NSA) zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva se zaměřuje na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jež se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. Důležité další informace naleznete zde.

24.9.2020
Provedení kontroly členské základny v Informačním systému ČUS
Připomínáme všem SK-TJ, že je potřeba provést kontrolu členské základny v Informačním systému ČUS. Pro SK-TJ, mající sídlo na území Statutárního města Opavy v termínu do 30.9.2020 a pro ostatní, kteří budou žádat o dotaci NSA Můj klub 2021 do 15.10.2020. U kontroly je potřeba vedle kontroly stavu členské členů a jejich charakteristik provést kontrolu, zda všichni trenéři a cvičiteli jsou uvedeni v sestavě.

22.9.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.09.25.-27. - JK Opava - Kateřinky - Finále Českého skokového poháru pony
2020.11.14. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická krosová 10
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.9.2020
Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu

Česká unie sportu zveřejňuje soubor platných mimořádných opatření MZDR s uvedením vydaných předpisů a doplňujícím komentářem - více zde. Vzhledem ke zhoršující se situaci lze ve velmi krátké době očekávat nová opatření a změnu těchto limitů, na změny Vás RS ČUS bude průběžně upozorňovat.

20.9.2020
Výkladové stanovisko k aktuálním mimořádným opatřením MZČR

Česká unie sportu ve spolupráci s JUDr. Vidunou připravuje výkladové stanovisko k aktuálním mimořádným opatřením MZČR. Vzhledem k nejasnostem výkladu zejména ve vztahu k otázce pořádání sportovních akcí a povinnosti zajistit místa k sezení účastníkům takové akce, bude stanovisko ČUS finalizováno v průběhu pondělí 21. 9. 2020 po vyjádření MZČR.

20.9.2020
Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při konání sportovních akcí
Hlavní hygienička ČR metodický pokyn a pravidla pro konání sportovních soutěží, které připravila Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jsou určena k zajištění řádného průběhu sportovních soutěží i v této těžké epidemiologické situaci. Pravidla zohledňují prioritu NSA, kterou je vždy zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků, zároveň však zohledňují i zájem NSA, aby byly zahájeny a reálně mohly i probíhat soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích, a to zejména mistrovské soutěže v kolektivních i individuálních sportech. Dokumenty a manuál k dispozici zde.

20.9.2020
Dotace NSA Můj klub 2021
Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020. Více zde

10.9.2020
Program Sport 2021 Statutárního města Opava
V současné době SCS ČUS Opava pro SK-TJ provádí kontrolu podkladů – kontroluje a zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy. Převážnou část dokumentům má SCS ČUS k dispozici, o chybějící dokumenty budou SK-TJ požádány e-mail zprávou. Aktuální úkoly pro SK-TJ - Provedení kontroly členské základny v Informačním systému ČUS v termínu do 30.9.2020 a Provedení kontroly licencí trenérů a cvičitelů - více zde.

9.9.2020
Dotační program Sport 2021 Statutárního města Opava
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2021. Bližší informace naleznete zde.  Vzhledem k tomu, že stanovený termín ke kterému se určuje členská základna je 30.9.2020, lze  žádosti podávat od 1.10. do 15.10.2020 a to i když je podávání programu vyhlášeno v dřívějším termínu. RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech. Připomínáme, že od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy.
Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy Vám zajistí RS ČUS v Opavě u správce FA DESIGNEO pro podání žádosti a to dne 1.10.2020.

4.9.2020
Usnesení 33. valné hromadě RS ČUS v Opavě 
Usnesení 33. valné hromady naleznete zde.

4.9.2020 
Zpráva ze zářiového zasedání Výkonného výboru ČUS
Nový Výkonný výbor ČUS schválil čtyřletý plán činnosti a projednal dosavadní dopady koronaviru na hospodaření ČUS. Více zde.

4.9.2020
Sportovní kluby Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě
Užili jste si prázdniny a dovolené plné pohybu? Svou oblíbenou sportovní disciplínu můžete pěstovat Vy i Vaše děti dál. Přihlaste se do některého z více než 200 sportovních klubů se 380 sportovními oddíly RS ČUS v Opavě, které provádí sportovní nábory nových členů. Seznam klubů zde.

3.9.2020 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci září 2020
VV RS ČUS v Opavě a SCS ČUS sděluje všem sdruženým subjektům, že P. Štalzerová od 5.9.2020 bude mít dlouhodobější pracovní neschopnost, o jejím nástupu do práce budeme SK-TJ informovat. L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 14.-18.9.2020, Š. Gerecká ve dnech 29.9-2.10.2020, A. Dvouletá ve dnech 30.9-2.10.2020. 

2.9.2020
Na 33. valné hromadě RS ČUS v Opavě byli pro funkční období 2020 - 2024 zvoleni:

Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK SP Kylešovice z.s. - sport. odvětví – orientační běh
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové kontrolní komise:
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika
Martin Štefek - Tělovýchovná jednota Dolní Benešov, z.s. - sport. odvětví – volejbal

Na ustavujícím zasedání výkonného výboru 1. místopředsedou VV RS ČUS v Opavě byl zvolen Ing. Marek Hájek a 2. místopředsedou VV RS ČUS v Opavě byl zvolen Mgr. Zdeněk Viktorin.
Na ustavujícím zasedání kontrolní komise RS ČUS v Opavě byla předsedkyní zvolena Monika Langerová a místopředsedou Vladimír Grussmann.

2.9.2020
33. valná hromada RS ČUS v Opavě se uskuteční ve středu dne 2. září 2020 od 16.00 hodin v sále  Kulturního domu Na Rybníčku 43 v Opavě. Pozvánku a materiály k jednání naleznete zde.

V souvislosti s přijatými opatřeními MZ a zvýšeným výskytem nakažených osob COVID-19 v okrese Opava budou mít všichni účastníci jednání valné hromady roušky a k dispozici rovněž budou dezinfekční prostředky k ošetření rukou. 

Volby členů orgánů na valné hromadě RS ČUS v Opavě
V souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření pandemie COVID-19 navrhuje VV RS ČUS v Opavě provést volbu členů orgánů veřejným hlasováním a to z těchto důvodů
- na všechny volené funkce je přihlášen takový počet kandidátů, který odpovídá potřebnému počtu  ke zvolení: předseda - 1 kandidát, členové výkonného výboru – 4 kandidáti, členové kontrolní komise – 3 kandidáti
- tím, že nedojde k předávání souboru hlasovacích lístků při prezenci, jejich vyplňování a kontrole a sčítávání hlasů, tím dojde k výraznému omezení kontaktů a výraznému zkrácení délky konání zasedání a tímto výrazně omezíme event. možnost přenosu nákazy

31.8.2020
Vstup na pracoviště SCS a RS ČUS v Opavě – pouze s ochranou úst rouškou
Jelikož pracoviště SCS a RS ČUS v Opavě je úřadem, vztahuje se na ně ustanovení Ministerstva zdravotnictví a vstup od 1.9.2020 na pracoviště je proto možný pouze s ochranou úst rouškou. Pro návštěvy je dále připraven přípravek pro dezinfekci rukou.

31.8.2020
Odložení termínu slavnostního vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava za rok 2019 ve Slezském divadle v Opavě a v KD Na Rybníčku
Z důvodů zhoršení situace pandemie COVID-19, opatření MZDR, opatření národních sportovních svazů v rámci ochrany sportovců a členů realizačních týmů, nebude umožněno uspořádat plánované slavnostní vyhlášení ankety ani v dalším náhradním termínu 11.9.2020. Termín a rozsah vyhlášení Ankety bude projednán ve VV RS ČUS, o termínu a způsobu vyhlášení bude sportovní veřejnost informována prostřednictvím Aktuálních informací a regionálního tisku.

31.8.2020
Prodloužení příjmu žádostí do programu COVID-Sport

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č.2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020. Více zde.

25.8.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených 
2020.08.28.-30. - Happy Sport Opava - Uniqa M ČR mužů a žen v beachvolejbalu
2020.08.28.-30. - TJ Opava - M-ČR dorostu v lukostřelbě
2020.08.29. - VK Kylešovice - O Kylešovskou žábu - volejbalový turnaj
2020.08.30. - SK HIT Opava - baseball U8
2020.09.05.-06. - SK HIT Opava - baseball U13
2020.09.05.-06. - SK HIT Opava - baseball U13 - časový rozpis utkaní
2020.08. - Bowlingový klub Opava - Nábor družstev do bowlingové soutěže
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.8.2020
33. valná hromada RS ČUS v Opavě 
Předložené návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS do 21.8.2020 do 16.00 hod. na funkce:
Předseda:
Ing. Petr Kašný - Tělovýchovná jednota Sokol Kobeřice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové výkonného výboru:
Ing. Marek Hájek - SK SP Kylešovice z.s. - sport. odvětví – orientační běh
Alexander Chylík - Tělovýchovná jednota Opava, z.s. - sport. odvětví - volejbal
Mgr. Zdeněk Viktorin - Basketbalový klub Trefa Opava, z.s. - sport. odvětví - basketbal
Ing. Miroslav Záloha - Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánkovice, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Členové kontrolní komise:
Vladimír Grussmann - SPORT - CLUB Pustá Polom, z.s. - sport. odvětví - fotbal
Monika Langerová - Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. - sport. odvětví - sportovní gymnastika
Martin Štefek - Tělovýchovná jednota Dolní Benešov, z.s. - sport. odvětví – volejbal

21.8.2020
Opatření okresních sportovních svazů proti šíření pandemie COVID-19

V souvislosti se zvýšeným výskytem nakažených osob v okrese Opava a přijatými opatřeními MZ po fyzicky neuskutečněném aktivu fotbalových klubů a oddílů se neuskuteční ani další plánované aktivy oddílů volejbalu a dalších sportů. Přípravy soutěží nových ročníků probíhají pouze elektronickou komunikací. Ceny umístěným družstvům za uplynulou sezónu budou předávány při prvních utkáních nového soutěžního ročníku, kterých se zúčastní zástupci výkonných výborů okresních sportovních svazů.

21.8.2020
Opatření SK-TJ proti šíření pandemie COVID-19
Doporučujeme všem SK-TJ se důkladně seznámit s opatřeními svých sportovních svazů, které byly vydány před zahájením nového soutěžního ročníku soutěží, tyto opatření důsledně dodržovat a zabránit tak dalšímu šíření pandemie a přerušení soutěží. Ty sporty, kterým jejich národní sportovní svaz pokyny nevydal se mohou inspirovat např. pokyny Fotbalové asociace ČR - https://www.fotbal.cz/ .

20.8.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.08.22. - BSC Opava - Silesia bike marathon
2020.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených 
2020.08.28.-30. - Happy Sport Opava - Uniqa M ČR mužů a žen v beachvolejbalu
2020.08. - Bowlingový klub Opava - Nábor družstev do bowlingové soutěže
Akce v dalších dnech naleznete zde.

18.8.2020 
Anketa Sportovec roku 2019 Moravskoslezského kraje - neuskutečnění galavečera 
Moravskoslezský kraj z důvodu přijatých opatření k pandemii COVID 19 s politováním sdělujeme, že galavečer 18. ročníku ankety Sportovec roku 2019 Moravskoslezského kraje se dne 1.9.2020 v Multifunkční aule GONG neuskuteční. MSK připravuje „bezkontaktní“ variantu oceňování nejúspěšnějších sportovců našeho kraje za uplynulý rok formou televizního pořadu „Sportovec roku 2019 Moravskoslezského kraje aneb Kraj sportu a sportovců“, který se bude vysílat v televizi POLAR ve dnech 5. září 2020 – od 17.13 hod. a opakování 6. září 2020 od 11:13 hod. a znovu od 17.13 hod.

9.8.2020
Vyúčtovávání dotací a příspěvků
Upozorňujeme SK-TJ, na vyúčtovávání dotací a příspěvků, kdy tyto byly poskytnuty na základě předloženého rozpočtu, kdy rozpočet je potřeba ve většině případů přesně dodržet popř. je povolen malá % odchylka, aby si čerpání sledovali a včas měli k vyúčtování připraveny všechny účetní doklady se všemi náležitostmi. K dotazům sdělujeme, že se nejdříve doporučují provést ta vyúčtování se stanovených rozpočtem (SCS ČUS v Opavě bude těm SK-TJ, kterým vede účetnictví toto provádět od 1.10.2020 – např. dotace Statutárního města Opavy apod.) a následně ihned se bude provádět vyúčtování příspěvku Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2020 - TJ/SK, kde termín vyúčtovávaní byl stanoven na 15.11.2020.

9.8.2020
Výzva těm SK-TJ, kterým SCS ČUS vede účetní služby
V souvislosti s dřívějším vyúčtováváním dotací a příspěvků, vyzývá SCS ČUS všechny SK-TJ (celkem 110 SK-TJ), kterým vede účetnictví, aby dle možností co nejdříve realizovaly ty nákupy a služby, které mají v plánu a aby pak rovněž co nejdříve dodaly účetní doklady se všemi náležitostmi.

9.8.2020
Vedení servisních a účetních služeb pro SK-TJ
K dotazům sdělujeme, že SCS ČUS v Opavě má stále ještě malou volnou kapacitu k vedení servisních a účetních služeb pro SK-TJ i pro tento rok 2020, které zahrnuje vedle vedení účetnictví i zpracovávání žádostí o dotace a jejich vyúčtovávání, zpracování daňového přiznání a zaslání rozvahy a výsledovky k založení do spolkového rejstříku. Zájemci mohou kontaktovat vedoucího pracoviště L. Kreisla – mobil 604 360 980.

8.8.2020
Opakované upozornění na zúčtovávání dotací a příspěvků – informujte své ekonomy, účetní
V souvislosti s vyhodnocováním vyúčtování a uzávěrek v IS ČUS opakovaně upozorňujeme na zúčtovávání dotací a příspěvků.
Dotace přímo od státu (MŠMT, NSA), přímo dotace od kraje, měst a obcí se zúčtovávají na výnosový účet 691xxx.
Příspěvky od sportovních svazů, ČUS se zúčtovávají na výnosový účet 681xxx – zde patří všechny zúčtovatelné příspěvky – dotaci obdržel od státu, kraje - sportovní svaz či ČUS a ten jej pak zaslal SK-TJ – v tomto případě se jedná o příspěvek.

7.8.2020
Slavnostní vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava za rok 2019
Slavnostní vyhlášení Ankety je naplánováno uskutečnit v pátek 11. září 2020 od 19.00 hodin ve Slezském divadle v Opavě. Akci již tradičně budou moderovat Monika Žídková-Brzesková a Radek Erben. Vyhlášení pak následně bude pokračovat v Kulturním domě Na Rybníčku AFTER PARTY, která nahradí tradiční ples sportovců.

7.8.2020 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v následujících dnech v měsíci srpnu 2020
VV RS ČUS v Opavě a SCS ČUS sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 10.-14.8.2020 a Bc. M. Nevřalová ve dnech 17.-28.8.2020.   

7.8.2020  
Úrazové pojištění členů SK-TJ 
Připomínáme, že veškeré informace k úrazovému pojištění naleznete na našich stránkách - blok Informace pro Vás - zde, kde naleznete veškeré pokyny i tiskopis k vyplnění hlášení.  

6.8.2020 
Vyhlášení okresní soutěže v ledním hokeji pro SR 2020-21
Výkonný výbor Okresního svazu ledního hokeje v Opavě vyhlašuje okresní soutěž pro nastávající soutěžní ročník 2020 - 21. Přihláška zde.

6.8.2020 
Vyhlášení okresních volejbalových soutěží pro SR 2020-21
Výkonný výbor Okresního volejbalového svazu v Opavě vyhlašuje okresní soutěže pro nastávající soutěžní ročník 2020 - 21 v kategoriích - muži, ženy, smíšená družstev mužů a žen (na hrací ploše vždy minimálně 2 ženy)  a mládeže. Soutěže v minivolejbalu budou vyhlášeny později. Přihlášky zde.

6.8.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.08.08. - Běžecký klub Skřipov - Skřipovská lítačka - běžecký závod
2020.08.09 - MTB CROSS.cz, z.s. - Závod MTB ve Slavkove u Opavy
2020.08.13.-16. - JK Opava- Kateřinky - Kofola - Velka cena Opavy - parkurové skákaní
2020.08.15. - SK TP Opava - Opavska kuželka - kuželky tělesně postižených
2020.08.22. - BSC Opava - Silesia bike marathon
2020.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2020.08. - Bowlingový klub Opava - Nábor družstev do bowlingové soutěže
Akce v dalších dnech naleznete zde.

6.8.2020 
Převedení členské základny SK-TJ z Informačním systému ČUS do Informačního systému SPORT SAMOSPRÁVA (Statutární město Opava)
K dotazům na datum převodu členské základny z IS ČUS do IS SPORT OPAVA, který bude provádět SW firma z Prahy sdělujeme, že předpokládaný termín pro převod členské základny je 30.9.2020, tak aby SK-TJ měly časovou rezervu pro podání žádosti o dotace SPORT 2021 Statutárního města Opavy, kdy termín pro konečné odevzdání žádosti je 15.10.2020.

6.8.2020 
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2021 – TJ/SK
K dotazům na vyhlášení programu sdělujeme, že tento program bude vyhlášen až po podzimních krajských volbách. O podmínkách a termínu vyhlášení budeme SK-TJ informovat.

4.8.2020 
Připravuje se program COVID Sport 2
ČUS předala NSA podněty k zacílení druhého dotačního programu, který NSA intenzivně připravuje - více zde.

4.8.2020 
Národní sportovní agentura
Vstup do České republiky v oblasti sportu - více zde.

4.8.2020 
Národní sportovní agentura
První setkání se svazy přineslo spoustu podnětů - více zde.

4.8.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.08.08. - Běžecký klub Skřipov - Skřipovská lítačka - běžecký závod
2020.08.09 - MTB CROSS.cz, z.s. - Závod MTB ve Slavkově u Opavy
2020.08.13.-16. - JK Opava- Kateřinky - Kofola - Velka cena Opavy - parkurové skákaní
2020.08.15. - SK TP Opava - Opavská kuželka - kuželky tělesně postižených
2020.08.20. - BSC Opava - Silesia bike marathon
2020.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2020.08. - Bowlingový klub Opava - Nábor družstev do bowlingové soutěže
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.8.2020 
Příprava žádostí o dotaci - příspěvek pro rok 2021 – průkazy – licence - sestavy trenérů
Počet trenérů s platnou licencí – průkazem či sestava v registru národního sportovního svazu je jedním z kritérií při poskytování příspěvku – dotace. Doporučujeme všem SK-TJ provést kontrolu platnosti licencí, průkazů – popř. kontrolu zápisu v registračních seznamech národního sportovního svazu. Nové licence, popř. prodloužení doby platností licencí můžete již nyní naskenované zasílat ve formátu pdf na RS ČUS – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . U skenů průkazek či licencí je potřeba, aby každá průkazka byla na samostatné stránce.

30.7.2020 
Provedení kontroly stavu členské základny SK-TJ v Informačním systému ČUS
Doporučujeme všem SK-TJ provést kontrolu stavu členské základny. Stav členské základny je rozhodující pro výpočet dotací většiny programů (dotace NSA, měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby doplnily do nového Informačního systému ČUS veškeré nové členy, případně vyřadily ty, kteří ukončili činnost. Je potřeba rovněž zkontrolovat charakteristiky členů - 1 - aktivní sportovci startující v soutěžích, 2 - aktivní sportovci (sportují rekreačně, zde patří např. i trenéři – vykonávají pohybové aktivity), 3 – ostatní. SK-TJ sdružené v ČUS opravy provádějí pouze v Informačním systému ČUS. Do ostatních informačních systémů – IS SPORT (pro dotace Moravskoslezského kraje) IS SPORT SAMOSPRÁVA (pro dotace Statutárního města Opavy) pak převod dat členské základny zajišťuje RS ČUS.

30.7.2020 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci srpnu 2020
VV RS ČUS v Opavě a SCS ČUS sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 10.-14.8.2020, Š. Gerecká 3.-7.8.2020, Bc. M. Nevřalová 17.-28.8.2020.   

30.7.2020
Žádost o Změnu projektu programu Statutárního města Opavy Sport 2020 v rámci COVID 19 – předání zpracovaných žádostí SMO
Na základě požadavků SK-TJ byly u 22 SK-TJ zpracovány změny rozpočtu a byla podána Žádost o Změnu projektu.

29.7.2020
Národní sportovní agentura - Schůzka o rozpočtu na Úřadu vlády
Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička se 29.7.2020 na Úřadu vlády sešel s premiérem Andrejem Babišem kvůli financím do sportu ze státního rozpočtu pro rok 2021. Více zde.

27.7.2020
Investiční akce MŠMT 2020 v SK-TJ v RS ČUS v Opavě
MŠMT v rámci Výzva V5 SPORT oznámilo přidělení investičních akcí: SK Sportino z. s. - Krytá víceúčelová jízdárna - 16 458 840 Kč, Sportovní klub FC Hlučín, z.s. - Rekonstrukce fotbalového areálu - 12 169 934 Kč, Tělovýchovná jednota Háj ve Slezsku, z.s. - Víceúčelové hřiště s umělým povrchem Háj ve Slezsku - 7 245 707 Kč, Tenisový klub BULY ARÉNA Kravaře, z.s. - Novostavba tenisové haly - 22 210 559 Kč

25.7.2020
Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ke COVID 19 se týká i sportovních akcí
Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN - zde  dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hodin do odvolání. ČUS předkládá k mimořádnému opatření výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny. Více zde.

25.7.2020
Upozornění pro příjemce dotace Statutárního města Opavy v programu Sport 2020 – žádost o změnu projektu
V souvislosti s pandemií COVID–19 a vyhlášením nouzového stavu v rámci ČR došlo ke změnám v celé řadě projektů. SMO umožňuje příjemcům podat Žádost o změnu projektu. K tomuto SK-TJ obdržely od SMO e-mail s tímto upozorněním. SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, projekty přímo prověřuje SCS ČUS a zpracovává jim úpravy. SCS vyzývá ostatní SK-TJ, aby si plnění programu prověřily a v případě potřeby úpravy nechť se obrátí na SCS, kterí jim při úpravě bude nápomocno. Více zde. Termín pro odevzdání žádosti je 31.7.2020.

23.7.2020
Šéfové sportovních svazů o volbě předsedy ČUS
Suverénní pozice Miroslava Jansty nás nepřekvapila - Sportovní prostředí vyslalo vzkaz, co si myslí o obvinění České unie sportu a hlavně jejích představitelů – tak reagují na opětovné a přesvědčivé zvolení Miroslava Jansty do čela ČUS předsedové svazů. Více zde.

23.7.2020
Národní sportovní agentura
Od 1. července došlo ke změně sazby DPH z 15 % na 10 % u vybraných činností sportu. Více zde.

23.7.2020
Přesunutí bikrosového závodu z Opavy do Brna
Z důvodu vydaných omezení v Moravskoslezském kraji v souvislosti s pandemii COVID 19 se dvojzávod Moravské bikrosové ligy ve dnech 25.-26.7.2020 přesouvá z Opavy do Brna - Liskovce – více zde.

23.7.2020
33. valná hromada 
Pozvánku na 33. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, která je svolána na středu 2. září 2020 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě naleznete zde.

23.7.2020
Návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS v Opavě
Návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS v Opavě mohou SK-TJ podávat na přihlášce uvedené v příloze tak, aby byly doručeny do 21.8.2020 do 16 hod. na adresu RS ČUS v Opavě, Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava. Navrhované počty členů orgánů: předseda - 1, členové výkonného výboru - 4 (pátým členem VV je předseda), členové kontrolní komise - 3 jsou shodné se stávajícím statutem valné hromady, který naleznete zde.

20.7.2020 
Potvrzení termínů akcí RS ČUS v Opavě
 
Výkonný výbor RS ČUS v Opavě na svém zasedání potvrdil termíny dříve plánovaných a následně přeložených akcí a to 33. valné hromady RS ČUS v Opavě na nový termín dne 2.9.2019 a slavnostního vyhlášení Ankety sportovců na nový termín dne 11.9.2020.

20.7.2020 
MŮJ KLUB 2020 - přehledu zaslaných dotací
 
MŠMT zveřejnilo přehled zaslání dotací z programu – více zde. Přehled zaslaných dotací pro SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde.  Pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě bylo zatím zasláno 69 dotací v celkové výši 13 242 600 Kč.

16.7.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.08.08. - Běžecký klub Skřipov - Skřipovská lítačka - běžecký závod
2020.08.20. - BSC Opava - Silesia bike marathon
2020.08.28. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
2020.08. - Bowlingový klub Opava - Nábor družstev do bowlingové soutěže
Akce v dalších dnech naleznete zde.

4.7.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.07.06.-11. - TK Minerva Opava -Tenisový kemp
2020.08.08. - Běžecký klub Skřipov - Skřipovská lítačka - běžecký závod
2020.08.20. - BSC Opava - Silesia bike marathon
2020.08. - Bowlingový klub Opava - Nábor družstev do bowlingové soutěže
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.7.2020 
Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace
 
Ověřte si prohlašované skutečnosti na úřadech. Nepravdivé česné prohlášení může být přímo sankcionováno jako takové. Více zde.

1.7.2020 
Úhrada členských příspěvků za rok 2020
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 30.6.2020 naleznete zde.

1.7.2020 
Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19
V návaznosti na četné dotazy členských subjektů předkládá ČUS stanovisko ve věci pořádání letních sportovních akcí pro děti (soustředění apod.) v návaznosti na epidemiologická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Informace zde.

30.6.2020 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci červenci 2020
VV RS ČUS v Opavě a SCS ČUS sděluje všem sdruženým subjektům, že L. Kreisel bude čerpat dovolenou ve dnech 7.-13.7.2020, Š. Gerecká 27.-31.7.2020 a 13.-14.7.2020, Bc. M. Nevřalová 2.-3.7.2020, P. Štalzerová 1.-10.7.2020 a A. Dvouletá 13.-17.7.2020.  

30.6.2020 
Konečný termín pro vložení Finančních výkazů za rok 2019 do Informačního systému ČUS
Sdělujeme SK-TJ, které doposud nevložily Finančních výkazy do Informačního systému ČUS, že výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracovala a vložila ekonomka či účetní RS ČUS. Konečný termín zpracování byl stanoven do 10.7.2020.  Informace – k Informačnímu systému naleznete na http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html Vložené finanční výkazy mzj. tvoří přílohu k vyúčtování příspěvku z MSK.

30.6.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 06/2020 - znění naleznete zde.

29.6.2020
Zveřejnění oficiální statistiky organizační a členské základny za rok 2019
Česká unie sportu zveřejnila oficiální statistiky za rok 2019. Ze zveřejněných údajů vyplývá, že co do počtu sdružených SK-TJ je RS ČUS v Opavě na 2. místě za městem Prahou a co do počtu sdružených členů je na 5. místě, kdy před Opavou je pouze hl. město Praha a krajská města Brno, České Budějovice a Ostrava. Výsledky za rok 2019 naleznete zde.

28.6.2020 
Poprvé se sešla Národní rada pro sport. Chce cílit na financování trenérů a sportovní infrastruktury
25. 6.2020 se poprvé sešla Národní rada pro sport. Poradní orgán předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Milana Hniličky má celkem 27 členů včetně zástupců sportovců, šéfů sportovních organizací a dalších odborníků na problematiku financování sportu v České republice, členem je i předseda ČUS JUDr. M. Jansta. Smyslem Národní rady pro sport je dodávat NSA podněty k řešení aktuální a konkrétní problémů sportovního prostředí. Více zde.

26.6.2020 
Zpráva z druhého červnového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS na závěr čtyřletého období ocenil úsilí České unie sportu na formování i financování sportovního prostředí. Více zde.

26.6.2020 
Sportovní listy – Sport a stát  
Odkazy na články - 
Lobbování není trestné, tvrdí Miroslav Jansta - více zde.

25.6.2020 
Miroslav Jansta obhájil post předsedy České unie sportu. Chce nové sídlo a lepší podmínky pro dobrovolníky
Českou unii sportu, největší sportovní spolek v zemi, povede další čtyři roky Miroslav Jansta. Rozhodli o tom delegáti volební Valné hromady ČUS, která se uskutečnila ve středu 24. června ve Sportovním centru Nymburk. Pro staronového předsedu, který byl jediným kandidátem, se rozhodlo všech 143 zástupců sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot. Více zde.

24.6.2020 
38. valná hromada České unie sporu  
38. VH ČUS, která se uskutečnila 24.6.2020 v Nymburku se zúčastnili Ing. Marek Hájek a Ladislav Kreisel. Na volební valné hromadě byl předsedou jednohlasně zvolen JUDr. Miroslav Jansta. V orgánech ČUS má RS ČUS v Opavě dvojí zastoupení, místopředsedou ČUS byl opětovně zvolen Ing. Marek Hájek a členem revizní komise ČUS byl nově zvolen Ladislav Kreisel.   

23.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.06.25. - TJ Slavia Malé Hoštice - nábor dívek do fotbalového oddílu
2020.07.06.-11. - TK Minerva Opava -Tenisový kemp
2020.08.08. - Běžecký klub Skřipov - Skřipovská lítačka - běžecký závod
2020.06. - SK HIT Opava - nábor nových hráčů baseballu a softballu
Akce v dalších dnech naleznete zde.

22.6.2020 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT do 30.6.2020 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2019. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada (v případě, že VH byla odložena - uveďte, že zpráva byla schválena výkonným výborem), nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete  zde. 

18.6.2020 
Upozornění na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků 
ČUS doporučuje na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých SK-TJ reagovat. Více zde.

18.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - Fotbalový Anděl
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - malá kopaná
2020.06.21. - SK HIT Opava - baseball U11
2020.06.21. - SK HIT Opava - baseball U8
2020.06.25. - TJ Slavia Malé Hoštice - nábor dívek do fotbalového oddílu
2020.06. - SK HIT Opava - nábor nových hráčů baseballu a softballu
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.3.-18.6.2020
ČUS průběžně doplňuje a aktualizuje informace k opatřením Vlády ČR
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR - zde.
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavuzde.

15.6.2020 
Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 
Národní sportovní agentura vyhlásila Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVID-SPORT“. Ve zveřejněných materiálech Výzvy 1/2020 NSA naleznete informace k Podání žádosti s Videomanuálem k žádosti, Výzvu, Přílohu ke výzvě a vlastní Program o podporu v programu COVID-Sport – vše naleznete na https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

12.6.2020 
Sportovní svazy a kluby se na poradách před valnou hromadou ČUS dozvěděly o přípravě dotačních programů na rok 2021 
Informace o připravenosti 38. VH ČUS, o vývoji aktuální situace ve sportovním prostředí, ale i o dotačním programu COVID-Sport, a investičních i neinvestičních programech připravovaných Národní sportovní agenturou na rok 2021. O tom všem se diskutovalo na celorepublikových poradách České unie sportu v Nymburce. 9. a 10.6.2020 se do hlavní auly sjeli zástupci sportovních klubů, jednot a předsedové národních svazů. Jedná se o tradiční setkání před Valnou hromadou, která proběhne 24. června. Na ní se bude volit nové vedení ČUS na další čtyři roky. Více zde.

11.6.2020
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na rekonstrukce a vybudování sportovišť
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal pro obce od 3 do 10 tis. obyvatel. Více informací naleznete zde.

11.6.2020 
Vyhlášení soutěže OP v ledním hokeji SR 2020-2021
 
VV OSLH v Opavě vyhlašuje nový ročník soutěže OP v ledním hokeji. Přihlášku do soutěže naleznete zde.

10.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.06.14. - SK HIT Opava - baseball U7
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - Fotbalový Anděl
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - malá kopaná
2020.06.25. - TJ Slavia Malé Hoštice - nábor dívek do fotbalového oddílu
2020.06. - SK HIT Opava - nábor nových hráčů baseballu a softballu
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.6.2020 
Porada a školení zástupců okresních sdružení ČUS 
Porady a školení zástupců v Nymburku se za RS ČUS v Opavě zúčastnili Ing. M. Hájek a L. Kreisel.

3.6.2020 
Zpráva z červnového zasedání Výkonného výboru ČUS
Servisní centra sportu ČUS pomohou klubům s administrací mimořádného dotačního programu COVID-SPORT. Více zde.

2.6.2020 
Vláda schválila miliardu pro program COVID – Sport
Tisková zpráva NSA - zde. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím webových stránek agenturasport.cz zhruba od poloviny června.

2.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.06.07. - SK HIT Opava - baseball U11
2020.06.07. - SK HIT Opava - baseball U8
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - Fotbalový Anděl
2020.06.20. - TJ Dubina Větřkovice - Slivaky cup - malá kopaná
2020.06. - SK HIT Opava - nábor nových hráčů baseballu a softballu
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.6.2020 
ČUS: Kluby hlásí milionové škody, mimořádná dotace „COVID-SPORT“ je pro ně zásadní pomocí
Česká unie sportu přivítala schválení mimořádného dotačního programu COVID-SPORT pro organizace, které nemohly kvůli pandemii koronaviru fungovat. Pomoc schválila vláda a celkem má odejít do postižených sportovních klubů a tělovýchovných jednot jedna miliarda korun – více informací zde.

2.6.2020 
Dotační program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVID-SPORT“
Národní sportovní agentura vyhlásila program podpory – více informací zde.

2.6.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 

2020.06.07. - SK HIT Opava - baseball U11
2020.06.07. - SK HIT Opava - baseball U8
Akce v dalších dnech naleznete zde.

1.6.2020 
Úhrada členských příspěvků za rok 2020
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 31.5.2020 naleznete zde.

28.5.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 05/2020 - znění naleznete zde.

26.5.2020
Národní sportovní agentura - Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví a příloha k usnesení vlády č. 555 
Aktuální opatření MZ a přílohu naleznete zde.  

25.5.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky. Informace k opatřením zde. Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 18.5.2020 č. 555, účinné od 25.5. naleznete zde.

24.5.2020
Podklady pro jednání orgánů a členství v SK-TJ.
Vzorové tiskopisy k jednáním orgánům a členství v SK-TJ naleznete zde.

23.5.2020
Sběr informací pro Národní sportovní agenturu ke zjištění rozsahu dopadů opatření souvisejících s pandemií Covid-19 
NSA provádí šetření ke zmírnění dopadů pandemie ve sportovním prostředí – prosí o vyplnění jednoduchého dotazníku – dotazník a více zde.  

23.5.2020
Dopis předsedy NSA M. Hniličky zástupcům sportovních organizací 
Dopis M. Hniličky k problematice správnosti údajů sportovních spolků vedených ve veřejném rejstříku s pokyny naleznete zde.

23.5.2020  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě opakovaně upozorňuje SK-TJ na splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví - Zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokyny a veškeré vzorové materiály naleznete zde. Nezveřejnění může mít za důsledek, že SK-TJ nemůže z důvodu nezveřejnění obdržet dotace. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, vložení závěrky zajistí RS ČUS.

23.5.2020 
Zveřejnění výroční zprávy na webu MŠMT - IS-SPORT 
Připomínáme všem SK-TJ, které obdržely dotaci nebo požádaly o dotaci MŠMT na povinnost zveřejnění výroční zprávy za rok 2019. Zprávu je potřeba nahrát do systému IS-SPORT - https://is-sport.msmt.cz/ do sekce Dokumenty organizace. Výroční zpráva se skládá z textové části a finančního výkazu - rozvahy a výsledovky (finanční výkaz se stahuje z Informačního systému ČUS). Tuto výroční zprávu schvaluje valná hromada, nezapomeňte tuto skutečnost uvést do zápisu z valné hromady a usnesení a nezapomeňte výroční zprávu podepsat. Vzorovou zprávu a další informace naleznete  zde.

21.5.2020
Školení Národní sportovní agentury k problematice spolkového rejstříku
 
Školení NSA pro zástupce servisních sportovních organizací na téma správnost vedení údajů ve spolkovém rejstříku se dne 21.5.2020 v Praze zúčastnil sekretář L. Kreisel.

21.5.2020 
Prodloužení termínu vložení Finančních výkazů za rok 2019 do Informačního systému ČUS
Sdělujeme SK-TJ, které doposud nevložily Finančních výkazy do Informačního systému ČUS, že výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS. Termín zpracování byl prodloužen do 31.5.2020. Informace – k Informačnímu systému naleznete na http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html .

20.5.2020 
Zpráva z květnového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS řešil ztráty způsobené koronavirovou epidemií a valná hromada ČUS se sejde 24. června 2020. Více zde.

15.5.2020
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení vlády ČR č. 490 a č. 493 ze dne 30. dubna 2020 o přijetí krizového opatření
Národní sportovní agentura v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko - více zde.  

15.5.2020
Převod Rejstříku sportu
Dnem 1.6.2020 přechází správa Rejstříku sportu z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Národní sportovní agentury. Převod Rejstříku sportu si vyžádá technickou odstávku pro zápis dat od 27.5. 12:00 hod. do 31.5. 24:00 hod. Veřejná část Rejstříku nebude odstávkou postižena vůbec. Od 1.6.2020 bude Rejstřík sportu dostupný na adrese www.Rejstriksportu.cz . Společně s převodem správy Rejstříku sportu mezi MŠMT a NSA budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízení. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo.

11.5.2020
Aktualizované opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu
Stručný přehled aktuálních informací a dalších dostupných rad naleznete zde.

8.5.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky. Informace k opatřením zde. Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30.4.2020 č. 490 a 493, účinné od 11.5.2020 naleznete zde.

8.5.2020 
Konání valných hromad a dalších jednání orgánů SK-TJ
Dle nového usnesení vlády ČR, účinné od 11.5.2020, nově lze rovněž uspořádat veškerá jednání spolkových orgánů (valné hromady apod.), a to v maximálním počtu 100 osob za dodržení rozestupů nejméně 2 metry, zajištění desinfekčních prostředků v místě konání a dodržení povinnosti nošení ochrany dýchacích cest.

6.5.2020 
Poslanci schválili zákon, který otevírá pomoc českému sportu
Poslanecká sněmovna dne 6.5.2020 schválila vládní návrh zákona, podle kterého bude Národní sportovní agentura schopna rozdělovat peníze do sportu již v roce 2020. Více zde.

4.5.2020 
Úhrada členských příspěvků za rok 2020
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 31.3.2020 naleznete zde.

1.5.2020
Rozeslání smluv dotace Sport 2020 programu S1 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Po zajištění podpisu smluv Programu S1 na SCS ČUS sdruženým SK-TJ majícím sídlo na území Statutárního města Opavy, byly smlouvy předány na SMO, které provedlo rozeslání finančních prostředků na SK-TJ. Podepsané smlouvy si SCS ČUS  vyzvedlo na SMO a těm SK-TJ, kterým SCS ČUS nezpracovává účetnictví, smlouvy rozeslalo. Smlouvy těch SK-TJ, kterým SCS zpracovává účetnictví, byly založeny do jejich materiálů. 

1.5.2020 
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2020 - TJ/SK - rozeslání příspěvku a zaslání smluv 

Sdělujeme, že k poskytování příspěvků z programu SPORT MSK 2020 z Moravskoslezského kraje po tom, co všechny SK-TJ obdržely na svůj účet příspěvek, byla těm SK-TJ, kterým SCS ČUS nezpracovává účetnictví, rozeslány smlouvy. Smlouvy těch SK-TJ, kterým SCS zpracovává účetnictví, byly založeny do jejich materiálů. 

1.5.2020
Nový navržený termín slavnostního vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava za rok 2019
Dalším navrženým termínem pro konání slavnostního vyhlášení Ankety je pátek 11. září 2020 od 19.00 hodin ve Slezském divadle v Opavě a následně pak v Kulturní domu Na Rybníčku. Tento termín byl stanoven SD v Opavě jako jediný možný z předložených návrhů termínů pro měsíc září 2020, kdy VV RS ČUS chce vyhlášení provést.

1.5.2020
Informace pro SK-TJ, kterým je RS ČUS zajišťováno vedení účetních služeb 
Sdělujeme těm SK-TJ, kterým je RS ČUS zajišťováno vedení účetních služeb, že průběžně obdrží k podpisu ty písemné materiály (daňové přiznání, rozvaha, výsledovka, průvodní dopis na krajský soud, obstaravatelská smlouva k vedení účetních služeb), které se nestihly podepsat do vyhlášení Mimořádných bezpečnostních opatření - COVID 19 Vládou ČR dne 10.3.2020, kdy následně došlo k uzavření pracoviště. Dle pokynů v průvodním dopise podepíši písemné materiály a zašlou je poštou nebo je vloží je do nové velké poštovní schránky u vchodových dveří RS ČUS. Všechny tyto SK-TJ k tomuto průběžně telefonicky kontaktuje sekretář L. Kreisel.

1.5.2020
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 – Rozvolňování opatření ve sportu
NSA poskytuje výkladové stanovisko pro sportování do 11.5.2020 a od 11.5.2020 – základní informace naleznete zde.

1.5.2020
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 a č. 453 o přijetí krizového opatření
Úplné znění výkladového stanoviska naleznete zde.  

28.4.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 04/2020 - znění naleznete zde.

25.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Vláda ČR rozhodla o dalších mimořádných opatřeních. Nová usnesení zmírňují dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost značně omezena. ČUS opětovně vydává stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Více zde.

22.4.2020
Vláda schválila Akční plán ke koncepci SPORT 2025 
Vláda ČR v pondělí 20. dubna schválila II. Akční plán Národní sportovní agentury na období 2020-2021 ke koncepci SPORT 2016-2025. Koncepce obsahuje strategické cíle, které směřují k rozvoji sportu v České republice a jsou rozděleny do osmi tematických oblastí sportovní politiky. Více zde.

20.4.2020
Česká unie sportu požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť ve výši 1 miliardy korun 
Už více než měsíc se sportovní kluby a tělovýchovné jednoty musí obejít bez příjmů z uzavřených sportovišť. Nejpostiženější oblastí ve sportu jsou právě spolky vlastnící nebo provozující sportoviště. Více zde.

20.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Nové opatření MZDR je účinné ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. s tím, že termín zákazu volného pohybu osob stále trvá do konce vyhlášeného nouzového stavu v ČR. Usnesení vlády ze dne 17. dubna nově umožňuje na venkovních sportovištích, za stanovených podmínek, trénink sportovců pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující limitující pravidla. Více informací zde.

20.4.2020
Změna termínu konání valné hromady RS ČUS v Opavě
Z důvodů mimořádných opatření přijatých Vládou ČR a MZDR nebude umožněno uspořádat valnou hromadu v původně plánovaném termínu 4.6.2020. Výkonný výbor v souladu se stanovami posouvá konání valné hromady na nový termín - na středu 2. září 2020 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním.

20.4.2020
Odložení termínu  slavnostního vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava za rok 2019
Z důvodů mimořádných opatření přijatých Vládou ČR a MZDR nebude umožněno uspořádat slavnostní vyhlášení ankety ani v náhradním termínu - závěr měsíce května - červen 2020. VV RS ČUS stanovilo další plánovaný termín slavnostního vyhlášení na měsíc září 2020, termín konání bude s předstihem oznámen.

19.4.2020
Doručování materiálů na uzavřené pracoviště Servisního centra sportu ČUS v Opavě
Na základě vyhlášení karantény Vládou ČR a MZDR je stále uzavřeno pracoviště Servisního centra sportu v Opavě. K doručování materiálů využijte především služeb České pošty a nebo materiály můžete vložit do nové velké poštovní schránky, která je nově instalována u vchodových dveří. Veškerá pošta je pak otevírána po projití minimálně jednodenní karanténou.

15.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Usnesení vlády ze dne 14.dubna 2020 s novým opatřením MZDR nijak nemění podmínky pro sportování, nastavené předchozím usnesením vlády z 6. dubna. Více informací zde.

15.4.2020
Sportování na venkovních sportovištích - leták bezpečnostních opatření
Na základě usnesení vlády ČR z 6.4.2019, ze kterého vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je omezeně umožněno sportování na venkovních sportovištích, vydalo ministerstvo zdravotnictví leták informující o bezpečnostních opatřeních na sportovištích, které jsou důležité k zamezení šíření nemoci COVID 19. MZDR nás požádalo a ČUS doporučuje, aby tento leták byl vyvěšen na viditelných místech při vstupu na venkovní sportoviště. Leták ke stažení zde .

15.4.2020
Svolávaní valných hromad SK-TJ
K opakovaným dotazům v souvislosti s uvolňováním přijatých opatření Vládou ČR a MZDR doporučujeme všem SK-TJ již dopředu si svolat valné hromady, zvláště v případě, kde ve stanovách je stanoven termín pro svolání až 30 dnů. V případě, že valnou hromadu v navrženém termínu dle stanovených podmínek Vládou ČR a MZDR ještě nebude možno uskutečnit, lze termín posouvat.

9.4.2020
Upřesnění Výkladového stanoviska Národní sportovní agentury ze dne 8. dubna 2020
Národní sportovní agentura upřesňuje informace obsažené ve Výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury - zveřejněný odstavec
1.6 „Uspořádání turnaje na venkovním sportovišti“, podle kterého jsou povoleny venkovní sportovní turnaje. Tento odstavec neměl být součástí finální verze NSA, neboť není pravdivý a nebyl součástí verze, kterou schválil předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Za zmíněnou nepřesnost se NSA omlouvá.

9.4.2020
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury
Výkladové stanovisko NSA k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 15190/2020-3 a č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020 zde.

8.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
ČUS zveřejňuje právní stanovisko k aktuálnímu opatření MZDR, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Prosíme všechny k respektování pravidel a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť. Stanovisko zde.

7.4.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Z přijatého usnesení vlády 6. dubna vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je umožněno sportování na venkovních sportovištích. V současné době je připravován výklad nově stanovených podmínek. ČUS v krátké době zveřejní podrobnou informaci, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. ČUS průběžně doplňuje a aktualizuje informace k opatřením Vlády ČR

6.4.2020 
Průzkum ČUS: Na pandemii doplatí zejména kluby spravující sportoviště
„Období pandemie bohužel prohloubí krizi zejména u spolků, které spravují sportovní areály a nemají v současné době příjmy,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Více zde.

3.4.2020 
Česká unie sportu dnes
Miroslav Jansta, předseda ČUS byl hostem Tomáše Jílka ve studiu ČT Sport - zde.

1.4.2020 
Úhrada členských příspěvků za rok 2020
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK-TJ naleznete zde. Stav provedené úhrady k 31.3.2020 naleznete zde.

1.4.20120
Odevzdání daňového přiznání
Pracovníci SCS odevzdali ta daňová přiznání, které SK-TJ podepsaly do uzavření pracoviště. Ostatní daňová přiznání jsou připravena k podpisu, SK–TJ je podepíši po ukončení mimořádného stavu, popř. bude nalezeno jiné vhodné řešení. Vláda schválila prodloužení podání daňových přiznání bez sankcí do 30.6.2020.

1.4.2020
Poskytování nadstandartních služeb pro SK-TJ pro rok 2020
Poskytování nadstandartních služeb - vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, vložení závěrky hospodaření do spolkového rejstříku, administrativa dotací apod. pro SK-TJ bude zahájeno až po podepsání obstaravatelské smlouvy, které budou s SK-TJ uzavírány v průběhu měsíce dubna. L. Kreisel projedná s SK-TJ podmínky telefonicky a následně zašle k podepsání obstaravatelskou smlouvu. S podepsanou smlouvou pak SK-TJ doručí doklady za 1. čtvrtletí.

1.4.2020
Poskytování nadstandardních služeb
K opakovaným dotazům k poskytování nadstandartních služeb - vzhledem k tomu, že poskytnutý účetní SW pro SK-TJ nemá k dispozici modul pro mzdy, nemůže SCS poskytovat služby SK-TJ, které mají zaměstnance v pracovním poměru (netýká se DPP). Z důvodů nemožnosti přijetí odpovědnosti za event. zpracování mzdových podkladů SK-TJ jiným účetním subjektem, SCS nemůže ani zpracovávat účetnictví s daňovým přiznáním, které by bylo takto ke zpracování pro SCS připraveno. Účetní SW pro TJ, který má SCS k dispozici, rovněž neumožňuje výstup rozvahy a výsledovky ve formátu XML, který je potřebný k zasílání rozvahy a výsledovky k daňovému přiznání prostřednictvím datové schránky, i z tohoto důvodu SK-TJ, pokud chtějí vést nadstandartní služby, nedoporučujeme zřizovat datovou schránku.

1.4.2019
Poskytování služeb v době uzavření pracoviště Servisního centra sportu ČUS v Opavě
Po vyhlášení mimořádných opatření Vládou ČR MZČR došlo k uzavření pracoviště Servisního centra sportu v Opavě. Pracovníci SCS se nadále snaží poskytovat služby v maximálním možném rozsahu, kterou stávající situace umožňuje. Jednání je možno uskutečňovat především telefonicky, popř. e-mail korespondencí nebo korespondencí prostřednictvím poštovních služeb. Písemnosti, kde je potřeba originálního podpisu SK-TJ se řeší prostřednictvím poštovních služeb, popř. písemnosti mohou SK-TJ vložit do poštovní schránky, která se nachází na schodišti SCS.

30.3.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 03/2020 - znění naleznete zde.

26.3.2020
ČUS průběžně doplňuje a aktualizuje informace k opatřením Vlády ČR

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR - zde.
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavuzde.

24.3.2020
AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR
Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. 23. 3. byl termín prodloužen (usnesení vlády č. 279 ze dne 23. března 2020 ve spojení s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN - zde. Od půlnoci 16. března až do 1. dubna 6.00 ráno platí omezení volného pohybu osob až na vymezené výjimky. Po obsahové stránce se omezení volného pohybu osob od Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 a č. 215 nemění. K usnesením byl vypracován právní výklad, který je proto stále aktuální. Z usnesení jednoznačně vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení 215 explicitně vyňato. Lze tedy konstatovat, že i členové jednotlivých SK/TJ, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu SK/TJ či sportoviště, tj. nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti), podléhají zákazu přítomnosti na sportovištích.

24.3.2020
Postup spolku při nemožnosti konání volební valné hromady

Postup řeší mandát statutárního orgánu spolku po uplynutí funkčního období. Doporučujeme využít v SK/TJ, které měly plánované volební výroční členské schůze - valné hromady, kdy statutárnímu orgánu skončilo funkční období, a volby se z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob nemohly či nebudou moci uskutečnit včas. Postup naleznete zde.

18.3.2020 
Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu (18.3.2020)
Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností. Více zde.

18.3.2020 
Sportovní kluby, národní sportovní svazy a nouzový stav v ČR - valné hromady, náhrada škody a další dotazy
Na základě četných individuálních dotazů ze sportovního prostředí sdělujeme, že ČUS se bude snažit postupně vydávat stanoviska, případně návody, jak postupovat v případě uplatnění nároků na náhradu škody způsobené vyhlášením nouzového stavu v ČR a rovněž i k řešení dalších mimořádných situací (např. nemožnost svolání volební valné hromady a další). Tato stanoviska a návody budou vydávána v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací (např. postup schválený a vyhlášený Vládou ČR). ČUS bude maximálně nápomocna sportovním klubům, národním svazům a jejich funkcionářům. Věříme, že všichni mimořádnou situaci zvládnou. V současnosti je prioritou je ochrana zdraví. Žádáme Vás o trpělivost a děkujeme za pochopení.

17.3.2020 
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k usnesení č. 215 Vlády ČR - profesionální sport
NSA v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko k Usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu na území ČR - naleznete zde.

16.3.2020
Uzavření pracoviště Servisního centra sportu ČUS v Opavě 
Na základě vyhlášení karantény Vládou ČR je uzavřeno pracoviště Servisního centra sportu v Opavě. O případném otevření pracoviště ve zkrácených hodinách, tak jak je tomu u státních úřadů se bude jednat, SK-TJ budou neprodleně informovány, kdy mohou dojít podepsat zpracované daňové přiznání, vyúčtování srážkové daně, smluv o dotacích a příspěvcích.

16.3.2020
NOVÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR OD 16.3.2020 - DOPAD NA SPORTOVNÍ PROSTŘEDÍ
Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené výjimky. Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020  č. 214 naleznete zde a č. 215 naleznete zde. K usnesením byl vypracován právní výklad - naleznete zde.
Z usnesení jednoznačně vyplývá, že je zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení 215 explicitně vyňato. Lze tedy konstatovat, že i členové jednotlivých SK/TJ, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu SK/TJ či sportoviště, tj. nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti), podléhají zákazu přítomnosti na sportovištích.
Postavení a s tím spojená práva a povinnosti profesionálních sportovců a členů sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích nelze v tuto chvíli jednoznačně definovat či předjímat a lze proto doporučit vyčkání na plánované stanovisko Národní sportovní agentury.
Závěry:
1. Je vydán absolutní zákaz přítomnosti na veškerých sportovištích pro veřejnost.
2. Zákaz přítomnosti na sportovištích pro členy jednotlivých SK/TJ na vlastních či dlouhodobě pronajatých sportovištích lze dovodit z Usnesení 215 upravující volný pohyb osob na území celé České republiky. Zákaz neplatí výhradně pro osoby, které svou činností splňují podmínky pro výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (výjimka cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti)
3. Ve vztahu k profesionálním sportovcům a členům sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích se doporučuje vyčkat aktuálního výkladového stanoviska Národní sportovní agentury.

16.3.2020 
NOVÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR 
Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 Vláda ČR rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 naleznete zde .

13.3.2020
MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - COVID 19
Informace k vyhlášeným krizovým opatřením ze strany Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 i s výkladovým stanoviskem k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí.
Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu  naleznete zde. 
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření naleznete zde.
Z krizového opatření vyplývá zejména zákaz konání všech veřejných, spolkových i soukromých akcí (setkávání) s účastí přesahující 30 lidí od 13. 3. 2020 od 06:00 hodin, a zákazu cestování českých občanů do rizikových oblastí.
Primárně upozorňujeme na to, že se dle schváleného Usnesení vlády nezakazuje vstup na všechna sportoviště, tak jak je v médiích často prezentováno. Ta sportoviště, která nejsou explicitně vyjmenována v Usnesení vlády mohou být v provozu, a to při zachování maximálního počtu 30-ti osob ve stejný čas.
Výkladové stanovisko k Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí naleznete zde.
Upozorňujeme, že se vydané Usnesení vlády, resp. k němu vydávaná stanoviska či upřesnění, mohou měnit. O změnách se Vás budeme snažit informovat poté, co budou relevantně ověřeny. (tj. nebudeme ihned přejímat informace zveřejněné v médiích).
Je nezbytné dočasně přizpůsobit činnost všech členských sportovních organizací, od sportovních klubů až po národní svazy, tak, aby byla naplňována veškerá vládou přijatá opatření. Další informace naleznete zde.

11.3.2020
Mimořádná bezpečnostní opatření - COVID 19
S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 a mimořádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR upozorňuje Česká unie sportu na mimořádná opatření ve vztahu ke konání sportovních a spolkových akcí. Více zde.

11.3.2020
Upozornění pro spolky - SK-TJ a svazy na zcela nové ustanovení § 158a) občanského zákona č. 89/2012 Sb. účinné od 1.1.2021
-  povinnost uchovávat po celou dobu své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami
Parlament ČR dne 21.1.2020 schválil zákon č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena novelizace také občanského zákona a to instalací zcela nového ustanovení § 158a) - více zde.

10.3.2020 
Vyjádření FAČR k zasedání Bezpečnostní rady státu
Na základě úterního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu (10. 3. 2020) vydává Výkonný výbor Asociace následující rozhodnutí: Soutěžní utkání organizované FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší a pořadatel utkání (domácí klub), je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob.

10.3.2020 
Zákaz sportovních akcí s účasti nad 100 lidí
Bezpečnostní rada státu přijala další opatření v boji proti koronaviru. Od úterý 10.3.2020 od 18 hodin do odvolání platí zákaz kulturních, sportovních a náboženských akcí s účastí nad 100 lidí.

10.3.2020
30. výročí vzniku nové sportovní organizace v ČR nezávislé na státu a s plnou autonomií sportovních svazů
Dne 10. března 1990 vznikla ve Slovanském domě v Praze nová sportovní organizace s působností na území České republiky. Více zde zde.

9.3.2020
SK-TJ zapojte se také do akce „Ukliďme Česko“
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se mohou zapojit do akce „Ukliďme Česko“. Více zde zde.

9.3.2020
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.03.12. - OFS Opava - Halovy fotbalový turnaj - mini žáci mladší
2020.03.15. - SK HIT Opava - turnaj ZL v baseballu 
2020.03.20. - SK ZS Vrchní Opava - O pohár primátora města Opavy - lyžařský závod - propozice
2020.03.20. - SK ZS Vrchní Opava - O pohár primátora města Opavy - lyžařsky závod
2020.04.05. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 5.kolo
2020.04.06. - BK Opava - Seminář - Hry v tréninku dětí
Akce v dalších dnech naleznete zde.

7.3.2020
Zveřejnění oficiální statistiky organizační a členské základny SK-TJ a jejich oddílů za rok 2019
Statistiku SK-TJ a jejich oddílů sdružených v RS ČUS v Opavě naleznete zde.

3.3.2020 
Odložení termínu slavnostního vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava za rok 2019 

Výkonný výbor RS ČUS v Opavě po odložení slavnostního vyhlášení ankety Sportovec MSK 2019 schválil odložení vyhlášení Ankety sportovec okresu Opava, které se mělo uskutečnit 21.3.2020. VV velice obezřetně přistupuje k problematice možného šíření koronaviru, z tohoto důvodu v rámci ochrany sportovců a dalších účastníků slavnostního vyhlášení odkládá slavnostní vyhlášení na nový termín po odeznění hlavní vlny nákazy - předpoklad duben - květen 2020 - dle volného termínu v prostorách pro vyhlášení. O termínu slavnostního vyhlášení budou SK-TJ s předstihem informovány. 

3.3.2020 
Odložení termínu slavnostního vyhlášení Ankety Moravskoslezského kraje Sportovec roku 2019 
Slavnostní vyhlášení, které se mělo uskutečnit dne 5.3.2019 bylo obezřetně odloženo z důvodu ochrany před šířením koronaviru, náhradní termín bude oznámen.

3.3.2020  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.03.04. - OFS Opava - Halový fotbalový turnaj - mini žáci starší
2020.03.08. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 4.kolo
2020.03.12. - OFS Opava - Halovy fotbalový turnaj - mini žáci mladší
2020.03.15. - SK HIT Opava - turnaj ZL v baseballu 
2020.03.20. - SK ZS Vrchni Opava - O pohar primatora mesta Opavy - lyzarsky zavod - propozice
2020.03.20. - SK ZS Vrchni Opava - O pohar primatora mesta Opavy - lyzarsky zavod
Akce v dalších dnech naleznete zde.

27.2.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 02/2020 - znění naleznete zde.

26.2.2020 
K e-mailové korespondenci MŠMT s Sk-TJ - žadateli o dotaci z programu Můj klub na rok 2020
V případě, že žadatele o dotaci – SK-TJ z programu Můj klub na rok 2020 osloví s nějakým požadavkem MŠMT, doporučujeme SK-TJ o tomto informovat na SCS ČUS v Opavě ( přeposlat tento e-mail na – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), kdy SCS poskytne SK-TJ informaci, jak postupovat.

23.2.2020 
Vložení Finančních výkazů za rok 2019 do Informačního systému ČUS
Finančních výkazy se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS. Těm SK/TJ, kterým vede RS ČUS v Opavě účetnictví, toto zpracuje ekonomka či účetní RS ČUS.
Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2020.
Informace – k Informačnímu systému naleznete na
http://www.cusopava.cz/informace-pro-vas/informatika-a-vypocetni-technika.html  ,
kde naleznete rovněž manuál pro finanční výkazy - Manual_IS_CUS_4.pdf. 
Data se zadávají stejným systémem jako za předchozí čtyři roky - 2014 až 2018.
Zadat data lze jednak přímo z přístupu SK/TJ, popř. SK/TJ může pro svého hospodáře, ekonoma či účetního zřídit pouze přístup pro Finanční výkazy.

23.2.2020  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.02.27. - OFS Opava - Halový fotbalový turnaj - žáci mladší
2020.02.29. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15 
2020.03.04. - OFS Opava - Halový fotbalový turnaj - mini žáci starší
2020.03.08. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 4.kolo
2020.03.12. - OFS Opava - Halovy fotbalový turnaj - mini žáci mladší
2020.03.15. - SK HIT Opava - turnaj ZL v baseballu
2020.04.05. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 5.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

21.2.2020
Díky, trenére

Další ročník akce, kterou podporuje i ČUS, Díky, trenére začíná. Nominujte nadšence, který se stará o mládež - více zde. V RS ČUS je hodně trenérů mládeže, kteří si zaslouží slyšet díky.

20.2.2020
Průzkum ČUS 2020

VV ČUS děkuje těm SK-TJ, které zatím vyplnily dotazník Průzkumu ČUS 2020 a prosí ty SK-TJ, které dotazník zatím nevyplnily, aby tak učinily do konce měsíce února. Jedná se o rychlé vyplnění on-line dotazníku s jednoduchými otázkami k činnosti vašeho klubu, které zabere jen několik minut. Odkliknete, odešlete. Odkaz na dotazník je: https://forms.gle/FbGKJCzCbcbuySi96 . Výstupy z dotazníku pak budou předány Národní sportovní agentuře. Zatím dotazník vyplnilo 1600 respondentů, je potřeba, aby jich bylo minimálně 2000. Z prvních výsledků vyplývá, že oproti předchozímu průzkumu, se již méně SK-TJ potýká s existenčními problémy a většina SK-TJ využívá administrativních služeb územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu.

19.2.2020
Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2019

Nominace pro slavnostní vyhlášení ve Slezském divadle v Opavě dne 21.3.2020.

Nominovaní jednotlivci dospělí v abecedním pořadí na 1. – 10. místo
Havránková Eva - šerm - TJ Slezan Opava
Hluchá Vendula - atletika - T.J. Sokol Opava
Hruška Jiří - jezdectví - JK Opava - Kateřinky
Geryk Filip - kulturistika – physique - SK PEPA CENTRUM Opava
Gniadek Martin - basketbal – BK Opava
Kučerová Monika - cyklistika - MTB – HEAD BIKE Opava
Klapetková Alena, Vítečková Nikol - Pole Dance
Pravdová Kristýna - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Šiřina Jakub - basketbal – BK Opava
Zavadil Pavel - fotbal - Slezský FC Opava

Nominovaní jednotlivci junioři v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Kloboučková Ivana - kanoistika – slalom - Kánoe klub Opava
Malíková Barbora - atletika - T.J. Sokol Opava
Mrázek Jakub - kanoistika – slalom - Kánoe klub Opava
Pavelek Lukáš - Taekwon-Do TTF – Škola Taekwon-Do ITF Opava
Vildomec Jan - sportovní střelba - SSK Opava

Nominovaná družstva v abecedním pořadí na 1. – 5. místo
Atletika - ženy - T.J. Sokol Opava
Basketbal - muži – BK Opava 
Cyklistika - kadeti - HEAD BIKE Opava
Fotbal - muži – Slezský FC Opava 
Orientální běh - štafeta - dorost  – Orientační Běh Opava 
Podrobné informace o jednotlivých kandidátech naleznete zde.

18.2.2020 
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2020 - TJ/SK

Po dnešním jednání sdělujeme, že k poskytování příspěvků z programu SPORT MSK 2020 z Moravskoslezského kraje byla v minulých dnech uzavřena smlouva mezi ČUS a Moravskoslezským krajem. Očekává se, že smlouvy s SK-TJ budou podepisovány v závěru měsíce února, po podpisu  tyto smlouvy za celý okres budou odeslány do Prahy a následně SK-TJ obdrží finanční prostředky. K podepisování smluv budou SK-TJ vyzvány e-mailem.

15.2.2020 
Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Kobeřice 
Jednání volební valné hromady TJ se zúčastnil sekretář VV L. Kreisel a předseda VV Ing. P. Kašný.

14.2.2020
Úpravy rozpočtů u podaných žádostí o dotaci Sport 2020 programu S1 Statutárního města Opavy – SK/TJ a podepsání smluv 
RS ČUS všem sdruženým SK-TJ majícím sídlo na území Statutárního města Opavy, které podaly žádost o dotaci po konzultaci s příslušnými pracovníky, upravily rozpočty na přidělenou dotaci a provedlo kontrolu návrhu smluv a odeslalo oba materiály na SMO. Po dohodě se SMO se smlouvy o poskytnutí dotace se budou podepisovat na RS ČUS v Opavě, SK-TJ budou k podpisu vyzvány e-mail zprávou.

12.2.2020 
Zpráva z únorového zasedání Výkonného výboru ČUS
Představitelé České unie sportu zahájili sérii jednání s vedením Národní sportovní agentury. Více zde.

12.2.2020 
Průzkum ČUS
Česká unie sportu potřebuje k publicitě práce sportovních klubů a k prosazování lepších podmínek pro jejich činnost nové aktuální informace. Proto Vás zdvořile žádáme, abyste se zapojili do nového průzkumu ČUS. Jedná se o rychlé vyplnění on-line dotazníku s jednoduchými otázkami k činnosti vašeho klubu, které zabere pár minut. Odkliknete, odešlete. Odkaz na dotazník je zde: https://forms.gle/FbGKJCzCbcbuySi96  Prosíme Vás o vyplnění dotazníku do konce února. Děkujeme moc za spolupráci.

11.2.2020 
Sportovní listy – Sport a stát  
Odkazy na články - 
Hnilička: Jedna z věcí, která sportu moc ubližovala, byli věčně měnící se ministři školství - více zde.
Babiš: Vyčleňme sportovní a kulturní spolky od ostatních neziskovek - více zde
Mezi sedmadvaceti členy Národní rady pro sport je jen pět žen - více zde.
Babiš: Horácký stadión v Jihlavě připomíná spíše továrnu na čpavek než hokejovou halu - více zde.
Interpelace poslance Jakuba Jandy na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Plagu - více zde
Jansta: Společným cílem je získat pro sport stejných státních prostředků, jako má kultura - více zde.

10.2.2020  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.02.15. - SK HIT Opava - turnaj ZL v baseballu
2020.02.16. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 3.kolo 
2020.02.20. - OFS Opava - Halovy fotbalový turnaj - žáci starší
2020.02.21.-23. - Capoeira Opava - Festival de capoeira
2020.02.29. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

5.2.2020
Národní sportovní agentura zahájila svou činnost
Úvodní tiskovou konferencí dne 4.2.2019 oficiálně představila svou činnost nově založená Národní sportovní agentura, ústřední orgán státní správy. Více zde.

3.2.2020
Podklady k úhradě základního členského příspěvku RS ČUS v Opavě
Všem sdruženým SK-TJ byly e-mailem zaslány podklady k úhradě základního členského příspěvku, který ročně činí 1200 Kč (tj. 100 Kč měsíčně) pro rok 2020.

3.2.2020 
Poskytnutí dotace programu Můj klub 2019 – výzva ke kontrole seznamu
Vzhledem k tomu, že MŠMT dle původního oznámení nezveřejnilo poslední seznam přidělení dotací a my nemáme k dispozici informace, kdo dotaci obdržel, obracíme se na ty SK-TJ, které nejsou uvedeny v seznamu a obdržely dotaci z programu, aby obratem oznámily na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. datum a výši poskytnuté dotace. Dle zatímního individuálních zjišťování u SK-TJ, dotaci v RS ČUS v Opavě obdrželo celkem 78 SK-TJ v celkové výši 14 194 360 Kč. Seznam naleznete zde.

3.2.2020
Podpora sportu MSK - SPORT MSK 2020 - TJ/SK
Sdělujeme všem SK-TJ, které mají schválený příspěvek programu, že v současné době v souladu s uzavřenou smlouvou právníci začali zpracovávat smlouvy mezi ČUS a KO ČUS a SCS ČUS jednotlivých okresů a SK-TJ, včetně dalších vzorových materiálů k vyúčtování a pokynů k vyúčtování. Očekává se, že smlouvy s SK-TJ budou podepisovány v měsíci únoru, po podpisu tyto smlouvy za celý okres budou odeslány do Prahy a následně SK-TJ obdrží v měsíci březnu schválené finanční prostředky. K podepisování smluv budou SK-TJ vyzvány e-mailem.

3.2.2020 
Dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2020 programu Sport 2020
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 16.12.2019 schválilo výši přidělených finančních dotací programu SPORT pro rok 2020. V průběhu příštích dnů budou SK-TJ, které podaly žádosti prostřednictvím RS ČUS v Opavě upravovat rozpočty do výše přidělené dotace na RS ČUS v Opavě – SK-TJ budou administrátorem L. Kreislem vyzývány k provedení úprav. L. Kreisel jim bude plně nápomocen tak, aby navržené rozpočty dotací, které se musí dodržet, byly dobře vyúčtovatelné vzhledem k tomu, že vedle této dotace budou ve většině případů SK-TJ vyúčtovávat ještě další dotace - příspěvky (Moravskoslezský kraj, MŠMT, svazy).

3.2.2020 
Výzva k dodání zbývajících účetních dokladů
Ekonomka a účetní vyzývají své SK-TJ, kterým zpracovávají účetnictví, aby nejpozději do pondělí 10. února 2020 dodaly všechny SK-TJ zbývající účetní doklady a výpisy z banky, které patří do kalendářního roku 2019.

1.2.2020 
Můj klub 2019 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2020. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete zde. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, bylo zahájeno zpracovávání vyúčtovávání - tyto SK-TJ budou e-mailem vyzvány, aby si vyzvedly vyúčtování a aby si toto následně naskenované vložily do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ a v písemné podobě rovněž odeslaly na MŠMT.

1.2.2020 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v době jarních prázdnin
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že účetní Bc. M. Nevřalová bude čerpat dovolenou ve dnech 3.-5.2.2020. 

31.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ - vyúčtování
Sdělujeme všem SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví a které mají sídlo na území Statutárního města Opavy, že dne 31.1.2020 jim bylo odevzdáno vyúčtování jejich dotace přímo Statutárnímu městu Opava. 

28.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ - vyúčtování
Připomínáme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že termín odevzdání vyúčtování je stanoven do 31.1.2020, vyúčtování se odevzdává přímo Statutárnímu městu Opava. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Bližší informace včetně tiskopisů k účtování naleznete zde.

28.1.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 01/2020 - znění naleznete zde.

27.1.2020
V souladu se stanovami svolává Výkonný výbor RS ČUS v Opavě 33. valnou hromadu Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. na čtvrtek 4. června 2020 od 16.00 hodin do sálu Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Pozvánku s návrhem programu obdrží sdružené subjekty 30 dnů před jednáním. 

18.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ - vyúčtování
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že po provedené změně poskytování finančních prostředků, kdy dotace je poskytována přímo SK-TJ a ne přes RS ČUS v Opavě, jak tomu bylo do roku 2018, že v tomto případě si každá SK-TJ podává vyúčtování samostatně. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, těm v rámci kompletních služeb vyúčtování zpracuje přímo RS ČUS. Termín odevzdání je stanoven do 31.1.2020. Bližší informace včetně tiskopisů k vyúčtování naleznete zde.

18.1.2020
Program Sport 2019 Statutárního města Opavy – SK/TJ
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že po provedené novelizaci webových stránek SMO informace k vyhlášenému programu naleznete zde. Vyhodnocení programu včetně výše přidělených dotací pak naleznete zde.

18.1.2020 
Můj klub 2019 - Vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem
Termín pro vyúčtování a vypořádání je stanoven do 15.2.2020. Manuál a tiskopisy k vyúčtování naleznete zde. Tiskopisy rovněž naleznete v IS-SPORT.
Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, tiskopisy vyplní příslušný pracovník, předseda SK-TJ vyúčtování podepíše a SK-TJ si tyto následně naskenované vloží do IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ a v písemné podobě rovněž odešle na MŠMT.

18.1.2020  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2020.01.26. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 2.kolo
2020.02.16. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 3.kolo
2020.02.29. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 15 
Akce v dalších dnech naleznete zde.

18.1.2020
Zveřejňování Sportovních akcí SK-TJ
Opakovaně nabízíme SK-TJ zveřejňování jejich sportovních a dalších akcí na webu SCS - RS ČUS v Opavě. K tomuto postačuje zaslat leták, propozice či plakát akce a RS tuto akci zveřejní v bloku a dále odkaz na akci rozesílá v pravidelném vydávání Aktuálních informací.

18.1.2020
Můj klub 2020 – osobní náklady - hodinová sazba
K opakujícím se dotazům SK-TJ sdělujeme, že dle Výzvy MŠMT Můj klub 2020 jako uznatelný náklad byl stanoven limit platný pro výkon práce v pracovním poměru, v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), hodinová sazba v tomto případě však nesmí překročit 300 Kč / hodinu.

16.1.2020 
Zpráva z lednového zasedání Výkonného výboru ČUS
Jedním z klíčových bodů programu bylo projednání první verze rozpočtu ČUS na rok 2020. V této souvislosti účastníci schůze schválili, aby ČUS v rámci výzvy Ministerstva školství, určené na Podporu zastřešujících sportovních organizací, uplatnila v podané žádosti požadavek ve výši 93 milionů korun na činnost územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu (SCS). Tato SCS působí ve čtrnácti krajích a pětasedmdesáti okresech České republiky a poskytují odborný administrativní servis a poradenství sportovním klubům, tělovýchovným jednotám a svazům v jednotlivých regionech. Více zde.

14.1.2020
Česká unie sportu a Národní sportovní agentura budou spolupracovat na urychlení dotací
Velká příležitost k pozvednutí celého českého sportu a k nápravám chyb, které přetrvaly celá desetiletí. Tak bere Česká unie sportu vznik Národní sportovní agentury, která začne v letošním roce připravovat dotační programy. Největší domácí sportovní spolek a státní organizace stvrdily na tiskové konferenci spolupráci, která by měla vést k daleko rychlejšímu rozdělování státní podpory do klubů a jednot. Poprvé tak sportovní prostředí společně se státní sférou našly společnou řeč. Více zde.

7.1.2020
Podpora sportu MSK TJSK 2020 – schválení výše příspěvků
Zastupitelstvo MS kraje na svém zasedaní dne 12.12.2019 schválilo seznam konečných příjemců příspěvku z programu Podpora sportu MSK TJSK 2020 ve výši 33 816 300 Kč. Z 6 okresů MSK bylo podáno celkem 457 žádostí, z toho z okresu Opava obdrží příspěvek 164 SK-TJ v celkové výši 9 337 000 Kč. Další předpokládaný postup v programu, který plně administruje Česká unie sportu – její okresní Servisní centra sportu –  počátkem měsíce února  budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a do konce února 2020 by měli všichni příjemci obdržet finanční prostředky a v průběhu roku 2020 bude provedeno řádné vyúčtování příspěvku. Celkovou tabulku všech příjemců příspěvků z okresu Opava naleznete zde.

3.1.2020  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 10/2019 - znění naleznete zde.

27.12.2019
Podávání návrhů do Ankety sportovců a sportovních kolektivů okr. Opava 2019
 
V souvislosti s posunutím termínu slavnostního vyhlášení ankety na 21.3.2020 se posouvá i možnost podávat návrhy do Ankety sportovců a sportovních kolektivů okr. Opava 2019 do 5.1.2020. Více informací naleznete zde.

26.12.2019
Statistika členské základny za rok 2019 - vložení do IS ČUS do 31.12.2019
Připomínáme všem SK-TJ, že statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2019 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2019. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů a další opravy. Další informace naleznete zde.

20.12.2019
Schválené přidělení finančních dotací pro rok 2020 programu Sport 2020 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 9. zasedání dne 16.12.2019 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2020. Více informací zde.

20.12.2019
Nevyřízení žádosti o poskytnutí dotace z programu MŠMT Můj klub 2019
 
VV RS ČUS se obrací na ty SK-TJ, které o dotaci požádaly a zatím dotaci neobdržely, či nemají žádnou zprávu, či jim dotace byla zamítnuta, aby obratem dne 2.1.2020 e-mailem informovaly sekretáře SCS L. Kreisla.

19.12.2019
Výkonný výbor Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě přeje všem svým členům radostné prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho sportovních úspěchů.

19.12.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.12.26. - TJ Sokol Litultovice - Litultovická vánočka - běh.pdf
2020.01.26. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 2.kolo
Akce v dalších dnech naleznete  zde.

19.12.2019
Zpráva z prosincového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS schválil předfinancování územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu. Více zde.

19.12.2019
Vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Všechny SK-TJ dodaly podklady k vyúčtování a administrátor programu L. Kreisel postupně z předložených dokladům zpracovává vyúčtování a SK-TJ jsou e-mailem popř. telefonicky postupně vyzývány k podepsání protokolů.

18.12.2019
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě v závěru roku 2018 
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že provoz pracoviště SCS a RS ČUS v Opavě bude v období od 20.12.2019 do 1.1.2020 omezen. Ekonomka Š. Gerecká a účetní P. Štalzerová a Bc. M. Nevřalová budou čerpat dovolenou. L. Kreisel bude na pracovišti nepravidelně, bude částečně zajišťovat vyúčtovávání dotací a částečně bude pracovat na Mistrovství světa v ledním hokeji U20 v Ostravě a to v odpoledních hodinách v hracích dnech. Před návštěvou pracoviště doporučujeme se telefonicky (mobil 604 360 980 – Ladislav Kreisel) ohlásit.

18.12.2019
Změna termínu slavnostního vyhlášení Ankety nejúspěšnějších sportovců za rok 2019
Z technických důvodů po dohodě se Slezským divadlem v Opavě se slavnostní vyhlášení Ankety nejúspěšnějších sportovců za rok 2019 přesouvá ze soboty 29. února 2020 na nový termín sobotu 21.března 2020.

3.12.2019 
Anketa nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
VV RS ČUS v Opavě se obrací na sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a sportovní odvětví okresu Opava s požadavkem na předložení návrhů k vyhodnocení v Anketě nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů okresu Opava v roce 2019. Bližší informace naleznete zde, kde je rovněž uveden tiskopis návrhu. Návrhy je možno zasílat do 27.12.2019. Slavnostní vyhlášení ankety se pak uskuteční ve Slezském divadle v Opavě v sobotu dne 29.2.2020. 

1.12.2019
Statistika členské základny za rok 2019 - vložení do IS ČUS do 31.12.2019
Statistika se zpracovává pouze elektronicky v Informačním systému ČUS. Termín pro zpracování statistiky členské základny za rok 2019 - seznamu členů byl stanoven na 31.12.2019. Do tohoto termínu je potřeba provést doplnění popř. vyřazení členů v Informačním systému ČUS. Stav členské základny k tomuto datu bude rozhodující pro výpočet dotací z mnoha programů (např. dotace MŠMT, měst, obcí a krajů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme všem SK-TJ, aby do stanoveného termínu doplnily do Informačního systému ČUS veškeré nové členy. Je velmi důležité, aby si SK-TJ opravily i charakteristiky u svých členů - aktivní sportovec - soutěže a další. Další informace naleznete zde.

1.12.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
2019.12.14. - FK Kylešovice - Zabijačkové hody
2019.12.26. - TJ Sokol Litultovice - Litultovická vánočka - beh.pdf
2020.01.26. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 2.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

28.11.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 09/2019 - znění naleznete zde.

21.11.2019
Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2019
Návrhy na ocenění sportovců ve vyhlašovaných kategoriích – základní, zvláštní a hlavní mohou podávat občané, sportovní organizace sdružené ve Všesportovním kolegiu MSK, krajské sportovní svazy, tělovýchovné jednoty, sportovní oddíly a kluby, obce a města Moravskoslezského kraje, zástupci Výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva Moravskoslezského prostřednictvím portálu http://sportovec.msk.cz/ a to nejpozději do 24.11.2019. Další informace naleznete zde.

21.11.2019
Můj klub 2019
V rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 byla k 19.11.2019 navržena dotace pro celkem 5 538 žadatelů, 430 klubů nesplnilo podmínky přidělení dotace. K 19.11.2019 bylo vyplaceno 4 783 spolků v celkové výši více než 1,134 mld. Kč, k vyplacení zbývá 755 spolků.

20.11.2019 
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI" 
Připomínáme všem SK-TJ, že přihlašování akcí do projektu probíhá přes elektronickou přihlášku - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Žádosti je možno podávat do 30.11.2019 - více zde.  

19.11.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

16.11.2019
Národní sportovní agentura představila svazům své plány. Chce navýšit a urychlit financování
Přibližně šedesát zástupců národních sportovních svazů se sešlo 14.11.2019 v aule České unie sportu. Hlavním cílem bylo vyslechnout představitele nově vznikající Národní sportovní agentury, kteří si připravili podrobnou prezentaci, jak bude vypadat státní podpora v následujících letech. Agentura převezeme rozdělování dotací od MŠMT v roce 2021. „Chceme dosáhnout toho, že budete s dostatečným předstihem vědět, co můžete čekat. Hodláme být s vámi v užším kontaktu,“ prohlásil Milan Hnilička, předseda NSA. Více zde.

16.11.2019
Zpráva z listopadového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS ocenil metodickou pomoc sportovním klubům, kterým MŠMT odmítlo přidělit dotaci. Více zde.

15.11.2019
MŮJ KLUB - X. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo X. část přehledu zaslání dotací z programu. Přehled zaslaných dotací vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. Pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě bylo zatím zasláno 62 dotací. Od 1.11.2019 v seznamu přibylo 18 SK-TJ z RS ČUS v Opavě.

11.11.2019
Předběžné vyúčtování příspěvku PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK
Připomínáme všem těm SK-TJ, které toto zatím neprovedly, že do 15.11.2019 je potřeba dle uzavřené smlouvy předložit předběžné vyúčtování dotace, tj. předložit originály účetních dokladů – faktury s výpisem z banky (úhrady) v případě že účetní doklad byl uhrazen hotově, pak k tomuto dokladu výdajový pokladní doklad. Bližší informace k programu naleznete zde. K předložení vyúčtování je potřeba se telefonicky ohlásit, tak aby vyúčtovávání bylo prováděno průběžně. SK-TJ, které obdržely příspěvek je totiž v okrese celkově 158.
Zpracování vyúčtování do předepsaných materiálů dle závazných pokynů provede administrátor dotace L. Kreisel.
Ty SK-TJ, kterým je RS ČUS v Opavě vedeno účetnictví, těm vyúčtování kompletně zapracuje přímo RS ČUS.

11.11.2019
Zveřejnění výroční zprávy SK-TJ v Informačním systému IS-SPORT MŠMT - dotace MŮJ KLUB
Při pomoci RS ČUS při zpracování podání žádosti MŮJ KLUB 2020 bylo zjištěno, že některé SK-TJ neměly vloženou výroční zprávu za rok, kdy obdržely dotaci (v roce 2019 za rok 2018). Proto opětovně upozorňujeme všechny SK-TJ, které obdržely dotaci a o dotaci budou žádat, že v Informačním systému IS-SPORT MŠMT musí mít zveřejněnou výroční zprávu. Vzor výroční zprávy naleznete zde. Doporučujeme všem SK-TJ si provést kontrolu a v případě, že výroční zprávu za minulý rok nemají vloženou, ať ji tam obratem vloží.

8.11.20189
Národní sportovní agentura se představila na půdě ČUS. Role územních pracovišť bude důležitá, prohlásil Milan Hnilička
Jaké jsou vize a hlavní úkoly Národní sportovní agentury, která vznikla v srpnu a od roku 2021 přebere kompletně státní podporu od MŠMT? To se mohli dozvědět zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot na republikové poradě, která se konala ve čtvrtek 7. listopadu v aule České unie sportu. Plány prezentoval předseda agentury Milan Hnilička nebo místopředseda Ivo Lukš. „Rádi bychom zrealizovali několik dalších seminářů, abychom dostatečně informovali celé sportovní prostředí o našich úmyslech, jak pomoci českému sportu. Tohle je první z nich,“ tvrdil Milan Hnilička. Více zde.

8.11.2019
Slavnostní valná hromada TJ Sokol Hať - 70 let TJ
Slavnostní valné hromady TJ Sokol hať konané u příležitosti 70 let TJ se zúčastnil sekretář RS ČUS v Opavě L. Kreisel a na návrh VV TJ předal navrženým funkcionářům TJ TV vyznamenání RS ČUS.

7.11.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.11.09. - BK Ludgeřovice - Ludgeřovická 10 - běžecký závod
2019.11.17. - Orientační běh Opava - OBO CUP - běžecký závod 
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde. 

7.11.2019
Národní sportovní agentura
Národní sportovní agentura se představila na poradě zástupců OS-RS ČUS v Praze. Více zde.

6.11.2019 
Deník - Sport a stát - informace k problematice
Odkazy na články -
Český sport v potížích. Kde jsou peníze? - zde.
Funkcionář Hájek o dotacích: Sportovní prostředí má strach z úředníků - zde.

5.11.2019
MŮJ KLUB - IX. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo IX. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 31.10.2019 byla zaslána dotace pro 3 443 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 44 zaslaných dotací. Od 19.9.2019 v seznamu přibyly 2 SK-TJ z RS ČUS v Opavě, přičemž 2 SK-TJ v seznamu ubyly. Celkem v letošním roce žadatelé podali v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019 5 950 žádostí, u 67 došlo k zastavení, u 337 zamítnutí, 130 klubů bylo vyzváno k opravě. U 1973 SK TJ byla žádost zkontrolována, splňují podmínky a tyto SK-TJ čekají na zaslání dotace.

1.11.2019 
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI"
Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku - odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Žádosti je možno podávat od 1. do 30.11.2019 - více zde.  

1.11.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 08/2019 - znění naleznete zde.

1.11.2019
Informace MŠMT ke stavu programu MŮJ KLUB 2019
K 31.10.2019 v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 již byla navržena dotace u 5.416 žadatelů v celkovém objemu 1 256 756 616 Kč. U 67 žadatelů je usnesením zastaveno dotační řízení, a to z důvodu nesplnění formálních náležitostí (nejčastěji se nejedná o oprávněného žadatele) nebo z důvodu zpětvzetí žádosti. U 337 žadatelů dojde k zamítnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek stanovených výzvou. Zbývá 130 klubů. U 70 z těchto klubů se odstraňují nedostatky v žádostech a 60 klubů na výzvu k opravě nereaguje. Celkem v letošním roce žadatelé podali v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019 5.950 žádostí, které se odbor sportu snaží v co nejkratším termínu zpracovat. Seznam proplacených žádostí bude zveřejněn 4.11.2019 po aktualizaci dat.

31.10.2019
Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – MŮJ KLUB 2019
Informace k vyúčtování a vypořádání včetně manuálu a tiskopisů se státním rozpočtem za rok 2019 – programu MŮJ KLUB 2019 naleznete zde. Přístup pro nahrávání vyúčtování programu MŮJ KLUB bude zpřístupněn od 1.12.2019, vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 15. 2. 2020.

23.10.2019
Manuál pro podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2020
V návaznosti na vyhlášení neinvestičního dotačního programu MŮJ KLUB 2020 byl PTU zpracován manuál, který by měl pomoci žadatelům v doplňování údajů a založením nové žádosti (projektu) v informačním systému MŠMT - IS-SPORT. Manuál naleznete v příloze bloku Dotace MŠMT program Můj klub 2020 zde.

22.10.2020
Program MŮJ KLUB 2020

Veškeré potřebné informace k vyhlášenému programu MŮJ KLUB 2020 naleznete tradičně v samostatném bloku Dotace MŠMT program Můj klub 2020 - zde.  Naleznete zde tyto materiály k podání žádosti:
- Výzvu
- Tabulku pro výpočet - MŮJ KLUB - Příloha č. 1_Jmenný seznam a rozpočet.xlsx
- Program MŮJ KLUB 2020 - Manuál členská základna - zpracovaný Českou unii sportu pro Informační systém ČUS
- Důležitou informaci pro SK-TJ, které ještě neobdržely rozhodnutí o přidělení dotace pro rok 2019 a žádají o dotaci pro rok 2020.
Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019.

22.10.2019
Podané žádosti Dotace Sport 2020 Statutárního města Opavy – SK/TJ 
Sdělujeme všem SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy, že podanou žádost o dotaci včetně všech požadovaných písemných příloh a nahraných dat na CD jsme odevzdali na podatelně SMO. Prostřednictvím RS - SCS ČUS v Opavě bylo odevzdáno celkem 78 žádostí SK/TJ, kdy SCS bylo plně nápomocno při zpracování žádostí a získávání všech potřebných příloh.

22.10.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.10.26. - SK PEPA Centrum Opava - 41.roc. GRAND PRIX PEPA - kulturistika a fitness.pdf
2019.10.26. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj U 17
2019.10.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.  

20.10.2019
Projekt "ČUS - SPORTUJ S NÁMI 2020"
Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit. Organizátoři zařazených akcí dostávají od mediálních partnerů ČUS finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku. Žádosti je možno podávat od 1. do 30.11.2019 - více zde.

20.10.2019
Podané žádosti o Podporu sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2020 – TJ/SK
V RS ČUS v Opavě bylo podáno celkem 164 žádostí SK-TJ, které splnily podmínky vyhlášení. Z toho bylo 156 žádostí SK-TJ sdružených v RS ČUS v Opavě, 2 SK-TJ Orla, 3 SK-TJ ostatních sportovních organizací a 1 ČOS a 1 Českého střeleckého svazu. Pro 156 SK-TJ sdružených v ČUS žádost, čestné prohlášení a veškeré podkladové materiály připravil administrátor programu L. Kreisel. L. Kreisel byl nápomocen při podávání žádostí i nesdruženým SK-TJ.

20.10.2019
Zpráva z říjnového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS informoval o vypsání nových dotačních programů a vyhlásil sedmý ročník projektu ČUS Sportuj s námi. Více zde.

20.10.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.10.26. - SK PEPA Centrum Opava - 41.roc. GRAND PRIX PEPA - kulturistika a fitness.pdf
2019.10.26. - SK BB Opava - Badmintonový turnaj U 17
2019.10.27. - SK BB Opava - Dětský badmintonový turnaj Boreček
2019.12.01. - OVS Opava - Okresní soutěž v minivolejbale 2019-2020 1.kolo
Akce v dalších dnech naleznete zde.

3.10.2019
Pomoc pracovníků RS ČUS při zpracování žádostí o dotace na rok 2020
Sekretář RS a SCS ČUS L. Kreisel je plně nápomocem všem SK-TJ při podávání žádostí:
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK
– podávání žádostí končí 11.10.2019 – všechny sdružené SK-TJ v RS ČUS v Opavě, splňující podmínky, kterým byla žádost L. Kreislem kompletně zpracována, mají žádost podanou, v současné době je poskytována pomoc při podávání žádostí i ostatním sportovním spolkům – zatím podáno 160 žádostí
Program SPORT 2020 Statutárního města Opavy
– podávání žádostí končí 16.10.2019 - sdružené SK-TJ v RS ČUS v Opavě podávají žádosti prostřednictvím RS, pro tyto SK-TJ jsou žádosti předpřipraveny k doplnění údajů, které nemá L. Kreisel k dispozici – SK-TJ se mohou telefonicky objednávat, popř. je přímo L. Kreisel vyzve
Program MŮJ KLUB 2020
- podávání žádostí končí 18.11.2019 – L. Kreisel pro podávání těchto žádostí bude k dispozici od 17.10.2019 (po ukončení podávání dotací SMO) – obdobně jako v předchozích letech nabízí konzultace, přípravu či přímé řešení podání žádostí.

3.10.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.10.09. - MS Opava - Česká republika - San Marino - kvalifikace na ME U 19 ve fotbale
2019.10.12. - MS Opava - Česká republika - Ázerbájdžán - kvalifikace na ME U 19 ve fotbale
2019.10.15. - MS Opava - Česká republika - Norsko - kvalifikace na ME U 19 ve fotbale
Akce v dalších dnech naleznete zde.

2.10.2020
Program MŮJ KLUB 2020
MŠMT zveřejnilo Výzvu na program MŮJ KLUB na rok 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let - http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020 . Žádosti se budou podávat prostřednictvím systému IS-SPORT - http://is-sport.msmt.cz . Systém má být aktivován nejpozději od 7.10.2019. Termín pro podání žádostí je stanoven do 18. listopadu 2019. Znění Výzvy a příloh naleznete zde.

1.10.2019
Převod členské základny SK-TJ mající sídlo na území města Opavy - Program SPORT 2020 SMO
Dne 1.10.2019 byly převedeny data členské základny z Informačního sytému ČUS https://iscus.cz do Informačního systému SPORT SMO. L. Kreisel jako každoročně bude SK-TJ plně nápomocen při podávání žádostí o dotaci programu SPORT 2020 SMO a to od 1.10.2019.

1.10.2019
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK - podepsání připravených materiálů
Zbývající sdružené SK-TJ jsou postupně e-mailem a telefonicky vyzývány k podpisu připravených materiálů k podání žádosti. Prosíme všechny SK-TJ, aby ihned po obdržení upozornění se dostavily na RS ČUS k podpisu. Administrátor L. Kreisel pak následně všechny materiály naskenuje a nahraje na datový nosič a na učené datové úložiště.

28.9.2019  
Byl vydán Zpravodaj ČUS č. 07/2019 - znění naleznete zde.

24.09.2019
Členská základna SK-TJ mající sídlo na území města Opavy - Program SPORT 2020 SMO 
Stav členské základny pro SK-TJ se určuje k 30.9.2019. Následně 1.10.2019 budou převedeny data členské základny z Informačního sytému ČUS https://iscus.cz  do Informačního systému SPORT SMO. V případě, že ještě někdo z trenérů nově získal trenérské oprávnění nebo si ho obnovil, nechť zašle toto naskenované oprávnění do 30.9.2019 na e-mail RS ČUS Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . L. Kreisel tradičně jako každoročně bude SK-TJ plně nápomocen při podávání žádostí a to od 1.10.2019.

24.09.2019 
Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2019
Moravskoslezský kraj, jako vyhlašovatel ankety společně s partnery ankety, kterými jsou Všesportovní kolegium Moravskoslezského kraje a Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu vyhlašují anketu Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2019. Bližší informace naleznete zde.  

24.9.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.09.25. - FC Hlučín - FC Viktoria Plzeň - MOL CUP fotbal
2019.09.27.-28. - mtbcross.cz - Závod MTB na Stříbrném jezeře
Akce v dalších dnech naleznete zde.

20.9.2019 
Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK - podepsání připravených materiálů 
Sdružené SK-TJ jsou postupně e-mailem vyzývány k podpisu připravených materiálů k podání žádosti. Prosíme všechny SK-TJ, aby ihned po obdržení e-mailu se dostavily na RS ČUS k podpisu. Administrátor L. Kreisel pak následně všechny materiály naskenuje a nahraje na datový nosič.

20.9.2019
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty stále čekají na dotace od MŠMT. Česká unie sportu v terénu situaci uklidňuje
Skoro šest tisíc sportovních klubů a tělovýchovných jednot podalo v minulém roce žádost o dotace z ministerstva školství na rok 2019. Jenže prostředky z programu Můj klub stále velké části žadatelů nedoputovaly. Tím, že je druhá polovina září, je situace v klubech značně nervózní. „Denně naše servisní pracoviště kontaktují desítky předsedů a dotazují se, co mají dělat. V říjnu nebo listopadu budou kluby opravdu složitě statisícové nebo milionové částky spotřebovávat,“ upozornil Marek Hájek, místopředseda České unie portu. Ministerstvo na dotaz ČTK uvedlo, že by do konce září měly kluby dostat minimálně stejnou částku jako loni a všechny peníze by měly být vyplaceny do konce října. Více zde.

20.9.2019
Investiční výstavba MŠMT – výzva určená pouze pro SK-TJ
MŠMT vyhlašuje Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ s termínem podávání od 1. do 31.10.2019 - více informací zde.

20.9.2019
Investiční výstavba MŠMT – výzva určená pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města a kraj
MŠMT vyhlašuje Výzvu V6 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města (v souladu s právním postavením, které jim bylo svěřeno statutárním městem) a kraj s termínem podávání od 1. do 31.10.2019 - více informací zde.

20.9.2019
MŮJ KLUB - VII. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo VII. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 19.9.2019 byla zaslána dotace pro 2570 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 44 zaslaných dotací.

19.9.2019
Moravskoslezský kraj i napřesrok posílí podporu sportu
Na sport v roce 2020 poputuje z krajského rozpočtu opět více prostředků. Finance podpoří významné sportovní akce, účast mládežnických týmů na turnajích a závodech v zahraničí, činnost klubů v nejvyšších soutěžích dospělých. Krajské prostředky také plošně podpoří celoroční činnost regionálních sportovních organizací. Více zde.

17.9.2019
Webové stránky SK-TJ – provedení kontroly
Obracíme se s žádostí na SK-TJ, aby si provedly kontrolu v IS ČUS - https://iscus.cz , zda mají webovou stránku správně zde uvedenou. V případě, že v IS ČUS nemají zde uvedenou webovou stránku a mají ji zřízenou, nechť obratem na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zašlou odkaz, aby jim administrátor ji zde vložil a aby ji uvedl do materiálů k dotacím.

17.9.2019
Zajištění doručování korespondence SK-TJ na adresu sídla
Doporučujeme všem SK-TJ, aby si zajistily řádné doručování korespondence na adresu sídla. V případě, že sídlo mají ve svém bydlišti, aby na své poštovní schránky čitelně uvedli název SK-TJ. V případě, že mají sídlo na svém objektu TVZ, aby si instalovali přístupnou poštovní schránku, popř. si dojednali doručování korespondence na své poště.

12.9.2019
Administrace Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě
Administrace bude probíhat shodně jako v roce 2018. Sdružené SK-TJ dodaly chybějící potřebné podklady ke zpracování žádosti, provedly opravy v Informačním systému ČUS a odtud jim administrátorem L. Kreislem byla členská základna převedena do Informačního systému Sport MSK. V současnosti jsou dopracovávány materiály k podání žádosti, které se budou podávat od 16.9.2019. SK-TJ budou postupně e-mailem vyzývány k dostavení se na RS ČUS v Opavě k podepsání a orazítkování materiálů k podání žádosti.

12.9.2019 
Vyhlášení Programu podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK
 
Moravskoslezský kraj dne 12. září 2019 schválil Program podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK a podepsáním Memoranda potvrdil spolupráci s Českou unií sportu. Česká unie sportu vyhlašuje a zajišťuje program podpory sportu - SPORT MSK 2020 - TJ/SK.
Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v regionu. Navržený způsob finanční podpory stejně jako v roce 2019 je založený na členské základně v Informačním systému. Příspěvek bude moci být poskytnut maximálně do výše 60 procent celoročních výdajů sportovní organizace a bude maximálně 150 tisíc korun pro jednoho žadatele.
Termín podávání žádostí je od 16.9. do 11.10.2019. Administraci  programu v okrese Opava bude zajišťovat Regionální sdružení České unie sportu v Opavě – svým servisním pracovištěm – administrátorem bude sekretář Ladislav Kreisel. Bližší informace – znění Memoranda, znění vyhlášeného Programu včetně povinných příloh a podkladových materiálů pro podávání žádosti naleznete zde.

12.9.2019
Zpráva ze zářiového zasedání Výkonného výboru ČUS
VV ČUS jednal o problémech s administrací dotačních programů. Více zde.

9.9.2019 
Programy "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020" a "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020" 
Rada MSK schválila podmínky uvedených dotačních v roce 2020. Bližší informace naleznete zde.
Lhůty pro podávání žádostí:
Významné sportovní akce a sportovní reprezentace - od 9. 12. 2019 do 13. 12. 2019. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 13:00 hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.
Vrcholový sport – od 2. 1. 2020 do 9. 1. 2020. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 14:30 hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.

6.9.2019
Sportovní festival Opava 2019 
Ve dnech 13. a 14.9.2019 se v Opavě uskuteční Sportovní festival Opava 2019 - více zde.
Propozice a pozvánky na akce Sportovního festivalu Opava 2019 naleznete ve Sportovních akcích.

6.9.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.09.13. - Bowlingový klub Opava - Sportovní festival Opava 2019 - Opavský studentský pohár - turnaj trojic
2019.09.13. - SK HIT Opava - Sportovní festival Opava 2019 - Házej jako Bára 
2019.09.13. - SK Fénix Opava - Sportovní festival Opava 2019 - OpavanRace
2019.09.14. - Bowlingový klub Opava - Sportovní festival Opava 2019 - Turnaj jednotlivců v bowlingu
2019.09.14. - JK Opava - Kateřinky - Sportovní festival Opava 2019 - Sportování na kolbišti JK
2019.09.14. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Sportovní festival Opava 2019 - Den otevřených dveří - stolní tenis
2019.09.14. - TJ Sokol Opava - Kateřinky - Sportovní festival Opava 2019 - Den otevřených dveří - volejbal a beachvolejbal

2019.09.14.-15. - Tenisový klub Opava - Sportovní festival Opava 2019 - Turnaj dorostu O pohár města Opavy
2019.09.22. - TJ Opava - Model Obaly Běh kolem komína
Akce v dalších dnech naleznete zde.

26.8.2019
Česká unie sportu vítá jmenování Milana Hniličky předsedou Národní sportovní agentury.

ČUS Jako jediná sportovní organizace dlouhodobě usiluje o zavedení samostatného ministerstva pro tuto oblast, ale vznik agentury také podporuje a považuje za důležitý mezikrok. „Těší nás, že vláda schválila do vedení Milana Hniličku. Oceňujeme opravdu velký kus práce, kterou odvedl, aby mohla agentura vůbec vzniknout. Nyní jsou před ním další náročné výzvy a úkoly, a to zejména celkové nastavení objemu peněz plynoucích do sportu a rovněž i kvalitní personální obsazení všech struktur agentury,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. Více zde.

26.8.2019
Národní sportovní agentura vznikla 1. srpna. Svazy i kluby si od ní slibují zrychlení a zpřehlednění systému dotací.

Od 1.8.2019 vzniká nový úřad sportu. M. Hnilička a Česká unie sportu chce, aby z něho vyrostlo ministerstvo sportu – vice zde zde.

22.8.2019
MŮJ KLUB - VI. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo VI. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 15.8.2019 byla zaslána dotace pro 2096 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 39 zaslaných dotací.

22.8.2019
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK

SCS ČUS Opava – L. Kreisel - poskytne SK-TJ plnou pomoc při podávání žádostí stejně jako v loňském roce. V současné době byly SK-TJ opakovaně vyzvány ke kontrole a k doručování naskenovaných průkazů – licencí či sestav trenérů a cvičitelů (na e-mail adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) a ke kontrole členské základny v Informačním systému ČUS. Podle připravovaného návrhu k poskytování příspěvku na činnost pro SK-TJ z rozpočtu Moravskoslezského kraje je rozhodujícím termínem pro výpočet příspěvku z členské základny - její stav k 31.8.2019.
SK-TJ uvádí své členy pouze v Informačním systému ČUS - https://iscus.cz/login - odtud SCS ČUS Opava po 1.9.2019 převede členskou základnu do Informačního systému Moravskoslezského kraje. Je potřeba, aby SK-TJ provedly kontrolu členské základny – doplnění nových členů, vyřazení těch, kteří ukončili činnost, kontrolu zda jsou členové správně zařazeni u Role (aktivní sportovec – soutěže) Ostatní role (Trenér)

22.8.2019
Program Sport 2020 Statutárního města Opava
SCS ČUS Opava – L. Kreisel - poskytne SK-TJ plnou pomoc při podávání programu stejně jako v loňském roce. Potřebné sestavy průkazů – licencí či sestav trenérů a cvičitelů budou využity z dodaných materiálů pro program MSK, stejně tak kontrola členské základny v Informačním systému ČUS.
Podle schváleného programu k poskytování dotace na činnost pro SK-TJ z rozpočtu SMO je rozhodujícím termínem pro výpočet příspěvku z členské základny - její stav k 30.9.2019. I zde SK-TJ uvádí své členy pouze v Informačním systému ČUS - https://iscus.cz/login - odtud SCS ČUS Opava po 1.10.2019 zajistí převod členské základnu do Informačního systému Statutárního města Opavy. I zde je potřeba, aby SK-TJ provedly kontrolu členské základny.

21.8.2019
Dotační Program SPORT 2020

SMO připravilo pro zájemce o dotace semináře, které se uskuteční se v průběhu září a účastníkům na nich odborní pracovníci Magistrátu města Opavy vysvětlí nový systém programu a odpoví na dotazy – více na https://www.opava-city.cz/cs/novy-system-dotaci-zajemcum-vysvetli-seminare

15.8.2019
Program Sport 2020 Statutárního města Opava

V současné době SCS ČUS Opava pro SK-TJ mající sídlo na území Statutárního města Opavy provádí kontrolu podkladů pro dotační program Sport 2020 – kontroluje a zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy. Termín podávání žádostí je od 15.9. do 15.10.2019. SCS ČUS Opavě stejně jako v předchozích letech bude SK-TJ plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech. Připomínáme, že od r. 2018 je zařazena povinnost žadatele importovat, aktualizovat a udržovat členskou základnu v Informačním systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy. Přehrání dat z Informačního systému ČUS do Informačního systému SAMOSPRÁVA Statutárního města Opavy provede SCS ČUS Opava při podání žádosti podávaných prostřednictvím RS ČUS v Opavě.

15.8.2019 
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Českou unií sportu plánuje vypsat Program podpory sportu i pro rok 2020. Administraci programu v okrese Opava by mělo zajišťovat jako v předchozím roce Regionální sdružení České unie sportu v Opavě a Servisní centrum sportu ČUS Opava – svým servisním pracovištěm – administrátorem programu - sekretářem Ladislavem Kreislem.

15.8.2019 
Program Podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 2020 – TJ/SK
 
V současné době SCS ČUS Opava pro SK-TJ provádí kontrolu podkladů – kontroluje a zajišťuje potřebné dokumenty, které se podávají jako přílohy. Převážnou část dokumentům má SCS ČUS k dispozici, o chybějící dokumenty budou SK-TJ požádány e-mail zprávou. Aktuální úkoly pro SK-TJ:
Provedení kontroly členské základny v Informačním systému ČUS
Pro přidělení příspěvku je členská základna rozhodujícím kritériem. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny SK-TJ, aby si provedly kontrolu správností všech údajů v IS ČUS – své členské základny – sportovců – doplnily nové členy, členy, kteří ukončili činnost vyřadili, provedli kontrolu jejich charakteristik (aktivní sportovec soutěže - aktivní sportovec - ostatní), trenérů, rozhodčích atd. Kontroly s případnými opravami proveďte rovněž co nejdříve. Převedení dat z IS ČUS do IS SPORT Moravskoslezského kraje k 31.8.2018 – termín, který by měl být rozhodující pro výpočet příspěvku, všem sdruženým SK-TJ zajistí administrátor - sekretář L. Kreisel. 
Provedení kontroly licencí trenérů a cvičitelů:
U žádosti o příspěvek MSK se budou podávat k žádostem i naskenované platné licence trenérů, popř. písemné potvrzení svazu o získané platné trenérské kvalifikaci – budou využity dodané materiály z loňského roku. Doporučujeme provést kontrolu a s předstihem naskenovat a zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případné nové licence či jejich prodloužení. Požadované materiály zašlete co nejdříve, aby SK-TJ mohly být průběžně zpracovány podklady k žádostem.

12.8.2019
Doporučení ČUS k informacím ze strany MŠMT - Informace týkají se změny zápisu do Rejstříku sportovních organizací
Z MŠMT byl do sportovního prostředí rozeslán dopis náměstka K. Kováře ke změnám, které nastávají s účinností novely zákona o podpoře sportu – viz zde. Informace se týkají také změny zápisu do Rejstříku sportovních organizací. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli ještě není nastaven praktický chod Agentury, agentura nemá vedení ani zaměstnance, stejně tak není Rejstřík přizpůsoben poslednímu znění zákona o podpoře sportu, ani v něm z technických důvodů zatím nelze aktualizovat již zapsané údaje, doporučuje ČUS vyčkat na vydání vyhlášky Agenturou, která stanoví rozsah a způsob zapisovaných údajů do Rejstříku sportovních organizací nebo na další informace ze strany Agentury či MŠMT. O těchto informacích Vás bude ČUS průběžně informovat. Snahou ČUS nadále bude, aby administrativní zátěž pro sdružené SK a TJ se zápisem do Rejstříku sportovních organizací byla co nejmenší.

11.8.2019
Příprava vyhlášení ankety Sportovec roku MS kraje 2019 – zasílání fotodokumentace
Organizátoři ankety se obracejí na SK-TJ se žádostí o spolupráci při přípravě slavnostního vyhlášení ankety – představení MS kraje jako kraje sportu a sportovců. K tomuto vyzývají SK-TJ k zasílání souboru fotografií zachycujících sportovní aktivity a sportovní dění v SK-TJ – více zde.

9.8.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.07.15.-09.11. SK JC SPORT Opava - tenisové turnaje a tenisové campy 
2019.08.08.-11. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy - parkurové skákaní
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.24. - Mountaintime team Opava - XTERRA Mountaintime - finále ČP v terénním triatlonu
2019.08.24. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj 
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj - rozlosovaní
2019.08.30. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

9.8.2019
Cestovní náhrady ve spolku 
Metodický materiál týkající se cestovních náhrad ve spolku naleznete v bloku Metodické materiály - zde.

2.8.2019
Novela zákona o podpoře sportu
Novela zákona o podpoře sportu právě vstoupila v účinnost a 1.8.2019 vzniká nový úřad Národní sportovní agentura. Více na stránce MŠMT zde.

2.8.2019
Veletrh volnočasových aktivit

Veletrh se uskuteční v pátek 30.8.2019 v OC Breda v Opavě. Veletrhu se mohou účastnit organizace (tělovýchovně jednoty a sportovní kluby) a firmy, které poskytují volnočasovou aktivitu ať už pro děti či dospělé. Vystavujícím bude poskytnut prostor, na kterém se mohou prezentovat, dále zde bude umístěno podium s moderátorem, který bude celým dnem provázet a představovat jednotlivé organizace a firmy. Zájemci o účast se mohou informovat u Ing. Veroniky Königové - Opavský a Hlučínský deník – mobil 775 887 370 do 8.8.2019.

2.8.2019  
Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví
VV RS ČUS v Opavě opakovaně upozorňuje SK-TJ na splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví.  Pokyny a veškeré vzorové materiály naleznete zde. Těm SK-TJ, kterým RS ČUS vede účetnictví, vložení závěrky zajistilo v rámci poskytnutých služeb RS ČUS.

2.8.2019
Seznam SK-TJ - úplný a zkrácený název 
Seznam SK-TJ s úplným i zkráceným názvem dle stanov SK-TJ naleznete zde. SK-TJ může použít zkrácený název pouze v případě, že ho má uvedený ve schválených stanovách. V případě, že SK-TJ. která nemá ve stanovách zkrácený název a chtěla by jej zavést, nechť se obrátí na L. Kreisla. Všem SK-TJ Doporučujeme používat a to nejenom ve smluvních vztazích název úplný, zkrácený název lze používat např. ve výsledcích v soutěžích apod.

2.8.2019
Platnost funkce členů orgánů SK-TJ
V souvislosti s podáváním žádostí o dotace na další období, upozorňujeme SK-TJ, aby si provedly kontrolu, zda členům orgánů - statutárnímu orgánu nevypršelo příslušné funkční období (ve většině případů čtyřleté). V tomto případě, kdy volební období již uplynulo, je potřeba provést volby orgánů na další volební období (toto se v současné době týká SK-TJ, kterým byly prováděny úpravy dle NOZ v I. pololetí r. 2015).  Tyto SK-TJ, kterým uplynulo funkční období a na valné hromadě neprovedlo volby na další funkční období, nechť se obrátí na sekretáře L. Kreisla.

30.7.2019
MŮJ KLUB - V. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo V. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 30.7.2019 byla zaslána dotace pro 1311 SK-TJ, z toho pro SK-TJ sdružené v RS ČUS v Opavě to bylo 15 zaslaných dotací.

29.7.2019 
Provoz pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS v měsíci srpnu 2019
VV RS ČUS v Opavě sděluje všem sdruženým subjektům, že Š. Gerecká bude čerpat dovolenou ve dnech 1.-2.8.2019, P. Štalzerová bude čerpat dovolenou ve dnech 12.-16.8.2019 a Bc. M. Nevřalová bude čerpat dovolenou ve dnech 19.-30.8.2019. 

22.7.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.07.15.-09.11. SK JC SPORT Opava - tenisové turnaje a tenisové campy 
2019.07.24.-28. SK JC SPORT Opava - Tenisový turnaj mladší žákyně
2019.07.27. - TJ Jiskra Jančí - JANECKÝ GLOBUS 2019 - malá kopaná
2019.08.08.-11. - JK Opava - Kateřinky - KOFOLA VC Opavy - parkurové skákaní
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.24. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj 
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj - rozlosovaní
2019.08.30. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

19.7.2019
Informace ke kontrolám vyúčtování a podání žádostí programů MŠMT Můj klub
K opakujícím se dotazům ke stavu kontrol vyúčtování a podání žádostí programů Můj klub sdělujeme nositelům dotací a žadatelům SK-TJ, že stav vyúčtování a stav provedené kontroly podané žádosti lze sledovat na IS-SPORT https://is-sport.msmt.cz/ . Vícezde.

19.7.2019
Změny členů orgánů - zápis do spolkového rejstříku
Ty SK-TJ, kterém provedly na valné hromadě změny členů orgánů, kteří se zapisují ve spolkovém rejstříku (ve většině případů pouze statutární orgán – předseda a členové kontrolní komise) a samostatně si neprovedly změny ve spolkovém rejstříku, ať kontaktují sekretáře L. Kreisla, tento jim bude nápomocen při provedení změn zápisu a to stejným způsobem jako to bylo u prvotní registrace.

19.7.2019
Náležitosti účetních dokladů
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že veškeré účetní doklady musí být vystavené na přesný název a přesné sídlo SK-TJ a IČO - tak jak je uvedeno ve spolkovém rejstříku. Pouze takové doklady lze zařadit do účetnictví a použít k vyúčtování dotace. V případě, že to tak není, nechť si SK-TJ nechají vystavit opravené účetní doklady – faktury.

19.7.2019
Náležitosti razítek SK-TJ – text na razítkách
Upozorňujeme všechny SK-TJ, že na účetních dokladech (příjmové a výdajové pokladní doklady, popř. další účetní doklady) musí být uvedené přesné údaje vystavovatele SK-TJ - přesný název a přesné sídlo SK-TJ a IČO - tak jak je uvedeno ve spolkovém rejstříku.

18.7.2019
Novela zákona o podpoře sportu
16.7.2019 ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon 178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – text zákona naleznete zde.

12.7.2019
Zapsání SK-TJ sdružených v ČUS do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů MŠMT
Česká unie sportu zapsala všechny sdružené SK-TJ včetně jejich členů a trenérů do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a to z údajů z Informačního systému ČUS. SK-TJ si mohou provést kontrolu svého zapsání a to na https://rejstriksportu.msmt.cz/Verejna/ - otevřou "Vyhledávání a filtry" a zde nejlépe zadáním IČ popř. přesného celého názvu SK-TJ. ČUS naposledy soubor dat z Informačního systému ČUS zaslala na MŠMT k datu 1.6.2019. Další zaslání dat na MŠMT provede ČUS po vyhlášení termínů podávání programů (Můj klub apod.).

12.7.2019
Vedení členské základny - podklad pro poskytnutí dotace
Vzhledem k tomu, že členská základna je jedním z rozhodujících kritérií pro přidělování finančních prostředků (dotace a příspěvky obce, města, MS kraj, MŠMT – Můj klub apod.), je potřeba, aby SK-TJ řádně vedly členskou základnu svých členů v základní databázi a tou je Informační systém ČUS. Z tohoto Informačního systému pak data budou převáděny do dalších informačních systémů, které slouží jako podklad pro přidělování dotací - IS SPORT Moravskoslezského kraje, IS SPORT Statutárního města Opava, Rejstříku sportovních organizací MŠMT. Převody do příslušných databází členů v potřebných termínech vždy sdruženým subjektům zajistí Česká unie sportu. Všem SK-TJ doporučujeme, aby měly členskou základnu zkontrolovanou a doplněnou nejpozději do 15.9.2019.

11.7.2019
Vyúčtovávání dotací – příspěvku TJ-SK z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotace z měst a obcí 
Sdělujeme všem SK-TJ, že od 1.8.2019 v případě, že SK-TJ má vyčerpány finanční prostředky poskytnutého příspěvku či dotace, že je možno tento příspěvek či dotaci vyúčtovat. Zástupce SK-TJ se telefonicky ohlásí administrátorovi dotací L. Kreislovi a dojedná si s ním termín návštěvy k vyúčtování.

11.7.2019
Příprava žádostí o dotaci - příspěvek pro rok 2020 – průkazy – licence - sestavy trenérů
Počet trenérů s platnou licencí – průkazem či sestava v registru národního sportovního svazu je jedním z kritérií při poskytování příspěvku – dotace. Doporučujeme všem SK-TJ provést kontrolu platnosti licencí, průkazů – popř. kontrolu zápisu v registračních seznamech národního sportovního svazu. Nové licence, popř. prodloužení doby platností licencí můžete již nyní naskenované zasílat ve formátu pdf na RS ČUS – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

11.7.2019  
Sportovní akce v nejbližších termínech (rok, měsíc, den) 
2019.07.08.-12. - TK Minerva Opava - Příměstský tenisový tábor
2019.07.08.-12. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.07.12.-14. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost
2019.07.13. - TJ Sokol Kobeřice - Sportovní slavnost - koncert M. Ztracený
2019.07.20. - SDH Jilešovice - Železný cisarak - triatlon - duatlon
2019.08.12.-16. - SK BB Opava - Dětský badmintonový camp
2019.08.24. - VK Kylešovice - Kylešovická žába - volejbalový turnaj
2019.08.24.-25. - SK SIPA SPORT Opava - Moravskoslezský cup 2019 - fotbalový turnaj - rozlosovaní
2019.08.30. - SK Hrabyně - Sportovní hry tělesně postižených
Akce v dalších dnech naleznete zde.

10.7.2019
Dodání účetních dokladů pro zpracování účetnictví SK-TJ 
Vyzýváme všechny SK-TJ, kterým RS ČUS zpracovává účetnictví (v současné době 110 SK-TJ), aby doklady za I. pololetí roku 2019 donesly ke zpracování nejpozději do 31.7.2019, tak aby mohly být doklady ekonomkou – účetními zaúčtovány. Ty SK-TJ, které mají s ekonomkou – účetní dohodnutý pozdější termín, mohou doklady donést v pozdějším termínu dle dohody.

7.7.2019
Dotační program SPORT 2020 Statutárního města Opavy
Statutární město Opava vyhlásilo dotační program Sport 2020. Bližší informace naleznete zde. Termín podávání žádostí je od 15.9. do 15.10.2019. RS ČUS v Opavě stejně jako v předchozích letech Vám bude plně nápomocno při podávání žádostí. Systém podávání žádostí je podobný jako v předchozích letech.

4.7.2019
MŮJ KLUB - IV. část přehledu zaslání dotace
MŠMT zveřejnilo IV. část přehledu zaslání dotací z programu. Zaslání přehledu dotace vydané MŠMT i výběr SK-TJ pouze z RS ČUS v Opavě naleznete zde. K 30.6.2019 byla zaslána dotace pro 1097 SK-TJ.

3.7.2019 
Úhrada členských příspěvků za rok 2019
Přehled o provedených úhradách členských příspěvků SK - TJ k naleznete zde. Stav provedené úhrady k 27.6.2019 - zde.  

 

 

 

Joomla templates by a4joomla